หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

when-no-what-read3.jpg

ชื่อหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

    "การที่เรารักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ก็เพื่อตัวเราและชาวโลกไม่ได้แข่งกับใคร"

   คําสอนในพระพุทธศาสนามีความจําเป็นในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องของทุกคนเป็นอย่างมาก แม้วันนี้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายยังไม่เข้าใจ เขายังไม่มีเวลามาศึกษา ก็ไม่เป็นไร เรายังคงรักษาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ สักวันหนึ่งเมื่อบุญเก่าได้ช่องส่งผล เขาจะเกิดความรู้สึกว่า มีบางสิ่งลึก ๆ กระตุ้นเตือนจิตสํานึกให้เขาอยากมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตขึ้นมา ตอนนั้นความรู้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเขา

   ความรู้ในพระพุทธศาสนา เป็นความรู้สากลที่ทุกคนจะต้องศึกษา ต้องเรียนรู้ ไม่รู้ไม่ได้ ไม่รู้อันตราย เพราะจะทําให้ดําเนินชีวิตไม่ถูกต้อง ดังนั้นที่เรารักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ก็เพื่อการนี้ ไม่ได้ไปแข่งกับใคร เพราะคู่แข่งของเราคือเวลา

    เราต้องทํางานแข่งกับเวลา เนื่องจากเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จํากัดแค่ประเดี๋ยวเดียว รวยก็รวยประเดี๋ยวเดียว จนก็จนประเดี๋ยวเดียว เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องก็เป็นประเดี๋ยวเดียว มีลาภยศ สรรเสริญ มีอํานาจวาสนาก็แค่ประเดี๋ยวเดียว เป็นสามีภรรยากันก็ประเดี๋ยวเดียว ต่างคนต่างมา มาอยู่รวมกัน แล้วก็ต่างคนต่างไป พระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจตรงนี้ สอนให้เราปล่อยวางแล้วก็ทําให้เรามีความรักต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

   เพราะฉะนั้น เราจึงจําเป็นจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ยาวนานที่สุด เท่าที่จะนานได้ แต่งานนี้เป็นงานใหญ่ จะทําตามลําพังไม่ได้ วัดใดวัดหนึ่งทําก็ไม่ได้ วัดทุกวัด พุทธบุตรทุกรูป พุทธบริษัท ๔ ทั้งหมดก็ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจึงจะทํางานนี้ได้สําเร็จ


สารบัญ
คําปรารภ         ๔

บุญ พลังแห่งความสุข ความสําเร็จ         ๑๓
1 เข็มทิศชีวิต         ๑๔
2 ทําบุญให้ครบทุกหมู่         ๑๕
3 อย่าปฏิเสธบุญ         ๑๖
4 น้ำยาบุญล้างบาป         ๑๘
5 เราใช้บุญทุกวัน         ๒๐
6 ทําบุญไม่สม่ำเสมอ สมบัติจึงขาดช่วง         ๒๑
7 บุญประจํา         ๒๒
8 บารมี ๑๐ ทัศ ต้องสร้างตอนมีกายมนุษย์         ๒๕
9 ทําบุญสงเคราะห์โลกกับทําบุญกับพระสงฆ์         ๒๘
10 ทําบุญถี่เหนียว         ๒๙
11 บุญหรือบาปส่งผล         ๓๐
12 ทําบุญเยอะแล้ว ขอพักก่อน         ๓๑
13 หยุดพักสร้างบุญ บาปจะแทรก         ๓๒
14 ทําบุญบ่อย ๆ นึกถึงบ่อย ๆ         ๓๓
15 วิธีแก้เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ         ๓๔
16 พลังบุญ - พลังบาป         ๓๕

อยากรวยเชิญทางนี้         ๓๗
17 ทําไมสอนให้รวย         ๓๘
18 เหตุแห่งความตระหนี่         ๔๑
19 การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง         ๔๒
20 การถวายวิหารทานได้บุญอสงไขยอัปปมาณัง         ๔๔
21 เสบียงในสังสารวัฏ         ๔๕
22 ที่สุดแห่งสมบัติ ๓         ๔๖
23 พุทธวิธีแก้จน         ๔๗
24 รื้อผังจน อย่ารื้อผังรวย         ๕๐
25 ทานบารมีทําให้สร้างบารมีอื่นได้ง่าย         ๕๑
26 บุญหนุนถึงสุดธรรม         ๕๒
27 ไม่เชื่อก็เผื่อเหนียวเอาไว้         ๕๔
28 ใช้ทรัพย์ให้เป็น         ๕๗
29 อย่ารอให้หมดโอกาส         ๕๘
30 ผลแห่งการให้ทานโดยไม่เคารพ         ๖๐

อธิษฐานจิตตั้งผังสําเร็จชีวิตในอนาคต         ๖๓
31 การอธิษฐานจิตคืออะไร         ๖๔
32 อธิษฐานจิต ไม่ใช่ค้ากําไรเกินควร         ๖๖
33 บุญ กับ คําอธิษฐาน         ๗๐
34 หลักในการอธิษฐานจิต         ๗๒
35 อธิษฐานให้ระลึกชาติได้         ๗๕

กฎแห่งกรรมไม่รู้อันตราย         ๗๗
36 กฎแห่งกรรม         ๗๘
37 ไม่มีใครหนีพ้น         ๘๐
38 หาเบื้องต้นไม่ได้         ๘๑
39 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ         ๘๔
40 อย่าคิดว่า ไม่มีใครเห็น         ๘๕
41 ไม่รู้กฎ...อันตราย         ๘๖
42 พุทธบริษัท ๔ ต้องศึกษา         ๘๗

นรก-สวรรค์-นิพพาน มีจริง พิสูจน์ได้         ๘๙
43 ตายแล้วไม่สูญ         ๙๐
44 ชีวิตหลังความตายมีจริง         ๙๑
45 นรกสวรรค์ มีจริง พิสูจน์ได้         ๙๒
46 นรก สวรรค์ นิพพาน มีจริง         ๙๔
47 พยานยืนยัน         ๙๖
48 นรกสวรรค์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว         ๙๘
49 คิดไม่เห็น         ๑๐๒
50 ทางสองแพร่ง         ๑๐๓
51 ไม่มีน้ำบ่อหน้า         ๑๐๔
52 อายุขัยชาวสวรรค์ ๖ ชั้น         ๑๐๖
53 สังคมชาวสวรรค์         ๑๐๘
54 ชาวสวรรค์เขาวัดกันที่กําลังบุญ         ๑๑๐
55 อย่าหวังน้ำบ่อหน้า         ๑๑๒
56 ผู้อยู่ปรโลกปรารถนาบุญอย่างยิ่ง         ๑๑๔

ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เราเกิดมาสร้างบารมี         ๑๑๗
57 กายมนุษย์เท่านั้นสร้างบารมีได้         ๑๑๘
58 เพาะกล้าแห่งความดี         ๑๒๐
59 กัลยาณมิตร         ๑๒๒
60 ผู้นําบุญยอดกัลยาณมิตร         ๑๒๔
61 อดเปรี้ยวไว้กินหวาน         ๑๒๘
62 นักรบกองทัพธรรม...ต้องไม่หวั่นไหว         ๑๓๐
63 เหนื่อยแต่คุ้ม         ๑๓๒
64 ถ้าไม่เหนื่อยจะได้บารมีมาจากไหน         ๑๓๓

ชีวิตสมณะ ชีวิตอันทรงคุณค่า         ๑๓๕
65 การบวชทําได้ยาก         ๑๓๖
66 วัตถุประสงค์และอานิสงส์การบวช         ๑๓๗
67 ควรบวชแต่หนุ่ม         ๑๓๘
68 บวชชาติต่อชาติ         ๑๔๐
69 สุขในชีวิตสมณะ         ๑๔๔
70 อย่าหาว่าพระขี้เกียจ         ๑๔๕
71 ธรรมทายาทผู้เป็นแรงบันดาลใจ         ๑๔๘
72 ที่ตั้งแห่งศรัทธา         ๑๕๐
73 เนื้อนาบุญ         ๑๕๑

วิชชาธรรมกาย วิชชาพระพุทธเจ้าของเก่านํามาเป่าฝุ่นใหม่         ๑๕๓
74 วิชชาธรรมกาย         ๑๕๔
75 มาร         ๑๕๕
76 คู่ต่อสู้ที่แท้จริง         ๑๕๖
77 สงครามที่แท้จริง         ๑๕๗
78 ธรรมกายไม่ใช่ลัทธิใหม่         ๑๕๙
79 วิชชาพระพุทธเจ้า         ๑๖๒
80 ชื่อวัดพระธรรมกาย         ๑๖๖
81 สมถวิปัสสนา         ๑๖๗
82 วิธีเข้าถึงสมถวิปัสสนา         ๑๗๑
83 ความรู้จากการเข้าถึง         ๑๗๒

ข้อควรปฏิบัติชาวพุทธ         ๑๗๔
84 ใส่บาตร         ๑๗๖
85 จุดประทีปในวันพระ         ๑๗๗
86 วันพระต้องไปวัด         ๑๗๘
87 วันพระต้องรักษาศีล ๘         ๑๘๐
88 ทําไมต้องใส่ชุดขาวมาวัด         ๑๘๔
89 วัดสะอาด...ใจสะอาด         ๑๘๕
90 ความสะอาดดึงดูดทรัพย์         ๑๘๖
91 ปิดโทรศัพท์มือถือขณะฟังธรรม ปฏิบัติธรรม         ๑๘๘
92 เจริญมรณานุสสติ         ๑๙๒

ขอพื้นที่ตรงนี้เพื่อปรับความเข้าใจ         ๑๙๕
93 สร้างวัดใหญ่จะไปแข่งกับใคร         ๑๙๖
94 ไม่อยากให้ตายฟรี         ๑๙๘
95 วัดรวย วัดจน         ๒๐๒

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น         ๒๐๙
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3

ชื่อหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร เล่ม 3
ลำดับเรื่อง : โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)   จำนวนหน้า 298 หน้า

ขนาดไฟล์ 22.3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 14
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • ขอบพระคุณ หลวงพ่อมากครับ หนังสือของหลวงพ่อเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับผมเอาไปใช้ประกอบการเทศน์สอนโยมได้เสมอ

  Wow! Great to find a post koncknig my socks off!

  สั้นๆ ง่ายๆ ได้ข้อคิดดีมากค่ะ

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล