หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมบท ภาคที่ 4 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ธรรมบท ภาคที่ 4 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)

ธรรมบท ภาคที่ 4 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)

หนังสือธรรมบทสองภาษา บาลี-ไทย ภาค ๑ - ๘ สำหรับนักเรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ และ ป.ธ.๓ นี้ ทางคณาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ได้รวบรวมเรียบเรียงขึ้น โดยอาศัยความรู้ จากตำรา และบูรพาจารย์ทั้งหลาย จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัตตธรรม ของพระภิกษุสามเณร

"การศึกษานั้น สามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ศึกษา ให้สูงกว่าพื้นเดิม
คนที่มีการศึกษาดี จะได้อะไรก็ดีกว่าประณีตกว่าผู้อื่น คนมีวิชาเท่ากับ
ได้สมบัติจักรพรรดิ กินใช้ไม่หมด"
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

สารบัญธรรมบทภาค ๔

๖.บัณฑิตวรรค วรรณนา
๑. เรื่องพระราธเถระ ๑
๒. เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ ๕
๓. เรื่องพระฉันนเถระ ๗
๔. เรื่องพระมหากัปปินเถระ ๙
๕. เรื่องบัณฑิตตสามเณร ๒๑
๖. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ ๓๙
๗. เรื่องมารดาของนางกาณา ๔๐
๘. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป ๔๔
๙. เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม ๔๗
๑๐. เรื่องการฟังธรรม ๔๙
๑๑. เรื่องภิกษุอาคันตุกะ ๕๑


๗.อรหันตวรรค วรรณนา
๑. เรื่องหมอชีวก ๕๓
๒. เรื่องพระมหากัสสปเถระ ๕๕
๓. เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ ๕๘
๔. เรื่องพระอนุรุทธเถระ ๖๑
๕. เรื่องพระมหากัจจายนเถระ ๖๓
๖. เรื่องพระสารีบุตรเถระ ๖๕
๗. เรื่องพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี ๖๘
๘. เรื่องพระสารีบุตรเถระ ๗๒
๙. เรื่องพระขทิรวนิยเรวตเถระ ๗๔
๑๐. เรื่องหญิงคนใดคนหนึ่ง ๘๔


๘.สหัสสวรรค วรรณนา
๑. เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง ๘๗
๒. เรื่องพระทารุจีริยเถระ ๙๒
๓. เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี ๙๘
๔. เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ์ ๑๐๖
๕. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ ๑๐๙
๖. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ ๑๑๐
๗. เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นสหายของพระสารีบุตรเถระ ๑๑๑
๘. เรื่องอายุวัฒนกุมาร ๑๑๓
๙. เรื่องสังกิจจสามเณร ๑๑๗
๑๐. เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ ๑๒๘
๑๑. เรื่องพระสัปปทาสเถระ ๑๓๐
๑๒. เรื่องนางปฏาจารา ๑๓๕
๑๓. เรื่องนางกิสาโคตมี ๑๔๓
๑๔. เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี ๑๔๘หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ธรรมบท ภาคที่ 4 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)

ชื่อหนังสือ ธรรมบท ภาคที่ 4 แปลโดยพยัญชนะ ฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี)
ลำดับเรื่อง : สำนักนักเรียนพระปริยัติธรรม   จำนวนหน้า 156 หน้า

ขนาดไฟล์ 3 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 18
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร