หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ศรัทธา รุ่งอรุณเเห่งสันติภาพโลก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf


วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

หนังสือ ศรัทธา รุ่งอรุณเเห่งสันติภาพโลก โดย พระภาวนาวิริยคุณ วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

 

หนังสือ ศรัทธา รุ่งอรุณเเห่งสันติภาพโลก

โดย พระภาวนาวิริยคุณ

      การที่บุคคลจะประกอบกิจการใดให้สำเร็จลุล่วงสมปรารถนาได้นั้น จำเป็นต้องมีศรัทธาเป็นตัวนำ แล้วตามด้วยคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากหรือน้อยขึ้นกับกรณีนั้นๆ แต่ต้องลงท้ายด้วยปัญญา สำหรับศร้ทธาที่เป็นตัวนำก็ต้องเป็นศร้ทธาที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผล จึงจะนำไปล่การกระทำที่ประกอบด้วยปัญญา มีประสิทธิผลโดยชอบธรรม แต่ถ้าเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ย่อมนำไป การกระทำที่ขาดปัญญา แม้จะบรรลุความปรารถนา แต่ก็ขาดความชอบธรรม และอาจก่อให้เกิดปัญหาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนตามมาในภายหลังอีกมากมาย ทั้งตัวบุคคลผู้เป็นต้นเรื่องเองและทั้งสังคมด้วย


สารบญ

บทที่ ๑ ธรรมชาติของพระพุทธเจัา ๑
พระโพธิสัตว์ ๖
ความรู้เกี่ยวกับวัฏสงสาร ๑๖
ธรรมชาติของสัตวโลก ๓๒
เหตุกระตุ้นให้เกิดทุกข์ ๓๕
การแกไขเพื่อยกตนขึ้นจากทะเลทุกข์ ๓๙
บารมี ๓๙
การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ๔๐
พระพุทธเจ้า ๕๓
พระพุทธเจ้าองค์ป้จจุบัน ๕๕
ประสบการณ์ก่อนเสด็จออกบรรพชา ๕๖
ประสบการณ์เมื่อเริ่มเสด็จออกบรรพชา ๕๗
การเผยแผ่พระธรรมวินัย ๖๐
คุณลักษณะของผู้มีศร้ทธาในสมัยพุทธกาล ๖๗
คำ สารภาพของเทวดา ๗๕
สรุป ๗๘

บฑที่ ๒ ความหมายของศรัทธา ๘๑
ความหมายของศรัเาธาตามหลักพระพุทธศาสนา ๘๒
บทบาทของศรัทธา ๘๓
ศรัทธา ๔ - ตถาคตโพธิลัทธา ๘๖
ความหมายของคำว่า "ตถาคต" ๙๔
เหตุให้เกิดตถาคตโพธิลัทธา ๙๘
พระคุณตามความเป็นจริง ๘ ประการ ๑๐๑
สรุป ๑๐๔

บทที่ ๓ คำสอนเรื่องศรัทธาในพระพุทธศาสนา ๑๐๗
ลักษณะของศรัทธาที่ไม่ถูกต้อง ๑๑๘
ธรรม ๕ ประการ มีผลเป็น ๒ อย่าง
กำเนิดของศรัทธา ๑๑๒
๑. การถือประมาณต่างๆ ๑๑๓
๒. การสดับเสียงจากภายนอก ๑๑๕
๓. การคิดค้นด้วยตนเอง ๑๑๗
๕. การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ๑๑๙
กำเนิดของตถาคตโพธิลัทธาในสมัยพุทธกาล ๑๒๒
๑. เกิดศรัทธาทันทีที่ได้เห็นพระพุทธองค์ ๑๒๒
๒. เกิดศรัทธาหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ ๑๒๓
๓. เกิดศรัทธาหลังจากได้ฟังธรรม
จากพระอรหันตสาวก ๑๒๔
สรุป ๑๒๖

บทที่ ๔ ศรัทธาคือฟ้จจัยให้เกิดปัญญา ๑๒๙
การปลูกฝืงศรัทธาในอดีตกาล ๑๒๙
ความเชื่อมั่นที่พัฒนาเป็นตถาคตโพธิสัทธา ๑๓๑
ลักษณะของผู้มีศรัทธา ๑๓๒
ประโยชน์ของศรัทธา ๑๓๖
๑. ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสรัฐของบุรุษในโลกนี้ ๑๓๗
๒. บุคคลข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ๑๓๙
๓. บุคคลเชื่อธรรมของพระอรทันต์ย่อมได้ปัญญา ๑๔๒
๔. บุคคลอยู่ครองเรือนประกอบด้วยศรัทธา
ละโลกนี้!ปแล้วย่อมไม่เศร้ไโศก ๑๔๔
อานิสงส์ของศรัทธา ๑๔๕
โทษของการขาดตถาคตโพธิสัทธา ๑๔๘
สรุป ๑๔๙

บทที่ ๕ บ่อเกิดแห่งตถาคตโพธสัทธา ๑๕๓
ความหมายของสัมมาทิฏฐิ ๑๕๔
สัมมาทิฎฐิเบื้องต้น ๑๕๖
๑. ทานที่ให้แล้วมีผล ๑๕๗
๒. การสงเคราะห์ที่ทำแล้วมีผล ๑๕๘
๓. การยกย่องบูชามีผล ๑๖๑
๔. ผลคือวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี ๑๖๓
๕. โลกนี้มี ๑๖๖
๖. โลกหน้ามี ๑๖๖
๗. มารดาม ๑๖๗
๘. บิดามี ๑๖๘
๙. สัตว์ผุดเกิดขึ้นมี ๑๖๙
๑๐. ในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ ชนิดที่ทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่ง
แล้วประกาศโลกนี้และโลกหน้ามี ๑๖๙
สรุป ๑๗๑

บทที่ ๖ ปัจจัยส่งเสริมสัมมาทิฏฐิ ๑๗๓
องค์ประกอบของมรรคมีองค์ ๘ ๑๗๕
๑. สัมมาทิฎฐิ ๑๗๖
๒. สัมมาสังกัปปะ ๑๗๗
๓. สัมมาวาจา ๑๗๘
๔. สัมมากัมมันตะ ๑๘๐
๕. สัมมาอาชีวะ ๑๘๒
๖. สัมมาวายามะ ๑๘๓
๗. สัมมาสติ ๑๘๔
๘. สัมมาสมาธิ ๑๘๗
สรุป ๑๘๙

บทที่ ๗ การปลูกปังตถาคตโพธิสัทธา ๑๙๑
นิสัย คือ อะไร ๑๙๒
ประ๓ทของนิสัย ๑๙๒
หน้าพี่องนิสัย ๑๙๓
นิสัยพื้นฐานที่จำเป็นต้องรีบฝึก ๑๙๔
กระบวนการเกิดขึ้นของนิสัย ๒๐๒
แหล่งกำเนิดนิสัย ๒๐๓
๑. ห้องนอน ๒๐๔
๒. ห้องนำ ๒๐๗
๓. ห้องแต่งตัว ๒๑๐
๔. ห้องอาหาร ๒๑๓
๕. ห้องทำงาน ๒๑๙
สรุป ๒๒๖

บทที่ ๘ โลกขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ ๒๒๙
ความหวาดกสัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ๒๒๙
ความทุกข์เป็นเหตุให้แสวงหาที่พึ่ง ๒๓๑
โยนิโสมนสิการและสีลัพพตปรามาส ๒๓๕
สีลัพพตปรามาสเป็นของผู้มีปัญญาน้อย ๒๓๘
การปฏิบัติแบบนอกบุญเขตชื่อว่ามิจฉาทิฎฐิ ๒๔๔
สัมมาทิฎฐิบุคคลย่อมสังสมบุญ ๒๔๖
มิจฉาทิฏฐิบุคคลย่อมสังสมบาป ๒๔๗
มิจฉาทิฏฐิทำให้หมดโอกาสล่วงทุกข์ ๒๕๘
สรุป ๒๖๔

บทที่ ๙ ความจริงที่ทุกคนต้องรู้ ๒๖๗
องค์ประกอบสำคัญยิ่งของชีวิต ๒๖๘
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคันพบกิเลส ๒๗๐
กเลส ๓ ระดบ ๒๗๑
กิเลสระดับหยาบ ๒๗๑
ความคลายทุกข์ยังไมใช่ความสุข ๒๗๒
กิเลสระดับกลาง ๒๗๓
ความสุขแท้จริงเริ่มที่ปฐมฌาน ๒๗๗
กิเลสระดับละเอียด ๒๗๘
กระบวนการก้าวข้ามนิวรณ์ ๕ ๒๗๙
กิเลส คือ รากเหง้าของมิจฉาทิฏฐิ ๒๘๒
มิจฉาทิฏฐิสร้างคนพาลได้รวดเร็ว ๒๘๓
มิจฉาทิฏฐิป้องกันได้ด้วยสัมมาทิฏฐิ ๒๘๔
ใครเป็นนายของคนเรา ๒๘๕
นิสัยเป็นนายของใจ ๒๘๖
๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยของคนเรา ๒๘๗
ความจำเป็นของโครงการปลูกฝังสัมมาทิฎฐิ ๒๘๘
แกนนำของโครงการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ ๒๘๙
คุณลักษณะและหน้าที่ของบุคลากร ๒๙๐
สรุป ๒๙๒

บทที่ ๑๐ ความมนคงยงยืนของพระพุทธศาสนา
พุทธกิจ ๕ ต้นแบบการทุ่มชีวิตสร้างตถาคตโพธิสัทธา ๒๙๗
๑. ปเรภัตตกิจ ๓๐๒
๒. ปัจฉาภัตตกิจ ๓๐๔
๓. ปริมยามกิจ ๓๐๕
๙. มัชฌิมยามกิจ ๓๐๕
๕. ปัจฉิมยามกิจ ๓๐๖
การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก ๓๐๙
ศร้ทธาเป็นอริยทรัพย์ ๓๑๔
ประโยชน์ยิ่งใหญ่ของศรัทธา ๓๑๙
เหตุให้เกิดศรัทธาครั้งพุทธกาล ๓๑๘
ปัญหาในสมัยหสังพุทธปรินิพพาน ๓๑๙
บทบาทของพระธรรมวินัย ๓๒๐
เหตุปัจจัยให้คนรุ่นหลังเกิดศรัทธา ๓๒๑
ธรรมสำหรับรักษาพระธรรมวินัยให้ยืนยง ๓๒๒
คุณประโยชน์ของอปริหานิยธรรม ๓๒๕
วัตถุประสงค์ในการเล่าเรื่องมาร ๓๒๘
มารคือต้ตรูร้ายของนักสร้างบารมี ๓๒๘
ประทานกำลังใจให้แก่พุทธบริษัท ๓๓๒
แว่นธรรมคือเครื่องมีอพยากรณ์ตนเอง ๓๓๓
คุณค่าและความสำคัญของลังเวชนียสถาน ๓๓๓
สรุป ๓๓๙


ภาคผนวก [๑]
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค
มหาปรินิพพานสตร ว่าด้วยมหาปรินิพพาน

 

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ ศรัทธา รุ่งอรุณเเห่งสันติภาพโลก โดย พระภาวนาวิริยคุณ วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

ชื่อหนังสือ ศรัทธา รุ่งอรุณเเห่งสันติภาพโลก
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 513 หน้า

ขนาดไฟล์ 22 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 22 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 9
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล