ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2559

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนา
"อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา"
อ.บางเลน จ.นครปฐม

ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

กำหนดการ

ภาคเย็น
16.00 น.   คณะสงฆื เจ้าภาพ และสาธุชนผู้มีบุญ พร้อมในพื้นที่ประกอบพิธี
16.45 น.   ถ่ายภาพประวัติศาสตร์
17.00 น.   นั่งสมาธิ
17.40 น.   พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก สร้างอนุสรณ์มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี บางปลา
                - อฐิษฐานจิต และแผ่เมตตา
18.30 น.   เสร็จพิธี  ตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก ฯ

ภาคค่ำ
18.35 น.   พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ฯ พระผู้ปราบมาร
18.45 น.   พิธีเจริญชัยมงคลคาถาบท "พาหุง"และสวดมนต์บท "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
19.15 น.   นั่งสมาธิ / อฐิษฐานจิต และแผ่เมตตา
19.30 น.   เสร็จพิธี

หมายเหตุ
1. เปิดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ เวลา 12.30 - 15.00 น. (วัดพระธรรมกาย)
2. งดให้เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ ฯ มหาวิหารคุณยายฯ (วัดพระธรรมกาย)

 

         พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลที่หาได้ในโลกมี 2 ประเภทคือ บุพการี ผู้ที่ทำคุณให้ก่อนและ ผู้มีความกตัญญูกตเวที คือ บุคคลที่รู้คุณและมุ่งตอบแทนคุณท่าน

           อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นบนแผ่นดินบางปลานี้จะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำหลวงปู่สด วัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย..ซึ่งเป็นบุคคลผู้ควรบูชาหาได้ยากในโลก

           ที่แห่งนี้เอง...ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้มีพยานในการบรรลุธรรม...พระภิกษุสงฆ์ 3 รูป..ฆราวาส 5 คน..เป็นผู้ยืนยันว่าสิ่งที่ท่านรู้เห็นธรรมมะและมาเทศน์สอนมีผู้เห็นธรรมตามที่ท่านเห็น....และนับจากนั้น..หลวงปู่ท่านก็สืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์เรื่อยมา...

       อนุสรณ์สถานแห่งนี้..นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงคุณธรรม ความกตัญญูของเหล่าศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกแล้ว  ยังจะเป็นทางมาแห่งบุญแก่มหาชนทั้งหลาย เหมือนดั่งได้เปิดประตูสวรรค์ ให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งปวง...

          สาธุชนจากทั่วโลกจะได้มานั่งสมาธิ เจริญภาวนา เพื่อรำลึกถึงการบังเกิดขึ้นของมหาปูชนียาจารย์ เป็นอนุสรณ์สถานแห่ง การเชื่อมโยงสายบุญให้กับคนทั่วโลก ให้ได้ศึกษาการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ...เพื่อบรรลุสู่ จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน

        ชีวิตของเราจะได้ตอกย้ำมโนปณิธานในการสร้างบารมี ตามติด พระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความหนักแน่น มั่นคง ไม่คลอนแคลน และ อธิษฐานตอกย้ำตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่ สร้างบารมีไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม

         เมื่ออนุสรณ์สถาน พระมงคลเทพมุนีแห่งนี้ก็จะสำเร็จอย่างสมบูรณ์ สถานที่แห่งนี้จักเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญและ เป็นประจักษ์พยานแห่งการบังเกิดขึ้นในมโนปณิธานของพระผู้ปราบมาร...
 
      มหาชนทั้งหลายจะหลั่งไหลมาที่นี่ เพื่อรำลึกถึงท่าน และสร้างความตื่นตัวในการประพฤติปฏิบัติธรรม ตามท่าน เพื่อเปลื้องตนเองออกจาก การเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร ดังคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า

     "มนุษย์ยังไม่เบิกตา ยังหลับตาอยู่มาก มนุษย์ ยังไม่ตื่น ยังหลับตาอยู่มากนัก ถ้ามนุษย์ได้เห็นธรรมกาย มนุษย์คนนั้นตื่นขึ้นและไม่หลับแล้ว ถ้ามนุษย์ใดยังไม่เห็นธรรมกาย ยังไม่เป็นธรรมกาย มนุษย์นั้นยังหลับอยู่ มารยังกดหลับอยู่ ยังไม่ตื่นเลย บางทีตายเสียชาติหนึ่ง ยังไม่ตื่นเลย"

     และเมื่อมนุษย์ทุกคนได้มาปฏิบัติธรรม จนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน สายบุญอันไม่มีประมาณจะหลั่งไหล มาจรดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ของผู้ร่วมสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา..ปฐมเจดีย์แห่งการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย...ตราบสิ้นกาลนาน

 

วัดบางปลา ปฐมเริ่มเผยแผ่วิชชาธรรมกายพระผู้ปราบมาร 

      วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คือ สถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ วัดนี้เป็นที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรกของท่าน หลังจากบรรลุธรรม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

     วัดบางปลาเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่ไม่สามารถค้นหาหลักฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยใด แต่วิเคราะห์จากสภาพของวิหารซึ่งมีอายุเกาแก่มาก และจากคำบอกเล่าที่บอกสืบต่อ ๆ กันมาว่า “วัดนี้เกิดขึ้นก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” ดังนั้น ถ้าจะประมาณอายุจากวิหารเก่าแก่ และจากเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวกับอายุของวัด คือ นิราศของสุนทรภู่ ที่ได้กล่าวไว้ตอนล่องเรือผ่านมาทางปากคลองบางปลา สันนิษฐานได้ว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายช่วงต้นรัตนโกสินทร์
 
     เนื่องจากพื้นที่ตั้งวัดอยู่ติดกับแม่น้ำนครชัยศรี และคลองบางปลา (ปากคลอง) ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า “วัดบางปลา” จนติดปาก และกลายมาเป็นชื่อของวัดจนถึงทุกวันนี้
 
     ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (ปี พ.ศ.2460) เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ค้นพบวิชชาธรรมกายแล้ว ท่านได้คำนึงว่า “คัมภีโรจายัง1 ธรรมเป็นของลึกซึ้งถึงเพียงนี้ ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้ พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิด ถ้ายังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึง ที่จะเข้าถึงได้ ต้องทำให้รู้ตรึก รู้นึก รู้คิดนั้น หยุดเป็นจุดเดียวกัน แต่พอหยุดก็ดับ แต่พอดับแล้วก็เกิด ถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิด นี่เป็นของจริง หัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้แล้ว ก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาด”

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

     ท่านยังคงนั่งเจริญภาวนาทบทวนอย่างนี้ต่อไปอีกประมาณ 30 นาที ในขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิ เจริญภาวนาอยู่นั้น ได้เกิดภาพของวัดบางปลาปรากฏขึ้นในสมาธิ ความรู้สึกในขณะนั้นเหมือนตัวท่านอยู่ที่วัดนั้น ทำให้คิดว่าธรรมที่รู้เห็นได้ยากนี้ ที่วัดบางปลาจะต้องมีผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้แน่นอน ภาพของวัดบางปลาจึงปรากฏขึ้นในสมาธิ
 
      นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯได้ทุ่มเทชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่ เพื่อค้นคว้าหาที่สุดแห่งธรรม ยิ่งค้นก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปทุกที ท่านปฏิบัติอยู่อย่างนี้อีกประมาณเดือนเศษจนออกพรรษา เมื่อรับกฐินแล้ว ท่านจึงลาเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียงไปพักอยู่ที่วัดบางปลา เพื่อไปสอนธรรมที่ท่านได้รู้ได้เห็นแล้ว ท่านสอนอยู่ประมาณ 4 เดือน ได้มีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติตามอย่างท่านได้ 3 รูป คือ  พระภิกษุสังวาลย์, พระภิกษุแบน และพระภิกษุอ่วม รวมทั้งคฤหัสถ์อีก 4 คน

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

      จากนั้น พรรษาที่ 13 พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ได้พาพระภิกษุสังวาลย์ไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้อง ที่วัดนี้มีพระภิกษุได้เห็นธรรมอีก 1 รูป คือ พระภิกษุหมก  หลังจากนั้นท่านได้เดินทางไปพักที่วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นวัดของพระอุปัชฌาย์ของท่าน (ในขณะนั้นได้มรณภาพแล้ว) และพักที่นั่นเป็นเวลา 4 เดือน เมื่อออกจากวัดประตูสาร พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ได้แวะไปรับพระภิกษุหมก, พระภิกษุปลด (พระพุทธิวงศาจารย์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร), พระภิกษุพล (พระครูโสภณราชวรวิหาร 3 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร) และพระภิกษุฮั้ว วัดป่าพฤษ์ ที่วัดสองพี่น้อง ก่อนที่จะเดินทางไปอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมต่อไป   

 

 

"อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา"
ประติมากรรมสัตว์ป่าหิมพานต์ ประจำทางขึ้นทั้ง 8 ทิศของ"เจดีย์บรรจุเกศาธาตุพระผู้ปราบมาร"
1.นาคราชสีห์ (อยู่ประตูหน้าทางเข้า)
2.พญานาควิรูปักษ์ (สีทอง)
3.พญานาคฉัพพยาปุตตะ (สีรุ้ง)
4.ติณณราชสีห์
5.บัณฑุราชสีห์
6.ไกรสรราชสีห์ (เป็นราชาของราชสีห์ทั้งในโลกมนุษย์และป่าหิมพานต์)
7.พญานาคเอราปถะ(สีเขียว)
8.คชสีห์

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

 

อานิสงส์การสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรกที่วัดบางปลา

1.ผู้ให้สถานที่ขึ้นชื่อว่าให้ทุกสิ่ง ซึ่งบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทุกสิ่ง จะทำให้สมบูรณ์พร้อมทุกด้านอย่างง่าย ๆ 

2.เมื่อไปเกิดในภพชาติใด จะปลอดกังวลในเรื่องที่อยู่อาศัย เพราะจะมีที่อยู่อาศัยอันประณีตบังเกิดขึ้นไว้รอท่า อีกทั้งที่อยู่อาศัยยังอยู่ในทำเลดีและอยู่ในปฏิรูปเทส 4 ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการสร้างบารมี เพราะได้สร้างเหตุเอาไว้ในภพชาตินี้

3.จะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ สามารถบรรลุธรรมเข้าถึงพระนิพพาน และที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย

4.ผู้สร้างจะเกิดในตระกูลสูง เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เป็นที่เคารพ นับถือ เกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวา เพราะได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาซึ่งถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด

5.ผู้สร้างจะมีบุตร บริวาร ที่มีความเคารพ กตัญญู อยู่ในโอวาท เพราะได้ถวายทานด้วยความเคารพและกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์

6.ผู้สร้างจะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เพราะได้สร้างมหากาลทานที่ประกอบด้วยปัญญา บูชาผู้ที่มีปัญญา ที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

7.ผู้สร้างจะเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ เกิดในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะได้สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระพุทธศาสนา

8.หลังจากละโลกแล้วจะได้ไปเสวยทิพยสมบัติถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและอธิปไตยอันไม่มีประมาณ

9.เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่าย ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ

                                                                    ฯลฯ

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-831-1000 หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด