หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ รูปแบบการบริหารจัดการวัดสันติสุข: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

06r-%E0%B8%9B%E0%B8%81-%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C-%E0%B8%9B.jpg

 

สารบัญ

เรื่อง

 

 

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย

 

 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

 

 

กิตติกรรมประกาศ

 

 

สารบัญ

 

 

สารบัญตาราง

 

 

สารบัญภาพ

 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ

 

บทที่ ๑  บทนำ

 

๑.๑

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 

๑.๒

คำถามงานวิจัย

 

๑.๓

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

๑.๔

ขอบเขตการวิจัย

 

๑.๕

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย

 

๑.๖

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

๒.๑

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๑ แนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธสันติวิธีในการบริหารจัดการองค์กร

 

 

๒.๑.๒ แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการองค์กรตามทฤษฎีร่วมสมัย

๑๙

 

๒.๒

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๓๕

 

๒.๓

กรอบแนวคิดการวิจัย

๔๐

บทที่ ๓  วิธีดำเนินการวิจัย

๔๑

 

๓.๑

รูปแบบการวิจัย

๔๑

 

๓.๒

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)

๔๑

 

๓.๓

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

๔๒

 

๓.๔

การเก็บรวบรวมข้อมูล

๔๕

 

๓.๕

การวิเคราะห์ข้อมูล

๕๖

บทที่ ๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

       ๔๘

 

๔.๑

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อฐานภาคสนาม : พื้นที่ของวัดพระธรรมกาย

๔๘

 

๔.๒

ผลวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย

๕๘

 

 

๔.๒.๑ สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๕๘

 

 

๔.๒.๒ วิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการองค์กรภายในของวัดพระธรรมกายตามหลักพุทธสันติวิธีและวิทยาการร่วมสมัย

๑๐๙

 

 

๔.๒.๓ รูปแบบการบริหารจัดการวัดสันติสุข จากกรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

๑๒๕

 

๔.๔

องค์ความรู้จากการวิจัย

๑๔๑

บทที่ ๕  สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

๑๔๓

 

๕.๑

สรุปผลการวิจัย

๑๔๓

 

๕.๒   

อภิปรายผลการวิจัย

๑๔๗

 

๕.๓

ข้อเสนอแนะ

๑๔๙

 

 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑๔๙

 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

๑๔๙

 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

๑๔๙

บรรณานุกรม

๑๕๐

ภาคผนวก

๑๕๖

 

ภาคผนวก ก

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

๑๕๗

 

ภาคผนวก ข

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

๑๗๒

 

ภาคผนวก ค

แบบสัมภาษณ์หรือแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์

๑๙๑

 

ภาคผนวก ง

ประมวลภาพจากการศึกษาภาคสนาม/การสัมภาษณ์เชิงลึก

๑๙๗

ประวัติผู้วิจัย

 

๒๑๑

 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ รูปแบบการบริหารจัดการวัดสันติสุข: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย
ลำดับเรื่อง : พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส   จำนวนหน้า 226 หน้า

ขนาดไฟล์ 16.2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16.2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล