หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

cover-same-as-buddhist-1.jpg

สารบัญ

บทที่ ๑   ความรู้ที่แท้จริง----------๘
บทที่ ๒   จักรวาล------------๑๓
บทที่ ๓   การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ของจักรวาล------------๒๒
บทที่ ๔  จักรวาล คือ กรงขังสัตว์------------๓๓
บทที่ ๕   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้หาทางออกจากกรงขังสำเร็จ และพาผู้อื่นออกได้ด้วย------------๔๐
บทที่ ๖   พระชนม์ชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน------------๕๓
บทที่ ๗   ชีวิตหลังเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์------------๖๗
บทที่ ๘   เริ่มประกาศพระศาสนา------------๘๑
บทที่ ๙   ทรงเปลื้องคำปฏิญญา และได้อัครสาวก------------๘๗
บทที่ ๑๐ มหาสาวกสันนิบาต การประชุมใหญ่ของพระสาวก (มหาสันนิบาต)------------๙๕
บทที่ ๑๑ เสด็จนครกบิลพัสดุ์ โปรดพระพุทธบิดาและชาวเมือง------------๑๐๕
บทที่ ๑๒ เหตุการณ์สำคัญบางตอนในพระพุทธกิจเกี่ยวกับพระญาติ------------๑๑๕
บทที่ ๑๓ เหตุการณ์สําคัญบางตอนในพระพุทธกิจทั่วไป------------๑๒๒
บทที่ ๑๔ ใกล้เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพาน------------๑๓๔
บทที่ ๑๕ หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว------------๑๔๗
บทที่ ๑๖  ระหว่างหนทางสร้างพระบารมี------------๑๕๓
บทที่ ๑๗ บางพระชาติก่อนตรัสรู้เป็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า------------๑๖๑
บทที่ ๑๘ ทรงเปล่งพระวาจาปรารถนาพุทธภูมิ และได้รับพุทธพยากรณ์------------๑๗๑
บทที่ ๑๙ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปปัจจุบัน (ภัทรกัป)------------๒๐๒
บทที่ ๒๐ พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า------------๒๐๗
หนังสืออ้างอิง------------๒๑๒
ประวัติผู้เขียน------------๒๑๓
สารบัญหมวดธรรม------------๒๑๕
สารบัญค้นคำ------------๒๑๕
รายชื่อผู้ร่วมอนุโมทนาการจัดพิมพ์หนังสือ------------๒๑๘หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ต้องเป็นให้ได้ (ดั่งเช่นพระพุทธเจ้า)
ลำดับเรื่อง : อุบาสิกาถวิล (บุญทรง)วัติรางกูล   จำนวนหน้า 223 หน้า

ขนาดไฟล์ 38 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 38 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • กราบอนุโมทนาบุญค่ะ ตามหางานเขียนของป้าหวินมานานมาก กราบแทบเท้าของพระคุณทีมงานมากค่ะ

    กราบอนุโมทนาบุญค่ะ ตามหางานเขียนของป้าหวินมานานมาก กราบแทบเท้าของพระคุณทีมงานมากค่ะ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล