หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หลักการคิดการศึกษาที่ถูกต้อง หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Principles-of-Education.jpg

ชื่อหนังสือ หลักการคิดการศึกษาที่ถูกต้อง

     ถ้ามนุษย์ไร้ทุกข์ ก็ไม่ต้องจัดการศึกษา แต่เพราะทุกคนล้วนมีทุกข์ติดมาแต่เกิดทั้งสิ้น จึงจําเป็นต้องจัดการศึกษาขึ้น ในอดีตที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีศาสดาใดกล้าประกาศว่า ตนรู้และสามารถกําจัดทุกข์ทั้งมวลได้เด็ดขาด มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้น ที่ทรงทําหลักสูตรการศึกษาเพื่อกําจัดทุกข์ของพระองค์ได้เบ็ดเสร็จ ทั้งยังสามารถกําจัดทุกข์มนุษยโลกได้ผลดียิ่งอีกด้วย

    ขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลกไม่เว้นแม้ประเทศซึ่งเคยเป็นผู้นําด้านการศึกษา ต่างประสบทุกข์จากปัญหาการศึกษาในประเทศของตนทั้งสิ้น จึงต้องดิ้นรนหาทางพัฒนาแบบลองผิดลองถูกกันตลอดมา

     ในฐานะที่ไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก จึงสมควรที่ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ พระภิกษุและประชาชน จะได้หันมาร่วมกันศึกษาหลักธรรมในส่วนที่ว่าด้วยการศึกษาให้เต็มที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป นี้คือที่มาของ “หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง”

สารบัญ
หลักคิดการศึกษาที่ถูกต้อง                     ๗
ความจริงของโลกและชีวิต                       ๙
ทุกข์ ๔ ของมนุษย์                               ๑๗
ความจริงเรื่องการศึกษา                       ๒๕
ความหมายของการศึกษาที่แท้จริง         ๓๓
ความจริงเรื่องหลักการจัดการศึกษา       ๓๗
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร                         ๕๔หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือหลักการคิดการศึกษาที่ถูกต้อง พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตุตชีโว)

ชื่อหนังสือ หลักการคิดการศึกษาที่ถูกต้อง
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 58 หน้า

ขนาดไฟล์ 8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล