หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ1 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Lak-tan-dhammakaya-boran1.jpg

สารบัญ

บทที่ 1
งานวิจัย หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับประชาชน 23
นิยามศัพท์ 35
ระเบียบวิธีวิจัย 40

บทที่ 2
คันธาระ เอเชียกลางและจีน 44
ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล : --------49
“หลักฐานธรรมกายในคันธาระและเอเชียกลาง”
(Traces of Dhammakaya Meditation in
Gandhāra and Central Asia)
1. โทณสูตร 50
2. คัมภีร์ประเภทนิทเทส 52
3. วาสิชฎสูตร 52
4. โพธิสตฺตวปิฎก 53
5. ศตปญฺจศติกา สโตตรฺ 53
6. จตุศะติกา สโตตรฺ 54
7. ศฺรีมาลาเทวีสิหนาทนิรฺเทศ 55
8. สมาธิราชสูตร 56
9. วัชรัจเฉทิกา ปรัชญาปารมิตา 58
10. ไมเตรฺยวยากรณ 60
11.ตําราปฏิบัติธรรมของโยคาจาร 60
12. ภัทรปาลสูตร 64
13. มหาปรินิรวาณมหาสูตร 68
14. ไม่ปรากฏชื่อ ภาษาสันสกฤต 68
15.สุวรฺณปฺรภาโสตฺตมสูตฺร 70
16. ธรรมศรีรสูตร 71
17. ธรรมกายสูตร 73
สรุปการวิเคราะห์ 74
หลักฐานธรรมกายจากคัมภีร์ในคันธาระและเอเชียกลาง

ดร.ชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล :------- 84
“ธรรมกายในคัมภีร์มหาปรินิรวาณสูตร
คัมภีร์ต้นฉบับพระพุทธศาสนายุคต้น”
(The concept of Dharmakāya in the Early Buddhist
Manuscripts, the Mahāparinirvāṇa sūtra)
1. มหาปรินิรวาณสูตร 86
1.1 หลักฐานในแหล่งข้อมูลประเภทต้นฉบับคัมภีร์ 87
(manuscripts) ในเอเชียกลาง
1.2 มหาปรินิรวาณสูตร คัมภีร์จากเอเชียกลาง 88
ฉบับภาษาสันสกฤต และฉบับแปลเป็นภาษาจีน
2. อังคุลิมาลียสูตร 90
3. พระไตรปิฎกจีนส่วนที่เป็นอาคมะ 91
4. คัมภีร์ต้นฉบับภาษาโขตาน จากเตอร์กีสถาน 92
(Turkestan) ประเทศจีน
5. สรุปการวิเคราะห์ 93
พระวีรชัย เตชงฺกุโร (ลือฤทธิกุล) : 96
“รายงานการค้นพบคําว่าธรรมกายในคัมภีร์สันสกฤต”
(Report on Findings of the Term ‘DHARMAKĀYA’ in
Buddhist Sanskrit Literatures)
1. คัมภีร์ในกลุ่มของปรัชญาปารมิตา 97
2. อัษฏสาหสริกา 97
3. สัทธรรมปุณฑริก วัชรัจเฉทิกา 98
4. คัมภีร์ลังกาวตารสูตร 99
5. คัมภีร์สัทธรรมลังกาวตารสูตร 99
6. โพธิสัตวปิฏกสูตร และวัชรัจเฉทิกา ปรัชญาปารมิตา 101
7. ตถาคตครรภสูตร 101
8. ศรีมาลาเทวีสิหนาทสูตร 102
9. ปรัตยุตปันนพุทธสัมมุขาวสถิตสมาธิสูตร 102

จีน
พระเกียรติศักดิ์กิตฺติปญฺโญ : --------103
“สมาธิกับศูนย์กลางกายในพระพุทธศาสนาจีน
ยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกและฉินราชวงศ์หลัง”
(Chinese Buddhist Meditation in Eastern Han and Later
Chin Period : The Centre of the Body)
1. ภูมิหลังพระพุทธศาสนาในจีน 105
2. คัมภีร์ที่ศึกษา 106
2.1 คัมภีร์พุทธศาสนาในเอเชียกลาง 106
“หนังสือของ แซมบัสตา”
2.2 สมาธิของโยคาจาร 107
2.3 อานาปานสมฤติสูตร 107
2.4 คัมภีร์อินฉือรู่จิงจู้่ 108
2.5 คู่มือสิ่งจําเป็นในการทําสมาธิ 109
2.6 คู่มือสิ่งจําเป็นในการทําสมาธิแบบ 5 ประตู 110
2.7 คู่มือมองโกเลียน 110
3. สรุปการวิเคราะห์ 111


บทที่ 3
เอเชียอาคเนย์ 117
ดร.กิจชัย เอื้อเกษม : -------121
“สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม”
(Meditation in Tham Scripts Manuscripts)
1. สิ่งที่ค้นพบจากคัมภีร์ในประเด็นการปฏิบัติสมาธิภาวนา 124
ในคัมภีร์อักษรธรรม
1.1 คัมภีร์มูลลกัมมฐาน 124
1.2 คัมภีร์โยคาวจารที่จารด้วยอักษรธรรมในภาพรวม 129
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับธรรมกาย
2. การเปรียบเทียบหลักการวิชชาธรรมกายกับโยคาวจร 140
2.1 หลักการ 140
2.1.1 ความเหมือนในหลักการ 141
2.1.2 ความแตกต่างในหลักการ 158
2.2 การปฏิบัติ 163
2.2.1 ความเหมือนในการปฏิบัติ 164
2.2.2 ความแตกต่างในการปฏิบัติ 165
2.2.2.1 สมาธิภาวนาในขั้นโลกียฌาน 165
2.2.2.2 ทางเดินของจิตและกระบวนการ 168
บรรลุอริยมรรคอริยผล

3. สรุปการวิเคราะห์ 170

พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) : -----175
“ธรรมกายในคัมภีร์พระธัมมกายาทิ(ฉบับเทพชุมนุม)”
1. ความหมายจากพระคัมภีร์ 175
1.1 เนื้อหาหลักของพระคัมภีร์พระธัมมกายาทิ 177
1.2 ที่มาของ “คาถาพระธรรมกาย” 179
1.3 วชิรสมาบัติญาณ 180
1.4 จักขุของพระธรรมกาย 181
1.5 อัปปฏิหตญาณ 181
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพระธรรมกาย 182
ในวิชชาธรรมกาย
2.1 การรู้แจ้งของพระธรรมกาย 182
2.2 กายแห่งมรรค ผลและวิมุตติ 183
2.3 ธรรมกายกับบุคคลและการเข้าถึง 184
2.4 คาถาธรรมกายในอรรถกถา 185
2.5 สิ่งที่แตกต่าง : ทางเดินของจิตสู่โลกุตรธรรม 186
3. สรุปการวิเคราะห์ 188

พระปอเหม่า ลิ้ม (ธมฺมฐิโต) : ------189
“ร่องรอยธรรมกายในคัมภีร์ใบลานภาษาเขมร”
(Traces of Dhammakaya Meditation in Khmer Manuscripts)
1. คัมภีร์ที่ใช้ในการศึกษา 191
2. คัมภีร์มูลพระกัมมัฏฐาน : 193
หลักฐานการปฏิบัติธรรมของคนสมัยโบราณ
2.1 องค์ประกอบของเนื้อหาคัมภีร์ 194
2.2 หลักฐานหลักสูตรการเรียนการสอน 195
พระกัมมัฏฐานแบบโบราณ
2.2.1 วิธีการปฏิบัติ 195
2.2.2 ผลจากการปฏิบัติ 197
2.3 คํากล่าว “เกิดมาเพื่อหาดวงแก้ว” 197
3. วิเคราะห์หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์ใบลานเขมร 198
3.1 ฐานที่ตั้งของใจ การวางใจเข้าไปในตัว 199
3.2 การเห็นดวงจิตและดวงพระธรรมเจ้า 199
3.3 การเห็นพระรัตนตรัยภายในตัว 201
4. วิเคราะห์หลักฐานธรรมกายจากคัมภีร์มูลกัมมฐานฯ 203
4.1 การเห็นดวงศีล 203
4.2 ธรรมที่รักษากายมนุษย์หยาบและละเอียด 204
4.3 การเห็นพระพุทธเจ้า 205
4.4 การเห็นพระอริยสงฆ์ 206
5. สรุปการวิเคราะห์ 209

สุปราณีพณิชยพงศ์: -------212
“หลักฐานวิชชาธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา”
1. สิ่งที่ค้นพบ 217
1.1 หลักฐานวิชชาธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา 217
1.2 หลักฐานวิชชาธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา 218
กับคําสอนของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
1.3 หลักฐานวิชชาธรรมกายในคัมภีร์จตุรารักขา 219
กับคําสอนในพระไตรปิฎกบาลี
1.4 เนื้อหาของพุทธานุสสติ 222
กับคําสอนในพระไตรปิฎกและอรรถกถาบาลี
2. สรุปการวิเคราะห์ 222

บทที่ 4
สรุปและอภิปรายผล 225
บรรณานุกรม 248หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ1
ลำดับเรื่อง : พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธัมโม)   จำนวนหน้า 278 หน้า

ขนาดไฟล์ 2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 10
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล