หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ทายาทเศรษฐี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี​
หนังสือ ทายาทเศรษฐี หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี หนังสือธรรมะ ทายาทเศรษฐี  Millionaire Heirs

หนังสือ ทายาทเศรษฐี  Millionaire Heirs


คำนำ 

      เรื่องราวของทายาทเศรษฐี จำนวน ๕ เรื่อง จากคาถาธรรมบท ๓๐๒ เรื่อง ในพระสูตรและอรรถกถาแปล ของมหามกุฏราชวิทยาลัย
     ฉบับนี้เน้นเรื่องของทายาท ได้แก่ บุตรและหลานเศรษฐี, เป็นเรื่องที่เน้นความประพฤติในปัจจุบัน
     ฝ่ายชาย มี ๓ เรื่อง ได้แก่ เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก, เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน, เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
     ฝ่ายหญิง มี ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องนางจูฬสุภัททา, (ภรรยา) นายพรานกุกกุฏมิตร
    เรื่องที่หยิบยกมาศึกษา เป็นแค่ตัวอย่าง พอให้เห็นแนวทางว่าการสร้างฐานะของตนเองเพื่อเป็นเศรษฐี ที่ว่ายากแล้ว แต่ถ้าสอนลูกผู้เป็นทายาทไม่เป็น การสืบทอดต่อความเป็นเศรษฐี กลับยากยิ่งกว่า
    ในสมัยพุทธกาล ตำแหน่งเศรษฐีเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งจากพระราชาและสามารถสืบทอดถึงรุ่นลูกได้, แต่ถ้าไม่ทายาทสืบทอดตำแหน่ง, สมบัติทั้งหมดก็ตกเป็นของคลังหลวง
     ภาคผนวกได้เพิ่มตารางสรุป เนื้อเรื่องย่อของคาถาธรรมบท ๓๐๒ เรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติม

ขอแสงสว่างแห่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จงบังเกิดในดวงใจของทุกๆ ท่านเทอญ
สิริปุณฺโณ
มาฆบูชา พ.ศ.๒๕๕๙
ไลน์ไอดี: Siripunno
อีเมล์ : [email protected]
แฟนเพจ https://www.facebook.com/siripunno.ebook.fanpage


Contents

Preface...........................................................................................2
1) Great-wealth the Treasurer’s Son...................................................8
(Having led neither the holy life nor riches won while young)
2) The Story of Uggasena the Treasurer’s Son.................................20
(Reaching The futher shore)
3) Kala, Anathapindika’s Son............................................................40
(Being stream-winner is supreme)
4) Culasubhadda Vatthu....................................................................52
(The virtuous are seen)
5) The Story of Kukkutamitta........................................................62
(Evil results from bad intention)
Appendix
e-books............................................................................................108
Sponsoring Contributors.......................................................................111


สารบัญ

คำนำ....................................................................................................3
๑) เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก................................................9
(สิ้นโภคะของคฤหัสถ์ เสื่อมแล้วจากสามัญผล เพราะติดอบายมุขคือสุรา)
๒) เรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน...............................................................21
(กรรมในอดีตที่ถวายทานพระอรหันต, กล่าวคล้อยตามคำล้อของภรรยา)
๓) เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี....................................41
(รับจ้างพ่อรักษาศีล, ฟังธรรมจนบรรลุธรรม)
๔) เรื่องนางจูฬสุภัททา........................................................................53
(ลูกสาวคนกลางของอนาถบิณฑิกเศรษฐี, ลูกสะใภ้อุคคเศรษฐี)
๕) เรื่อง (ภรรยา) นายพรานกุกกุฏมิตร..................................................63
(เป็นพระโสดาบันก่อนหนีไปกับนายพราน, พรานพร้อมลูกและลูกสะใภ้ บรรลุโสดาบัน)
บทสรุป............................................................................................73
บทวิจารณ์........................................................................................76
ภาคผนวก
แผนภูมิสรุปคาถาธรรมบท ๓๐๒ เรื่อง..................................................81
รายชื่อเจ้าภาพ......................................................................................108
แนะนำหนังสือของสมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก..............109

หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี​หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ ทายาทเศรษฐี หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี​ หนังสือธรรมะทายาทเศรษฐี  Millionaire Heirs

ชื่อหนังสือ ทายาทเศรษฐี
ลำดับเรื่อง : สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก   จำนวนหน้า 113 หน้า

ขนาดไฟล์ 8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล