ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะแก่พระภิกษุ สามเณร และเยาวชนทั่วประเทศ

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2560

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ
แก่พระภิกษุ สามเณร และเยาวชนทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
พิธีกรรมเริ่มเวลา 10.30 น.  ณ หอฉันคุณยายฯ วัดพระธรรมกาย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ แก่พระภิกษุ สามเณร และเยาวชนทั่วประเทศ

    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า “ธรรมวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว จักเป็นพระบรมศาสดาของท่านทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว” การศึกษาและเผยแผ่ธรรมะให้พุทธบริษัทแตกฉานในพระธรรมวินัย จึงเป็นความมั่นคง และเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

      ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นฤดูกาลเปิดเทอมการศึกษาภาษาบาลีและนักธรรมของพระภิกษุ สามเณร และเป็นช่วงเวลาที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการ ตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” จะได้ศึกษาธรรมะในมงคลสูตร ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 นี้ มีพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย และวัดสาขาทั่วโลก ศึกษาภาษาบาลีและนักธรรม ประมาณ 5,000 รูป และมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 ถึง 6 ล้านกว่าคน

     การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง เพราะเป็นการเปิดทางสวรรค์ หนทางพระนิพพาน และให้สันติสุขดำรงอยู่คู่โลกสืบต่อไปอีกยาวนาน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ แก่พระภิกษุ สามเณร และเยาวชนทั่วประเทศ

กองทุนมี 4 ประเภท คือ
1. กองทุนกิตติมศักดิ์ 
2. กองทุนกิตติมเสริม 
3. กองทุนกิตติมสุข 
4. กองทุนกิตติมใส


กำหนดการ
09.00 น. ลงทะเบียนรับบัตรเจ้าภาพ VIP
10.00 น. คณะสงฆ์พร้อมแปนแถวขึ้นอาสนะสงฆ์ / เจ้าภาพและสาธุชนเข้าประจำพื้นที่นั่ง
10.45 น. ประธานสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี
              - พิธีอาราธนาศีล
              - พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - คณะสงฆ์สวดมนต์บทถวายพรพระ
              - ประเคนภัตตาหาร / คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
12.00 น. พิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ
              - เจ้าภาพถวายไทยธรรม
              - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
              - คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร / บูชาพระรัตนตรัย
12.20 น. เสร็จพิธี / กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายฯ (เก็บไทยธรรม)

 

อานิสงส์ของการถวายกองทุนการศึกษาบาลี – นักธรรม
     -  ย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก ไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศ
     -  แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
     -  ได้รับโอกาสและการสนับสนุนทางด้านการศึกษา
     -  เป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาเล่าเรียน
     -  ได้เกิดในดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
     -  แวดล้อมไปด้วยหมู่บัณฑิตนักปราชญ์และกัลยาณมิตรทั้งหลาย
     -  เป็นที่เคารพนับถือให้เกียรติของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
     -  แตกฉานในวิชชาธรรมกายได้อย่างง่ายดาย
     -  ย่อมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด 
หรือหมายเลขโทรศัพท์ 081-4826688, 086-8935907, 082-7006420

ผู้ให้ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล