หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระภาวนาวิริยคุณ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทฺตชีโว)

 

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต


สารบัญ
คำนำ (๕)
สรีรัฏฐธัมมสูตร (12)
Inherent in body (13)

มองทุกข์เห็นชีวิต 3
1.การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก 11
       1.1)การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก 11
      1.2)การกำจัดความไม่รู้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องยาก 12
      1.3พึงฝึกหัดแต่สิ่งดีๆ ให้คุ้นเคยข้ามชาติ 13
      1.4การสั่งสมความเป็นครูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก 15
      1.5อย่าดูเบาว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย 17

2.สรีรัฏฐธัมมสูตร คำสอนว่าด้วยความทุกข์ประจำสรีระ 21
      2.1)ความหมายของพระสูตร 21
      2.2)หลักการเรียนธรรมะให้ได้ประโยชน์สูงสุด 23
      2.3)มองทุกข์ให้เห็นชีวิตผ่านทุกข์ประจำสรีระ 10 ประการ 24
            ข้อที่ 1-2 ความหนาว-ความร้อน 25
            ข้อที่ 3-4 ความหิว - ความกระหาย 28
            ข้อที่ 5-6 ความปวดปัสสาวะ - ความปวดอุจาระ 30
            ข้อที่ 7-8 ความสำรวมกาย-ความสำรวมวาจา 33
            ข้อที่ 9 ความสำรวมในอาชีพ 36
                  (9.1)การดำลงชีพของมนุษย์กับสัตว์มีความแตกต่างกันอย่างไร 38
                  (9.2)กรรมดี-กรรมชั่วที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างไร 41
                  (9.3)เส้นทางของสัมมาอาชีพกับมิจฉาอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างไร 44
            ข้อ 10 ธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งภพ เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ 46

3.มองทุกข์เห็นชีวิต 55
      3.1)ทุกข์ประจำตัวก่อทุกข์ประจำโลก 55
            ประเภทที่ 1 ปัญหาทุกข์จากการดำรงชีพ 56
            ประเภทที่ 2 ปัญหาทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน 56
            ประเภทที่ 3 ปัญหาทุกข์จากอำนาจกิเลส 56
                  ตัวอย่างที่ 1 โรคระบาดที่เกิดจากความไม่รู้สุขอนามัย 58
                  ตัวอย่างที่ 2 ปัญหาการศึกษาสูงขึ้น แต่ศีลธรรมลดลง 58
            ตัวอย่างที่ 3 ปัญหาภัยพิบัติ 59
      3.2)วิธีบรรเทาทุกข์เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
            (1)ไม่ปล่อยให้ศีลธรรมโดเดี่ยวจากสังคม 62
            (2)ไม่ปล่อยให้สังคมโดเดี่ยวจากศีลธรรม 62
      3.3)วิธีการต่อสู้กับความทุกข์อย่างเป็นทีม 3 ขั้นตอน 63
      3.4)ขั้นตอนที่ 1 ปรับปรุงความคิดของตนให้เป็นสัมมาทิฐิเบื่องต้น 10 ประการ 65
      3.5)ขั้นตอนที่ 2 ปลูกฝังความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมรับมือกับความทุกข์ทั้ง 3 ประเภทให้แก่คนรุ่นหลัง 88
      3.6)ขั้นตอนที่ 3 ชักชวนหมู่ญาติสนิทมิตรสหายให้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ 8 พร้อมด้วยการทำทานรักษาศีล เจริญภาวนาร่วมกันอยู่เป็นประจำ 93

4.พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีกำจัดทุกข์ 99
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf มองทุกข์ให้เห็นชีวิต เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระภาวนาวิริยคุณ พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทฺตชีโว)

ชื่อหนังสือ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 140 หน้า

ขนาดไฟล์ 7 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 7 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร