หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ง่ายแต่ลึก 2 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

Easy-but-deep-2.jpg

ชื่อหนังสือ ง่ายแต่ลึก 2

    การนั่งสมาธิ หรือที่เราคุ้นเคยกับคําว่า “ปฏิบัติธรรม” เป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิต เป็นงานที่แท้จริง เกิดประโยชน์สุขทันทีที่เข้าถึง และเป็นสิ่งสําคัญที่ทําแทนกันไม่ได้

    วันใดที่ใจเป็นหนึ่งเดียวกับกาย หยุดนิ่งอยู่ภายในได้วันนั้นคือวันสมปรารถนาในชีวิตของเรา ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ แม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ เราจะพบกับความสุขอันมหัศจรรย์ ที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูก แม้แต่ความสุขของความเป็นพระราชาก็ให้ไม่ได้ ลาภ ยศ สรรเสริญก็ให้ไม่ได้ คน สัตว์ สิ่งของ ก็ให้ไม่ได้     วันใดใจหยุดนิ่งที่กลางกายได้ วันนั้นคือวันสมปรารถนาในชีวิตของเรา

สารบัญ
ความลับของชีวิต
คนเราเกิดมาทําไม......................................................................๑๗
ชีวิตเป็นของน้อย........................................................................๒๓
ในตัวเรามีองค์พระ......................................................................๓๕
ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗...............................................................๔๓
หลักสูตรชีวิต..............................................................................๕๙
ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง....................................................................๖๗
มหัศจรรย์สมาธิ...........................................................................๘๓
สติปัฏฐาน ๔..............................................................................๙๙
มหาทุคตะ................................................................................๑๑๕
ฌานกีฬา..................................................................................๑๒๗
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใด................................................๑๔๓
พระคุณของหลวงปู่ฯ พระผู้ปราบมาร.......................................๑๖๑
ในท้องมีพระธรรมกาย................................................................๑๗๓
จุดเล็กใสที่คล้ายเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร..........................................๑๘๙
อริยมรรคมีองค์ ๘...................................................................๑๙๗
คําภาวนา สัมมา อะระหัง........................................................๒๐๓
บุญพลังแห่งความสุขและความสําเร็จ.........................................๒๐๙

วิธีการปฏิบัติธรรม
ความละเอียดภายใน................................................................๒๒๓
เริ่มต้นจากจุดที่ง่าย..................................................................๒๓๗
หยุดเป็นตัวสําเร็จ....................................................................๒๔๕
เห็นสิ่งใดฝึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้น.............................๒๕๙
นิ่งแล้วต้องขยาย......................................................................๒๖๗
หยุดนิ่งได้แล้วฝึกขยายย่อ........................................................๒๗๗
วิธีปฏิบัติธรรม..........................................................................๒๘๓
อันดับแรกเพื่อตัวเราก่อน..........................................................๒๙๗
เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย....................................................๓๐๙
ทําไมเด็กจึงเห็นธรรมะได้ง่าย...................................................๓๒๑
การทําสมาธิไม่ยาก..................................................................๓๒๙
วิธีแก้กดลูกนัยน์ตา...................................................................๓๓๗
ยากพอสู้ ง่ายพอดี...................................................................๓๔๕
สังเกตตัวเอง ทําไมนั่งไม่ได้ผล..................................................๓๕๓
ลูกไก่เจาะกระเปาะไข่...............................................................๓๖๑
ภาพนิมิตเลื่อนลอย..................................................................๓๖๙
อย่าท้อ....................................................................................๓๗๓หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ง่ายแต่ลึก 2

ชื่อหนังสือ ง่ายแต่ลึก 2
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิตะวันธรรม   จำนวนหน้า 371 หน้า

ขนาดไฟล์ 1.6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล