ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการบวชเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2564

โครงการบวชเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564
บวชเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

640315_01.jpg

กำหนดการ

รายงานตัว วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564
บรรพชาสามเณร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564
เปิดภาคเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ
4. มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย
5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคจิตประสาท ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงในลักษณะทุพพลภาพ
7. ไม่เคยถูกต้องคดีความ หรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาหลักฐานการศึกษาชั้นที่จบมา จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (ทั้งพ่อ-แม่) จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งพ่อ-แม่) จำนวน 2 ชุด


การสอบ

1. สอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ
2. สัมภาษณ์ 


สวัสดิการสำหรับสามเณรบวชเรียน

1. ได้รับการสนับสนุนปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล และอัฐบริขารอื่นๆ อันสมควร แก่สมณบริโภค
2. ได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษา ทั้งภาคปริยัติสามัญ บาลี นักธรรม แฃะส่งเสริมให้สามเณรมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ
3. ได้รับสวัสดิการค่าเดินทาง การทัศนศึกษานอกสถานที่ การต่อวีซ่า (สำหรับสามเณรต่างชาติ)
4. มีโอกาสได้ทุนเรียนฟรี จนจบปริญญาเอก ได้ทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลก


ติดต่อสอบถามได้ที่ 

Facebook Page
เพจ : โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
เพจ : ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
เพจ : MCPค่ายศีลธรรม
เพจ : โครงการบวชพระทุกเดือน


หรือโทร

062-315-8312
087-590-9882
083-554-8419 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล