ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 7 

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2561

บวชสามเณรโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 7 
อบรมตั้งแต่ วันที่ 1-28 เมษายน 2561
ณ อาคารแก้วดวงบุญ วัดพระธรรมกาย
เปิดรับสมัคร 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2561 (ณ อาคารแก้วดวงบุญ)

บวชสามเณรโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 7 

      สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ซึ่งเป็นศาสนทายาทที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ และสามารถที่จะเรียนรู้ และทรงจำพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างดีเยี่ยม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้การศึกษาฝึกฝนตามพระธรรมวินัยแล้วก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นคง เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้

          ด้วยเล็งเห็นความสำคัญดังนี้ ทางหมู่กุฏิสามเณรวัดพระธรรมกายจึงจัดให้มีโครงการอบรมสามเณรใหม่ขึ้น เพื่อให้มีการศึกษาและอบรมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนสู่มวลมนุษยชาติต่อไป


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับประถมศึกาาปีที่ 6 ขึ้นไป
2. เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง 11 - 15 ปี
3. สามารถอ่านและเขียนไทยได้ดี
4. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สมส่วนไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคจิต โรคประสาท โรคลมชัก โรคหอบหืด และไม่ติดยาเสพติด
5. มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ากับหมู่คณะได้
6. ได้รับอนุญาติจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง
7. เป็นผู้ได้รับสถานะทางทะเบียนบ้านอย่างถูกต้อง (สำหรับชาวต่างชาติต้องมีพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 1 ปี)


หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
4. หนังสือสุทธิตัวจริง (ถ้าไม่มี ใช้ใบรับรองการบวชตัวจริง)
5. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ ปพ.1:2) จำนวน 2 ชุด (ส่งมาภายหลังได้)
6. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ชุด
7. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน บิดามารดาผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
8. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชนผู้พามา จำนวน 2 ชุด


สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
1. ได้รับการสนับสนุนสูงสุดด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรม-บาลี ภาษาต่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อ ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก พยาบาล และสวัสดิการอื่น ๆ
3. ได้รับการฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมอบรมอาจาระมารยาท และธรรมะเพื่อนำไปใช้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามพุทธวิธี


กำหนดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัคร ยื่นใบสมัคร ณ อาคารแก้วดวงบุญ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. พ.ศ.2561
2. เข้าวัดรายงานตัว  22 เม.ย. พ.ศ.2561
3. สอบคัดเลือกสามเณร  23 - 30 เม.ย. พ.ศ.2561
4. วันปฐมนิเทศ  วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. พ.ศ.2561


ติดต่อสอบถาม โทร 08-0592-4781 , 08-3833-3499
Line ID : NEWNOVICE072
Facebook : หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล