ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือรับหนังสือยิ่งยากต้องยิ่งง่าย เล่ม๑ และ หนังสือภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2558

        เจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ยิ่งยากต้องยิ่งง่าย เล่ม๑ และ หนังสือภิกฺขุปาฏิโมกฺขปาลิ (ฉบับท่องจำ) พร้อมกับ ซีดี บทสวดภิกขุปาฏิโมกข์  
สามารถมารับได้ที่ จุดรับ-ส่งผลการปฏิบัติธรรม M29 สภาธรรมกายสากล  
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559 นี้
และอย่าลืมนำใบอนุโมนาบัตร มาด้วยนะคะ