ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ ณ ดินแดนพุทธภูมิ

วันที่ 11 มิย. พ.ศ.2559

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน
ร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ
ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศเนปาล

 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศเนปาล

 

      การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นจำเป็นต้องนำหลักความดีสากล คือ ความสะอาด ความเป็นระเบียบความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และสมาธิ มาให้ประชาชนในท้องถิ่นฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัย โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมความดีสากลธัมมัสถาลิ ณ ดินแดนพุทธภูมิประเทศเนปาล จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการฝึกปฏิบัติความดีสากลแก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อสร้างอาสาสมัครผู้นำความดีสากล ที่พร้อมจะเป็นกำลังหลักในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ จึงขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ให้สำเร็จ เพื่อให้พระพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งดังเช่นยุคพุทธกาล

 

รายละเอียดการก่อสร้าง แบ่งเป็น 4 zone
Zone 1 พื้นที่สาธารณะ ประกอบด้วยศาลาชมวิว หอฉัน นิทรรศการ ห้องสุขา โรงครัว และที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่
Zone 2 พื้นที่ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยห้องปฏิบัติธรรมสำนักงานต้อนรับปฏิสันถาร เรือนนอน ห้องน้ำภายในและภายนอกอาคาร ห้องอาหาร ห้องพัก VIP
Zone 3 ศูนย์เรียนรู้และฝึกอาชีพ อาคารกิจกรรม
Zone 4 โรงพัสดุซักล้าง และที่พักพระเถระ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วันอาทิตย์ ที่เสา N 26 สภาธรรมกายสากล
โทร. 08-5131-7777 , 08-9776-6436
Line ID : kkec2557

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล