ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

ขอเชิญร่วมสัมมนา "การพัฒนาความเป็นกัลยาณมิตร"

วันที่ 21 กพ. พ.ศ.2561

ขอเชิญร่วมสัมมนา "การพัฒนาความเป็นกัลยาณมิตร"
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

      การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความเป็นกัลยาณมิตร" โดยกระบวนการฝึกทักษะทางสังคม ของนักษามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า & ศิษย์ปัจจุบัน DOU และผู้สนใจ (รับจำนวนจำกัด **ที่ลงทะเบียนเท่านั้น) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-18.00 น. ห้อง SPD3  ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

        คนสำคัญขององค์กร ไม่ใช่แค่คนทำงานได้ หรือ คนทำงานตามสั่ง แต่เป็นคนที่สามารถ ช่วยคิด ช่วยวิเคราะห์ ช่วยสนับสนุน ช่วยทำ เพื่อให้องค์กร ประสบความสำเร็จ

         มีคนไม่ถึง 10% ที่มีความคิด สามารถวิเคราะห์ และ แก้ปัญหาได้ดีในองค์กรมาพัฒนาศักยภาพ  ทางด้านความคิด เพื่อ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี และความก้าวหน้าของตัวท่านเอง...


กำหนดการ
     เวลา 8.30 น.           ลงทะเบียนรอบเช้า
     เวลา 8.45-9.00 น.   พิธีเปิด โดย พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย, ดร. คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
                                   มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
     เวลา 9.00-9.30 น.   ปฐมนิเทศ (pre-test) โดย พระดิรพงษ์ ญาณธโร, ผศ.ดร.
     เวลา 9.30-11.30 น. ฝึกปฏิบัติการหัวข้อ "ทักษะการคิด การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา"
                                   โดย พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ, ดร.หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
                                   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
**เบรกเวลา 10.10-10.20 น. ( 10 นาที)
 
     เวลา 11.30-12.45 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
     เวลา 12.45-13.00 น.  ลงทะเบียนรอบบ่าย
     เวลา 13.00-15.30 น.  ฝึกปฏิบัติการหัวข้อ "ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์" โดย ผศ.ดร. สมโภช ศรีวิจิตรวรกุล
                                      อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
                                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

**เบรกเวลา 13.50-14.00 น. ( 10 นาที)
**เบรกเวลา 14.50-15.00 น. ( 10 นาที)
 
     เวลา 15.30-17.30 น. ฝึกปฏิบัติการหัวข้อ "ทักษะการทำงานเป็นทีม" โดย อ. วิบูลย์ จุง ผู้บริหารระดับสูง
                                     และได้รับรางวัล DIP Consultant Award 2013 ด้านบริหาร การจัดการ การตลาด
                                     และ HR ของกระทรวงอุตสาหกรรม
 
**เบรกเวลา 16.20-16.30 น. ( 10 นาที)
 
     เวลา 17.30-18.00 น. สรุปกิจกรรม (post-test) โดย พระดิรพงษ์ ญาณธโร, ผศ.ดร. ถ่ายรูปหมู่

 

ลงทะเบียนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
"การพัฒนาความเป็นกัลยาณมิตร"
ได้ฟรี ... ที่ลิ้งค์นี้

https://goo.gl/forms/bmF1icQz9fsc4kPN2

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 095-4919493

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล