ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 45

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2560

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 45
ภาคฤดูร้อน อบรม 2 เมษายน – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ภาคฤดูฝน อบรม 30 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โอกาสสำคัญ…ของลูกผู้ชาย คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

     การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้ อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

       โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 44 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ในสถานที่ที่เหมาะสม ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท ประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด
2.) กำลังจบ ม.6 ,กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.) มีอายุ 17- 27 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก. (หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)
7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
13.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)


หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
1.) รูปถ่ายใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.) บัตรประชาชนตัวจริง
3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
4.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ


กำหนดการอบรม ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 45 (โครงการ 1 ภาคฤดูร้อน)
วันเข้าวัด วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560
วันปลงผม  วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 16.30 น. ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
วันบรรพชา  วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
วันฉลองพระใหม่  วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 06.30 น. ณ หน้าสระน้ำ ประตู 7
วันจบการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันรับสมัครและสอบสัมภาษณ์
ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย , www.ธรรมทายาท.com  
โทร. 083-4433000 , 086-0776000 , เพจ : ธรรมทายาท.com

 

กำหนดการอบรม ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 45 (โครงการ 2 ภาคฤดูฝน)
วันเข้าวัด  วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
วันปลงผม  วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
วันบรรพชา  วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
วันฉลองพระใหม่  วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 06.30 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์
วันจบการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันรับสมัครและสอบสัมภาษณ์
ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย , www.ธรรมทายาท.com
โทร. 083-4433000 , 086-0776000 , เพจ : ธรรมทายาท.com


สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)
1.) เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว 2 ชุด สีเข้ม และรองเท้าผ้าใบ
2.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว) สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่แบบอื่น และมีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ ชุดละประมาณ 240 บาท)
3.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วน สำหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว (มีจำหน่ายในวันสัมภาษณ์ ประมาณ 250 บาท)
4.) รองเท้าแตะแบบสุภาพ กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ 1 ชุด
5.) ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันหลอดใหญ่ ยาสระผมขวดใหญ่ 1 ชุด
6.) ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะ ยาทากันยุง (ยกเว้นยาดมต่างๆ)
7.) ปากกา, ที่ตัดเล็บ, ไฟฉาย(ขนาดเล็ก) พร้อมถ่านไฟฉายสำรอง 2 ชุด
8.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสำรอง 2 ชุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
       ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 083-4433000, 086-0776000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล