หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเรื่องธรรมกาย1 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

question-answer-dhammakaya1.jpg

             ความไม่รู้ คือ อวิชชา เป็นอันตรายต่อชีวิต เพราะทำให้เราดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ ในทำนองเดียวกัน การศึกษาเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยวิธีการใด และจากนัยของคำว่า “ธรรมกาย” ที่ทรงแสดงไว้ในพระพุทธดำรัสว่า “ตถาคตสฺส เหตํ (วาเสฏฺฐา) อธิวจนํ ธมฺมกาโย อิติปิ เราตถาคตคือธรรมกาย” และ “โย โข (วกฺกลิ) ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต” ได้ทำให้พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมกายต่อการตรัสรู้ธรรม และปรารถนาให้ผู้คนได้เข้าใจความหมายและที่มาของ “ธรรมกาย” อย่างถูกต้อง เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและมีชัยชนะคือการหลุดพ้นจากวัฏสงสารในที่สุด ท่านจึงมีดำริให้ทีมงานนักวิจัยมาร่วมกันศึกษาและทำความจริงให้ปรากฏ

 

           คณะนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ซึ่งได้รับมอบหมาย จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ จึงได้ทุ่มเทศึกษา ฝึกฝนตนเอง และทำงานสืบค้นหลักฐาน รวมเป็นระยะเวลากว่า 13 ปี ดังที่ได้รวบรวมผลงานวิจัยจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มถวายแด่พระสังฆาธิการกว่า 30,000 วัด ทั่วประเทศไปแล้วในปีที่ผ่านมา แต่งานวิจัยก็มิได้สิ้นสุดเพียงเท่านั้น หากยังดำเนินต่อไปและมีผลงานเพิ่มเติมออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ


สารบัญ
ถาม & ตอบ ข้อสงสัยเรื่องธรรมกาย
         “ธรรมกาย” กายแห่งการตรัสรู้ธรรม
          วิชชาธรรมกาย
          ศูนย์กลางกาย
          เห็นธรรม - ติดนิมิต
          การปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระ

          ปกิณกะ
                    การบูชาข้าวพระ
                    ที่มาของพุทธศิลป์วัดพระธรรมกาย
บรรณานุกรม
ประวัตินักวิจัย


“ธรรมกาย” กายแห่งการตรัสรู้ธรรม
1. ถาม : ธรรมกายคืออะไร ?
1. ตอบ : คำว่า ธรรมกาย มีหลายความหมายด้วยกัน

 

            1. ตามความในอัคคัญญสูตร แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค อาจหมายถึงพระเนมิตกนาม” ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในเวลาที่ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

           2. ศัพทานุกรมพุทธศาสนาภาษาจีน ได้อธิบายคำว่า ธรรมกาย (พระธรรมกาย, กายธรรม, 法身) ว่าเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม คือ กายที่สำเร็จ (ตรัสรู้) พุทธธรรม” เป็นสภาวธรรมภายในที่มีมาแต่ดั้งเดิมสถิตอยู่ภายในใจ ของมนุษย์ทุกคน ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ และ เห็นได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ พระโพธิสัตว์ผู้เข้าถึงธรรมกาย” เป็นผู้เข้าถึงสัจธรรมอันสูงสุด ดำรงอยู่ในสภาวะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกาย จึงจัดเป็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในภูมิธรรมขั้นสูงสุด
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเรื่องธรรมกาย1
ลำดับเรื่อง : พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธัมโม)   จำนวนหน้า 122 หน้า

ขนาดไฟล์ 7 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 7 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล