ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2563

พิธีถวายโคมมาฆประทีป
 วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-454-2541, 097-169-6455
 


กำหนดการ

09.30 น. พิธีเจริญพุทธมนต์

10.15 น. ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิ (Meditation)

10.30 น. - พิธีกล่าวถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
              - พิธีกล่าวถวายโคมมาฆประทีป
              - พิธีกล่าวถวายคำอธิษฐานจิตถวายโคมมาฆประทีป

10.45 น. - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา / คณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร
              - ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
              - เจ้าภาพถวายไทยธรรม / เสร็จพิธี

11.10 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชนรับประทานอาหารกลางวัน

 

อานิสงส์การถวายโคมมาฆประทีป (อานิสงส์โดยย่อ)

1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์
4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม
8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ
9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย


คำอธิษฐานจิตถวายโคมมาฆประทีป

      ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าให้แสงสว่างจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชานี้ ขอให้ข้าพเจ้าไดเกิดในบวรพระพุทธศาสนา ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัศนะ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ให้เจริญมั่นคั่ง ดั่งอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง สามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย มีดวงปัญญาสว่างไสว มีญาณทัสนะกว้างไกล มีดวงตาสุกใส  ทั้ง มังสะจักษุ ทิพยจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน จงทุกประการเทอญฯ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล