หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ปฏิรูปเทส ๔ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ปฏิรูปเทส ๔ สูตรสำเร็จการบริหารวัด

    ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมไทยในอดีตมีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นบ่อเกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธ ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงระบบการถ่ายทอดศีลธรรมของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในสังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบันปกครองของชาติ จึงทำให้คนไทยมีรากฐานความคิดตั้งอยู่บนศีลธรรมอันดีงาม รู้จักบาปบุญคุณโทษ เป็นผลให้ประเทศไทยในอดีตโดยทั่วไปแล้วมีความสงบสุขร่มเย็นแบบเมืองพุทธตลอดมา

สารบัญ
ปฏิรูปเทส ๔ สูตรสำเร็จการบริหารวัด  ๖

ปฏิรูปเทส ๔ คืออะไร   ๘

อาวาสเป็นที่สบายเป็นอย่างไร?  ๑๐
    ๑) การวางผังให้อาวาสเป็นที่สบาย ๑๐
         หลักการวางผัง ๑๑
         ข้อคิดจากการวางผังให้อาวาสเป็นที่สบาย ๑๕
              ๑) ข้อคจากความสงบที่ได้จากการแบ่งเขต ๑๕
              ๒) ข้อคิดเรื่องสถานีที่รับแขก ๑๖
              ๓) ข้อคิดเรื่องความร่มรื่นภายในวัด ๑๗
         สรุปการวางผังให้อาวาสเป็นที่สบาย ๒๑

    ๒) การก่อสร้างให้เป็นที่สบาย ๒๒
         หลักการก่อสร้าง ๒๓
              ๑) คำนึงถึงลักษณะการใช้งาน ๒๓
              ๒) คำนึงถึงวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ๒๔
              ๓) คำนึงถึงเทคนิคที่ใช้ในการก่อสร้าง ๒๕

    ๓) การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้อาวาสเป็นที่สบาย ๒๖
         เหตุที่ทำให้วัดตั้งอยู่ได้ไม่นาน ๒๗
         ข้อคิดเรื่องความสะอาดของวัด ๒๙
         สรุปการดูแลรักษาวัดให้อาวาสเป็นที่สบาย ๓๓

อาหารเป็นที่สบายเป็นอย่างไร ?  ๓๔
              ข้อคิดจากการกินข้าวพร้อมกัน  ๓๕
              ข้อคิดเรื่องการสักการะ  ๓๗
              ข้อคิดเรื่องการระดมทุนพัฒนาวัด  ๓๘
              สรุปอาหารเป็นที่สบาย  ๔๒

บุคคลเป็นที่สบายเป็นอย่างไร ?  ๔๓
        ๑) การแบ่งกลุ่มคนในวัด  ๔๔
        ๒) การพัฒนาบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในวัด  ๕๗
             สรุปบุคคลเป็นที่สบาย  ๖๔

ธรรมะเป็นที่สบายเป็นอย่างไร ?  ๖๕
            ความหมายของธรรมะ  ๖๕
        ๑) การเข้าใจใยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ๖๗
            ข้อคิดเรื่องการหาแบบเรียนธรรมะที่ดี  ๖๘
            ข้อคิดเรื่องการอ่านพระไตรปิฏกให้นำไปใช้งานได้  ๖๙
            ข้อคิดเรื่องการแปลบทสวดมนต์ให้ญาติโยมนำไปใช้งานได้  ๗๔
            ข้อคิดการเข้าใจพระธรรมในภาคปฏิบัติ  ๗๙
        ๒) การเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน  ๘๐
        ๓) การนำหลักธรรมไปใช้ในการปกครองหมู่คณะ  ๘๓

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น  ๘๗หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ปฏิรูปเทส ๔

ชื่อหนังสือ ปฏิรูปเทส ๔
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 93 หน้า

ขนาดไฟล์ 1.03 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม เป็นมงคลอันสูงสุด ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

  ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยครับ
  ขอให้หลวงพ่อมีผลงานด้านหนังสือธรรมะดีๆๆ
  ออกมาให้ชาวพุทธ
  ได้อ่านศึกษาเพื่อความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงครับผม

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล