หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ภาวนา-จิต หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ภาวนา-จิต

 

สารบัญ
๑. กายมนุษย์ละเอียด  ๑๑
๒. การนั่งหลับตาเกี่ยวอะไรกับมรรคมีองค์   ๑๒
๓. กำหนดลมหายใจ  ๑๘ 
๔. ขึ้นอยู่กับความสามารถ  ๑๙
๕. คนเจ้าอารมณ์  ๒๑
๖. ความรู้ของพระสัมมาสัมพุเจ้ามากแค่ไหน  ๒๓
๗. คิดเฉพาะเรื่องดีๆ  ๒๔
๘. คิดแล้วปวดหัว ๒๕
๙. คุมกำเนิด  ๒๖
๑๐. จะฝึกสมาธิแบบไหนดี  ๒๗
๑๑. จิตนิ่ง ๒๘
๑๒. ฐานที่ ๗  ในพระไตริฎก  ๒๙
๑๓. ฐานที่ตั้งจิต  ๓๑
๑๔. ดวงธรรมอยู่ไหน  ๓๒
๑๕. ดวงปฐมมรรค ๓๓
๑๖. ดวงศีล  ๓๔
๑๗. เด็กนั่งสมาธิทำให้เรียนเก่ง  ๓๕
๑๘. ตักน้ำรดหัวตอ  ๓๗
๑๙. ตัวแข็ง  ๓๘
๒๐. ตา หู กาย ใจ  ๓๙
๒๑. ถ้าพระพุทธเจ้าอุบัติพร้อมกัน  ๔๒
๒๒. ถามทำไมไม่ตอบ ๔๓
๒๓. ทำของง่ายให้เป็นยาก  ๔๗
๒๔. ทำไมถึงฝัน ๔๙
๒๕. ธรรมกาย คืออะไร ๕๑
๒๖. ธรรมกายนี่ขั้นไหน  ๕๒
๒๗. ธรรมกายมีลักษณะอย่างไร  ๕๖
๒๘. ธรรมกายสอนให้ยึดติด  ๖๓
๒๙. ธรรมธาตุ  ๖๕
๓๐. นอนทำวัตร  ๖๖
๓๑. นักวิทยาศาสตร์กับศาสนาพุทธ  ๖๘
๓๒. นั่งแล้วหลับ  ๗๑
๓๓. นั่งสมาธิเห็นวงสีส้ม  ๗๓
๓๔. นั่งสมาธิได้บุญอย่างไร   ๗๔
๓๕. นั่งสมาธิต้องเงียบ  ๗๕
๓๖. นั่งสมาธิทำไมจึงได้ผลเร็ว - ช้าต่างกัน   ๗๗
๓๗. นั่งสมาธิฟังเพลง    ๗๙
๓๘. นั่งสมาธิไม่มีครู   ๘๐
๓๙. นั่งสมาธิแล้วเปลี่ยนท่านั่ง  ๘๑
๔๐. นึกด่าสลับกับนึกสัมมาอะระหัง  ๘๒
๔๑. นึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วกันแน่   ๘๓
๔๒. ปล่อยสุนัข   ๘๔
๔๓. ลุกพระ - ปลุกเปรต   ๘๕
๔๔. ปลุกพระให้ถูกต้อง   ๘๖
๔๕. ปัญญา - สมาธิ  ๘๗  
๔๖. ผู้ชี้ทาง    ๘๘
๔๗. แผ่เมตตา   ๘๙
๔๘. ฝันเป็นประจำ   ๙๐
๔๙. ฝันร้าย   ๙๒
๕๐. ฝึกเด็กเล็กนั่งสมาธิ  ๙๔
๕๑. ฝึกสมาธิแล้วอึดอัด   ๙๗
๕๒. ฝึกสติ มิใช่ฝึกให้เสียสติ    ๙๘
๕๓. พระธาตุ   ๙๙
๕๔. พระอรหันต์  ๑๐๑
๕๕. พระอรหันต์ฆราวาส  ๑๐๒
๕๖. สภาพในอดีต  ๑๐๓
๕๗. มีปัญญากับสมาธิ  ๑๐๕
๕๘. เลือกสำนัก  ๑๐ 
๕๙. วิธีนั่งสมาธิไม่เหมือนกัน ๑๑๑
๖๐. สบายๆ ใจเย็นๆ  ๑๑๓
๖๑. นิมิต - ดวงปฐมมรรค  ๑๑๔
๖๒. สมาธิกับวิปัสสนา  ๑๑๕
๖๓. สมาธิช่วยความจำ  ๑๑๖
๖๔. สวดมนต์นั่งสมาธิ  ๑๑๗
๖๕. สวดมนต์ไม่จบ แล้วนั่งสมาธิ  ๑๑๙
๖๖. สัญญาที่ ๔  ๑๒๐
๖๗. สู่เส้นางนิพพาน  ๑๒๑
๖๘. สู้ไม่ได้ ตายเถอะ ๑๒๒
๖๙. เสน่ห์นะหน้าทอง ๑๒๔
๗๐. เสียงรบกวน  ๑๒๖
๗๑. ใสในสมาธิ  ๑๒๗
๗๒. เห็นธรรมกาย  ๑๒๘
๗๓. เห็นลูกแก้ว  ๑๓๐
๗๔. เห็นหมอกขาวๆ  ๑๓๒
๗๕. อธิษฐานจิต  ๑๓๓
๗๖. อยากได้หลักธรรมสั้นๆ  ๑๓๔
๗๗. อาซิ้มคนมีกรรม ๑๓๖
๗๘. โอกาสเข้าถึงธรรมกาย  ๑๓๗
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ภาวนา-จิต

ชื่อหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา เรื่อง ภาวนา-จิต
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 137 หน้า

ขนาดไฟล์ 428 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร