ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคฤดูหนาว

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2561

โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคฤดูหนาว
อบรมระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 - 13 มกราคม พ.ศ.2562

โอกาสสำคัญของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
“บวชฟรี” ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคฤดูหนาว อบรมระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 - 13 มกราคม พ.ศ.2562

       เป็นโอกาสที่ดีของนิสิตนักศึกษา หรือผู้จบการศึกษาแล้ว    รวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา  ได้รับเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี  ประกอบสื่อธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (อาคารแจ่มจันทร์) มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผึกสมาธิปฏิบัติธรรม อยู่ธุดงควัตร ฝึกฝนตนเองให้มีสภาวะผู้นำ เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง ผู้บวชและผู้สนับสนุนทุกท่านย่อมได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่ติดตามตัวตลอดไป

      การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้ อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

 

กำหนดการอบรม
     วันเข้าวัด  วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
     วันปลงผม  วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561    เวลา 16.30 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์
     วันบรรพชา  วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ วัดพระธรรมกาย
     วันตักบาตรพระใหม่  วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์
     วันจบการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ)
    2.) จบ ม.6 หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือจบการศึกษาแล้ว
          หรือเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนานาชาติ
    3.) มีอายุ 17 – 27 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
    4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
    5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
    6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
         นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก.
         (หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)
    7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
    8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
    9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน
          โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
    10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
    11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
    12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
    13.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)


หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
    1.) รูปถ่าย หน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    2.) บัตรประชาชนตัวจริง
    3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
    4.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ


สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)
    1.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว) สีขาวล้วน 2 ชุด (ไม่อนุญาตให้ใส่แบบอื่น และมีจำหน่ายในวันเข้าวัด ชุดละประมาณ 220 บาท)
    2.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วน สำหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว (มีจำหน่ายในวันเข้าวัด ประมาณ 250 บาท)
    3.) เสื้อแจ๊คเก็ตสีขาว หรือสีอ่อน (สีสุภาพ) ใส่คลุมกันหนาว 1 ตัว
    4.) หมวกไหมพรม สีขาวหรือสีครีม (สีสุภาพ) ใส่กันหนาว 1 ใบ
    5.) รองเท้าแตะสีน้ำตาล แบบสุภาพ 1 คู่
    6.) ครีมอาบน้ำ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ขนาดใหญ่  1 ชุด
    7.) ยาประจำตัวที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ในวันสมัคร
    8.) ปากกา, ไฟฉาย (ขนาดเล็ก)
    9.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสำรอง 2 ชุด


รับสมัคร
    ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
    ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
    โทร. 083-4433000 และ 086-0776000 
    LINE ID : @tty072

 

บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล