หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ขอให้บรรลุเร็ว หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

1130.jpg

คํานํา

การจัดพิมพ์หนังสือ “ขอให้บรรลุเร็ว” เล่มนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและผู้ศึกษาธรรมทุกท่าน
ได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็ว เพราะการปฏิบัติลำบากบรรลุ
ช้านั้นเป็นอุปสรรคและเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

ผู้แต่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อทุกท่านได้ศึกษาหนังสือ
เล่มนี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจนกลายเป็นผู้
ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วได้ในที่สุด

พระนพดล สิริวํโส
มิถุนายน ๒๕๖๕

สารบัญ

• ทำไมต้องบรรลุเร็ว
- ปัพพตสูตร (ว่าด้วยเรื่องกัป)---------๓
• บรรลุเร็วจากการขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
- พระตีณิสรณาคมนิยเถระ--------๘
• บรรลุเร็วจากการชวนคนทำความดี
- สันตติมหาอำมาตย์-------๑๗
• บรรลุเร็วจากการทำทาน
- พระอัญญาโกณฑัญญะ (ผู้ทำบุญก่อนจึงได้บรรลุธรรมก่อน)------- ๒๗
- สุภัททปริพาชก (ผู้ทำบุญช้าจึงได้บรรลุธรรมช้า)-------๓๐
- พระปภังกรเถระ
(ผู้บรรลุธรรมจากการทําความสะอาดพระเจดีย์)-------๓๔
• บรรลุเร็วจากการรักษาศีล
- พระปัญจสีลสมาทานิยเถระ
(ผู้บรรลุธรรมจากการรักษาศีล ๕)-------๔๑
- พระสัปปทาสเถระ
(ผู้บรรลุธรรมจากการนึกถึงศีลที่บริสุทธิ์ของตน)-------๔๕
• บรรลุเร็วจากการทำความเพียร
- พระพาหิยะ (ผู้ทำความเพียรโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ๑)-------๕๓
- พระปุกกุสาติ (ผู้ทำความเพียรโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ๒)-------๖๑
• การปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงธรรม
- อสุภสูตร (ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงธรรม ๑)-------๖๘
- วิตถารสูตร (ว่าด้วยการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงธรรม ๒)-------๗๐
- อุปัชฌายสูตร (ว่าด้วยเรื่องผู้ที่นิวรณ์ครอบงำจิตไม่ได้)-------๗๙
- อนุรุทธสูตร (ว่าด้วยเรื่องธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า)-------๘๓
- คิลานสูตร (ว่าด้วยเรื่องการมีตนเป็นเกาะเป็นที่พึ่ง)-------๘๖
- โสณสูตร (ว่าด้วยเรื่องการทำความเพียรให้พอดี)-------๙๘
• พระสูตรต่าง ๆ ที่ว่าด้วยเรื่องบรรลุเร็ว
-สุตสูตร (ว่าด้วยธรรมที่ทำให้บรรลุมรรคผลได้เร็ว ๑)-------๑๐๒

- กถาสูตร ว่าด้วยธรรมที่ทำให้บรรลุมรรคผลได้เร็ว ๒)-------๑๐๔
- อรัญญสูตร (ว่าด้วยธรรมที่ทำให้บรรลุมรรคผลได้เร็ว ๓)-------๑๐๖
- สมาธิสูตร
(ว่าด้วยธรรมของผู้ไม่ควรและผู้ควรบรรลุสัมมาสมาธิ)-------๑๐๗
- สติปัฏฐานสูตร
(ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุอริยผลในปัจจุบัน)-------๑๐๘
• เรื่องย่อ ตัวอย่างบุคคลผู้บรรลุธรรม
เพราะมีเหตุการณ์ที่ทำให้สลดใจ
- ยสกุลบุตร
(ผู้เบื่อหน่าย คลายความกำหนัด ในความงามของบุคคล)-------๑๑๒
- พระโปฐิลเถระ (ผู้ละทิฏฐิมานะเพื่อการเข้าถึงธรรม)-------๑๑๔
- พระนางเขมาเทวี (ผู้คลายความผูกพันในรูปของตน)-------๑๑๘
- นางปฏาจารา (ผู้คลายความผูกพันจากบุคคลที่ตนรัก)-------๑๒๒
แผนภาพและบทสรุปการบรรลุธรรม-------๑๒๗
• บรรณานุกรม-------๑๓๙
ประวัติผู้เขียน-------๑๔๑หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ขอให้บรรลุเร็ว
ลำดับเรื่อง : พระนพดล สิริวํโส   จำนวนหน้า 150 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล