หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

science-of-teacher_h.jpg

ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
ผู้เทศน์ : พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

สารบัญ

บทที่ 1 ธรรมพื้นฐานแห่งความเป็นครู        1
ความสำคัญของมนุษย์        1
องค์ประกอบของมนุษย์        2
       1.กาย        2
       2.ใจ        4
ศัตรูแท้จริงของมนุษย์        5
       1.กิเลสตระกูลโลภะ        7
       2.กิเลสตระกูลโทสะ        9
       3.กิเลสตระกูลโมหะ        10
มิตรแท้จริงของมนุษย์        12
       1.บุญจากการให้ทาน        14
       2.บุญจากการรักษาศีล        16
       3.บุยจากการเจริญภาวนา        18
การสู้รบระหว่างบุญ-บาป        20
กฏแห่งกรรม        21
       ความหมายของกรรม        21
       เส้นทางในการสร้างกรรม        22
       ระดับการให้ผลของกรรม        23
       ระยะเวลาที่กรรมให้ผล        24
       หลักการตัดสินกรรมดี-กรรมชั่ว        27
       ลักษณะของครูแบ่งตามกรรม        28

บทที่ 2 การศึกษาที่แท้จริง        30
       ความจำเป็นในการจัดการศึกษา        30
       เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษา        35
       ความผิดพลาดในการจัดการศึกษาทั่วทั้งโลก        41
       มิตรเทียม ผลของการจักการศึกษาที่ผิดพลาด        43
       การศึกษาที่สมบูรณ์        44
       หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อทิศ 6        53
       มิตรแท้ผลของการจัดการศึกษาที่ถูกต้อง        57
แม่พิมพ์ต้นแบบ        59
       คุณสมบัติแม่พิมพ์ของชาติ        59
       ความร่วมมือของครูประจำโลก 3 ประเภท        62
       ความสำคัญของศาสตร์ และศิลป์        65
       ความแตกต่างระหว่างศิลป์ของครูกับอาชีพอื่นๆ         66
       เส้นทางการพัฒนาครูดี        67
       ครูที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์        68

บทที่ 3 ธรรมแม่บทแห่งความเป็นครู        71
อริยมรรคมีองค์ 8        71
       มรรคมีองค์ 8 สำหรับครู        76
       หลักการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8        84
       กระบวนการฆ่ากิเลสของมรรคมีองค์ 8        90
       การปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 สำหรับเด็กเล็ก        91
       ความทรงจำของเด็กอนุบาลอาจตราตรึงตลอดไป        93
       สิทธัตถะราชกุมารบรรลุปฐมฌาน        94
       จิตของวัยรุ่นเป็นสมาธิช้ากว่าเด็กเล็ก        95
       สัมมาทิฐิ 10 แม่บทการสร้างกำลังใจในการทำความดี        97
       บทบาทของครูตามหลักสัมมาทิฐิ 10        103
       คุณค่าและความจำเป็นในการปลูกสัมมาทิฐิ 10        109

บทที่ 4 การศึกษาและการสอน        114
       ความหมายของการศึกษา        114
       วัตถุประสงค์ของการศึกษา        116
       ธรรมชาติการอยู่ร่วมกันในสังคมกับการปลูกฝังคุณธรรม        117
       ข้อควรระวังในการจัดการศึกษา        122
       การฝึกนิสัยให้รักการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8        124
สถานที่ฝึกนิสัย        125
       หน้าที่หลักของ 5 ห้องชีวิต        125
       องค์ประกอบการเรียนรู้การสอนเพื่อให้รู้เรียนเกิดนิสัย 3        128

บทที่ 5 บทฝึกนิสัย        136
       ความหมายของนิสัย        136
       ตัวอย่างนิสัยดี-ไม่ดี        137
       สรุปความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยกับความรู้        138
       ความยากในการแก้ไขนิสัย        139
       ข้อเตือนใจในการสร้างนิสัย        140
       พฤติกรรมที่กลายเป็นนิสัยของมนุษย์        143
การพัฒนานิสัยด้วย 5 ห้องชีวิต        144
       1.ห้องนอน (ห้องมหาสิริมงคล)        144
       2.ห้องน้ำ (ห้องมหาพิจารณา        145
       3.ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ)        147
       4.ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ)        149
       5.ห้องทำงาน (ห้องมหาสมบัติ        151
กระบวนการเนรมิตนิสัยจาก 5 ห้องชีวิต ในบุคคลทั่วไป        153

บทที่ 6 กระบวนการเรียนการสอน        171
       วุฒิธรรม 4        171
       คุณสมบัติของครูดี        173
       หลักการฟังคำบรรยาย        174
       หลักการเจาะลึกคำสอน        175
       หลักการถ่ายทอดความรู้ความสามารถและความดี        176
       เทคนิคการฝึกตนตามวุฒิธรรม 4        177
       กระบวนการศึกษาตามหลักวุฒิธรรม 4        178

บทที่ 7 บทส่งท้าย        181
       เหตุปัจจัยให้ประสบความสำเร็จในทุกอาชีพ        181
       ครูผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยศาสตร์และศีลป์        182
       การถ่ายทอดความรู้ของพระบรมครู        186
       ครูพึงดำเนินรอยตามพระบรมครู        187
       มรรคมีองค์ 8 คือหนทางอันเกษม        188
       แนวคิดสำหรับการฟื้นฟูการศึกษา        191
       ความสำเร็จของผู้ฟื้นฟูการศึกษา        192
สรุป        196
บรรณานุกรม        199หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตุตชีโว)

ชื่อหนังสือ ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 211 หน้า

ขนาดไฟล์ 12 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล