ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีตอกเสามงคลต้นแรก เพื่อสถาปนาสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2561

พิธีตอกเสามงคลต้นแรก
เพื่อสถาปนาสร้างเกาะแก้วเจดีย์สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2561 ณ วัดพระธรรมกาย เวลา 17.30 น.

 

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย

         เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย เพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงบุญของทุกท่านที่ร่วมกันสร้างวัดพระธรรมกายมาตลอด 48 ปี เห็นแล้วจะได้ปลื้ม

         นี่คือ...บุญของพวกเราทุกคน ทั้งรุ่นบุกเบิกถึงรุ่นปัจจุบันที่จะได้ร่วมกันสถาปนาพระเจดีย์ ให้บังเกิดขึ้นโดยเร็ว

         สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือโทร. 02-831-1000

 

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย

อานิสงส์ผลบุญจากการสร้างเจดีย์

     การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด 

      1. เมื่อตายไปย่อมสู่สุขคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

      2. เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียวด้วยม้าสินธพพันตัววิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง

      3. ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการบูชาด้วยความเลื่อมใส กุศลจะส่งผลให้ขึ้นสวรรค์ ด้วยบุญนี้เองทำให้ได้มาเสวยสุขอยู่ในทิพย์วิมานทิพย์

      4. อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์

      5. ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ

      6. จะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติ  

      7. ได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย

      8. เป็นที่รักของภรรยาหรือสามี  

      9. เป็นเศรษฐีทุกชาติไป

      10. ภยันตรายใดๆ ไม่แพ้วพาน  

      11. มียศบริวารพร้อมพรัก

      12. เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์  

      13. ผิวพรรณผุดผ่องใสดั่งทองคำ

      14. เป็นผู้นำของปวงชน  

      15. กุศลได้เกิดเป็นพระราชา

      16. จะบรรลุอภิญญาทั้งหก  

      17. ปิดประตูนรกโลกันต์

      18. ประตูสวรรค์ทุกชั้นเปิด  

      19. บังเกิดเป็นจอมเทวดา

      20. สมความปรารถนาทุกประการ   

(คัมภีร์ขุททกนิกาย อปทาน และคัมภีร์มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑)

 

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ "เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์"

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ "เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์"

 

สิริปทุมทิพย์
ดอกบัวบนยอดเจดีย์ชื่อ ”สิริปทุมทิพย์” นี้เป็นมงคลนาม หมายถึง ดอกบัวสวรรค์
อันเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย

เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ บังเกิดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 48 ปี วัดพระธรรมกาย

 

 

 

 


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล