ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ทั่วโลก

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2558

พิธีทอดผ้าป่า การศึกษาพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ทั่วโลก
สร้างบุญปัญญาบารมี วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

พิธีทอดผ้าป่า การศึกษาพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ทั่วโลก สร้างบุญปัญญาบารมี วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กำหนดการพิธีกรรม
13.00 น. ลงทะเบียน
14.30 น. พิธีถวายกองทุน
16.00 น. เสร็จพิธี

 

อานิสงส์ของการถวายกองทุนการศึกษา

     -  ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก ไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ
     -  แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
     -  ได้รับโอกาสและการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
     -  เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาเล่าเรียน
     -  ได้เกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
     -  แวดล้อมไปด้วยหมู่บัณฑิตนักปราชญ์และกัลยาณมิตรทั้งหลาย
     -  เป็นที่เคารพนับถือให้เกียรติของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
     -  แตกฉานในวิชชาธรรมกายได้อย่างง่ายดาย
     -  ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 
สอบถามรายละเอียด โทร. 081-428-8399 , 086-326-3822