ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

เสาร์ที่ 21 ม.ค.นี้ วัดพระธรรมกายจัดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2560

ขอเรียนเชิญปวงพสกนิกรร่วม
พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน)
วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

ขอเรียนเชิญปวงพสกนิกรร่วม พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

       ขอเรียนเชิญปวงพสกนิกรร่วมงาน "พิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา และถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 

กำหนดการ
     พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวำยเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

เวลา ๑๕.๓๐ น. - ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๑๕.๕๒ น. - ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
   - จุดธูปเทียนเครื่องบูชาทองน้อยถวายสักการะและกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์
     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา
   - เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล
   - ประธานสงฆ์ให้ศีล - ประธานในพิธี อ่านพระบรมราโชวาท (หรือ พระราชกรณียกิจ)
   - เจ้าหน้าที่ อาราธนำพระปริตร
   - พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว
   - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดภูษาโยง
   - ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล 
   - พระสงฆ์สดับปกรณ์
   - ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
   - พระสงฆ์อนุโมทนา
   - ประธานในพิธีกรวดน้ำ
   - ประธานสงฆ์ นำเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
   - ประธานในพิธี กราบลาพระประธานหน้าโต๊ะหมู่บูชา
   - กราบลาประธานสงฆ์
   - กราบถวายบังคมลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่     บูชา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล