ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

โครงการอบรมสามเณร วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2565

โครงการสามเณรยุวธรรมทายาทและมัชฌิมธรรมทายาท
นักเรียนอายุ 10-13 ปี สมัครบวชสามเณรยุวธรรมทายาท

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระธรรมกาย
นักเรียนอายุ 14 -17 ปี สมัครบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท

อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

650226_04.jpg

          เมื่อบุตรหลานเข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน

         โครงการอบรมสามเณร “ยุวธรรมธรรมทายาท” สำหรับนักเรียน ป.4 – ม.1 อายุ 10 – 13 ปี และ “มัชฌิมธรรมธรรมทายาท” สำหรับนักเรียน ม. 2 – ม.6 อายุ 14 – 17 ปี ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีอุปนิสัยกิริยามารยาทอันงดงาม มีความกตัญญูกตเวที ตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของ  บุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
(รับเฉพาะนักเรียน ที่มีคุณสมบัติทั้งหมดครบถ้วนเท่านั้น)

1.) เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)

2.) นักเรียนและผู้ปกครองไม่เป็นผู้เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19

3.) นักเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ได้อย่างเคร่งครัด

4.) กำลังศึกษา ป.4 – ม.1 อายุ 10 – 13 ปี สำหรับยุวธรรมทายาท

5.) กำลังศึกษา ม.2 – ม.6 อายุ 14 – 17 ปี สำหรับมัชฌิมธรรมทายาท

6.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร (ลงชื่อในวันเข้าวัด)

7.) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ และไม่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป จนเป็นอุปสรรคต่อการอบรม

8.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

9.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อทุกประเภท โรคเอดส์ เป็นต้น

10.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า จิตเวช เป็นต้น

11.) ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

12.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

13.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสุตรการอบรมฯ

14.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น

15.) นักเรียนสามารถท่องคำขานนาคทุกบทได้

คณะกรรมการอบรมฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามข้างต้นเท่านั้น
“และรับจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด”

 

การสมัคร

1.) ผู้ปกครอง แอดไลน์ @tty072 เพื่อทำการกรอกใบสมัคร
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

2.) พระอาจารย์จะโทรนัดผู้ปกครอง ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
เพื่อพระอาจารย์จะสัมภาษณ์บุตรหลาน และสอบอ่านคำขานนาคทุกบท
โดยผ่าน VDO Call ในวันที่ผู้ปกครองและบุตรหลานสะดวก ในช่วงวันที่ 1-26 มีนาคม พ.ศ. 2565

3.) เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว ต้องส่งหลักฐานการสมัครทางไลน์ และโอนค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
.

หลักฐานการสมัคร (เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว)

1.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ใบ ส่งผ่านทางไลน์

2.) สำเนาบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ ส่งผ่านทางไลน์

3.) รูปถ่ายหน้าตรง (ภาพถ่ายปัจจุบัน) 1 รูป ส่งผ่านทางไลน์

4.) ค่าลงทะเบียน จำนวน 3,000 บาท โอนผ่านธนาคาร
(สำหรับจัดชุดธรรมทายาทและอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัวใช้ในการอบรม ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 

กำหนดการอบรม ทั้ง 2 โครงการ
(รายละเอียดเพิ่มเติมจะส่งผ่านไลน์ เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว)

วันเข้าวัด      วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันปลงผม     วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565

วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท
วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 086-0776000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล