ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการสมาธิแก้ว (โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว)

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2559

โครงการสมาธิแก้ว (โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว)

โครงการสมาธิแก้ว (โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว)

โครงการดีดี กับช่วงเวลาที่ดี เพื่อการปฏิบัติธรรมและผู้รักการฝึกฝนตนเอง

สมาธิแก้วรุ่นพิเศษ 17 อบรมระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 26 มี.ค. 2559

สมาธิแก้วรุ่นบูชาธรรม อบรมระหว่างวันที่ 11 เม.ย.- 22 พ.ค. 2559

สมาธิแก้วรุ่น 51 อบรมระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. - 10 ก. ค. 2559

สมาธิแก้วรุ่น 52 อบรมระหว่างวันที่ 17 ก.ค.- 7 ส.ค. 2559

สมาธิแก้วโลกสว่าง 6 (อายุ18 - 35 ปี) อบรมระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.2559-2 ม.ค. 2560

โครงการสมาธิแก้ว (โครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว)


วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
- สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ
- สำหรับรุ่นปกติ
- ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี
- กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- สำหรับรุ่นบูชาธรรม
- ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 20-45 ปี
- กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- เคยผ่านโครงการอบรมสมาธิแก้ว หรืออบรมธรรมทายาทชาย หรืออบรมธรรมทายาทหญิง มาก่อน
- สำหรับรุ่นพิเศษ
- ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำขนาด 2.5 นิ้ว
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาทะเบียนบ้าน


ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา
- ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
- กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
- เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
- ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
- รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
- ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ ไฟฉาย ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
- ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ (สำหรับฝ่ายชาย)
- ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
- เสื้อกันหนาวสีสุภาพ


สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
- โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
- วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด