ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ วันที่ 31 ก.ค. 2559

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2559

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาข้าวพระ
พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ
พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9
พิธีมอบโล่และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น
ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ วัดพระธรรมกาย

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9 พิธีมอบโล่และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย

     พิธีถวายปัจจัยไทยธรรม 3,000 วัด แด่พระเถรานุเถระที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระภิกษุจากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 323 วัด ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ ให้กับเหล่าสาธุชนทุกท่าน เหล่าพุทธบุตรทุกรูปเป็นดังหลักชัยแห่งสังฆมณฑล เฝ้ายืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ท่านคือ เพชรเม็ดงามในพระพุทธศาสนาที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างแท้จริง โอกาสในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้นับว่าหาได้ยากยิ่ง 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จึงเป็นบุญใหญ่ที่ผู้ฉลาดในการสั่งสมบุญย่อมไม่พลาดโอกาสสำคัญเช่นนี้

     นอกจากนี้ ยังจัดให้มี “พิธีมุทิตาสักการะ” และ “ถวายทุนการศึกษาพระบาลี” แด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค “ระดับโลก” ซึ่งวัดพระธรรมกายได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาด นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2531 เป็นต้นมา ด้วยหวังว่า พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จักได้เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญของการคณะสงฆ์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม อันมีผลต่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กว้างไกลออกไป นำมาซึ่งความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท ร่วมกันยกย่องสังฆมณฑลให้สูงเด่น ดังเช่นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ เพราะความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการคณะสงฆ์ ธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา ตลอดจนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำในพระธรรมวินัยอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามจนเป็นผลสำเร็จ สันติสุขย่อมบังเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอย่างแน่นอน

     จึงขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และมาเป็นกำลังใจแด่คณะพุทธบุตร ที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพื่อให้ลูกหลานไทย และมวลมนุษยชาติ มีความสุขร่มเย็นด้วยอมตะธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปตราบกาลนาน

 

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9 พิธีมอบโล่และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9 พิธีมอบโล่และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9 พิธีมอบโล่และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย

 

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พิธีภาคเช้า

08.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. นั่งสมาธิ และบูชาข้าวพระ
11.00 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย
12.15 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น. ริ้วขบวนอัญเชิญ "โล่เกียรติยศ" เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
              และพระภิกษุเปรียญธรรม 9 ประโยค เดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี
13.45 น. พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยครัดับโลก
14.40 น. พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ
15.10 น. พิธีถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน 3,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ
               และพิธีถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
16.00 น. นั่งสมาธิ
               - พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
               - พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม และประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาท
16.30 น.  เสร็จพิธี / กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ
17.30 น. พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์

 

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9 พิธีมอบโล่และทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย

อานิสงส์การถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม

1. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย อายุ คือ มีอายุขัยยืนยาว
2. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วรรณะ คือ มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
3. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย สุขะ คือ มีความสุขกายสุขใจอยู่เป็นนิจ
4. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย พละ คือ มีพละกำลังมีเรี่ยวแรง
5. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย ปฏิภาณ คือ มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด ปฏิภาณว่องไว
6. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วย โภคทรัพย์สมับติ เพราะได้บริจาคทานไว้ในพระพุทธศาสนา
7. เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
8. เมื่อตายแล้ว ย่อมไปสู่โลกสวรรค์
9. ทำให้บรรลุมรรค ผล นิพพานและไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย

ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-831-1000

 

   ศาสนาพุทธนี้อยู่ได้ด้วยการให้ ถ้าเลิกให้เสียสักเดือนแล้ว ข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละ หยุดกันหมดทั้งประเทศ ทุกบ้านทุกเรือน ไม่ให้กันละ ศาสนาดับ พระเณรสึกหมด หายหมด ไม่เหลือเลย ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้ว เจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้ เมื่อให้ความเจริญให้พระพุทธศาสนาแล้ว ความเจริญก็หันเข้าสู่ตัว

พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล