ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

กำหนดการงานบุญใหญ่ บูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2560

กำหนดการงานบุญใหญ่ บูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

พิธีภาคเช้า
06.00 น.  คณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันสวดธรรมจักร
07.00-08.00 น. พิธีตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทอง

พิธีภาคสาย
08.40-09.25 น. คณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันสวดธรรมจักร 3 จบ
09.30 น.  ปฏิบัติธรรม พิธีบูชาข้าวพระ
11.00 น.  พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

พิธีภาคบ่าย
12.30-13.20 น. คณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันสวดธรรมจักร 3 จบ
13.30-14.50 น.  สัมมนาพิเศษ
15.00 น.  ปฏิบัติธรรม
16.10 น.  ประธานสงฆ์รับถวายปัจจัย / กล่าวให้โอวาท

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
17.30 น. เป็นต้นไป สาธุชนร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ บูชามหาปูชนียาจารย์ และร่วมกันสวดธรรมจักร เพื่อให้ถึง 55,555,555 จบ

กำหนดการงานบุญใหญ่ บูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2558


      พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้
 
      การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน

      การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

      เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว
 

อานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ

1. จะเข้าถึงฐานะ 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขุ พละ และปฏิภาณ

2. จะได้รับโภชนาอันวิจิตร ประณีต อลังการ รสชาติเป็นเลิศทั้งในภพนี้และภพสวรรค์

3. จะเกิดในตระกูลสูง เป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดา

4. ทำให้ได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมชัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ ทิพยสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

5. จะทำให้ได้บารมีทั้ง 30 ทัศ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ 

6. สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน ทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล