หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ชีวิตนี้มีไว้ทุ่มเดิมพัน หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

 

หนังสือ ชีวิตนี้มีไว้ทุ่มเดิมพัน เรื่อง การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา พระธรรมเทศนา  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว) เรียบเรียง โดย ส.ผ่องสวัสดิ์  วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี
 

หนังสือ ชีวิตนี้มีไว้ทุ่มเดิมพัน
เรื่อง การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

พระธรรมเทศนา  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)
เรียบเรียง โดย ส.ผ่องสวัสดิ์

 

      มหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ ไม่อาจเทียบเทียมได้กับห้วง มหาสมุทรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพสาม

      มหาบุรุษผู้ว่ายข้ามวัฏสงสารได้ด้วยอำนาจแห่งบารมี ๑๐ ประการ ย่อมมีนํ้าใจที่ยิ่งใหญ่กว่าภพสามหลายเท่านัก

      การที่โลกจะบังเกิดมหาบุรุษผู้มีนํ้าใจยิ่งใหญ่กว่าภพสามนั้นมิใช่เรื่องง่าย และในบรรดามหาบุรุษผู้มีน้ำใจยิ่งใหญ่กว่าภพสามทั้งหมดนั้น ผู้ที่ไม่ยอมข้ามสู่ฝั่งพระนิพพานเพียงลำพังแต่ยังอยู่รั้งรอเพื่อขนสรรพซีวิตทั้งภพสามให้ข้ามไปถึงฝั่งพระนิพพานด้วยกันนั้น กลับมีจำนวนน้อยแสนน้อยและบังเกิดขึ้นยากยิ่งนัก

      มหาบุรุษผู้มีนํ้าใจยิ่งใหญ่กว่าภพสาม พากเพียรพยายามนำผองชนตลอดทุกภพข้ามไปสูฝั่งพระนิพพานนั้นคือ พระสัมมาส้มพุทธเจ้านั้นเอง


สารบัญ

คำนำ (๕)
ชีวิตนี้มีไว้ทุ่มเดิมพัน
เรื่อง การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ๑

๑. จิตวิทยาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ๒
๒. จิตวิทยาการสร้างวัดพระธรรมกาย ๓
๒.๑) สรางวัดด้วยกัน อิ่มด้วยกัน อดด้วยกัน ๖
๒.๒) เจ็บป่วยเมื่อใดให้หาหมอดีที่สุดมารักษา ๗
๒.๓) ทำงานเป็นทีม ทะเลาะกันได้ แต่ห้ามผูกโกรธกัน ๗
๓. การสร้างทีมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๙

วุฒิธรรม ๔ ประการ หลักการแสวงหาปัญญา ๑๓
๑. สัปปุริสสังเสวะ - หาครูดีให้พบ ๑๕
๒. สัทธัมมัสสวนะ - ฟังคำครูให้ชัด ๑๖
๓. โยนิโสมนสิการ - ตรองคำครูให้ลึก ๒๑
๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ - ทำตามครูให้ครบ ๒๓

บารมี ๑๐ ประการ เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรม ๒๙
๑. บารมี คืออะไร ๓๓
๒. ทำไมต้องทุ่มชีวิตสร้างบารมี ๓๔
๓. ทำอย่างไรจึงบำเพ็ญบารมีไต้มาก ๓๕

การฝึกคน ต้องเริ่มต้นที่ฝึกศีลธรรมผ่านปัจจัย ๔ ๔๑
๑. นิสัยคืออะไร ๔๒
๒. สิ่งที่คนเราต้องคิด-พูด-ทำซํ้าๆเป็นประจำคืออะไร ๔๓
๓. มนุษย์เรามีวิธีใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิดประจำวันได้กี่รูปแบบ ๔๔
๔. นิสัยเริ่มเกิดในตัวมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่และแตกต่างกันได้อย่างไร ๔๕
๕. พระสัมมาสัมพุทธเจัาทรงมีวิธีฝึกหมู่คณะให้มีนิสัยทุ่มชีวิดทำความดีได้อย่างไร ๔๘
      ๕.๑ นิสสัย ๔ คืออะไร ๔๙
      ๕.๒ นิสสัย ๔ มีอะไรบ้าง ๔๙
      ๕.๓ จุดมุ่งหมายของการฝึกนิสสัย ๔ ๕๐
๖. พระพุทธศาสนาเป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่กินนํ้าน้อย ๕๐
๗. ความเข้าใจถูกในการฝึกฝนนิสสัย ๔ ให้แก่ตนเอง ๕๒
      ๗.๑ พระองค์ทรงแบ่งคนในโลกนี้เป็น๒กลุ่มใหญ่ ๕๒
      ๗.๒ พระองค์ทรงกำหนดวัตถุประสงค์การใช้ปัจจัย ๔ ที่มีอานุภาพในการขจัดกิเลสและเป็นมาตรฐานโลก ๕๔
      ๗.๓ พระองค์ทรงสอนให้รู้จักความพอดี ๕๘
      ๗.๔ พระองค์ทรงสอนให้รู้จักความเหมาะสม ๕๙
      ๗.๕ พระองค์ทรงสอนการใช้ปัจจัย ๔ ให้เกิดบุญ ๖๑
      ๗.๖ กิจวัตร ๑๐ บทปีกนิสัยนักบวช ให้มีนิสัยทุ่มชีวิตปฏิบัติธรรม ๖๓

มรรคมีองค์ ๘ ห้วใจแห่งการบรรลุธรรม ๖๗
๑. ธรรมะคืออะไรกันแน่ ๖๘
๒. องค์ประกอบที่แท้จริงของมนุษย์ ๖๙
๓. การปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ต้องทำอย่างไร ๗๒
๔. ธรรมะในตู้กับธรรมะในตัว ๗๖
๕. กำลังใจไม่มีหมด ๗๗
๖. ฝึกนิสัยรักการปฎิบัติมรรคมีองค์๘ ๘๓

สิ่งแวดล้อมในวัดมีอิทธิพลต่อการบรรลุธรรม ๙๕
๑. องค์ประการแห่งการเข้าถึงธรรมมีอะไรบ้าง ๙๗
๒. ภารกิจสำคัญเพื่อการบรรลุธรรม ๙๘
๓. การฝึกตนให้มีคุณสมบัติของผู้บรรลุธรรมไต้ง่าย ๑๐๐
      ๓.๑ การเพิ่มพูนศรัทธาให้ตนเอง ๑๐๑
      ๓.๒ การมีสุขภาพดี ๑๐๔
      ๓.๓ การไม่โอ้อวดและไม่มีมารยา ๑๑๒
      ๓.๔ การปรารภความเพียร ๑๑๘
      ๓.๕ การเพิ่มพูนปัญญาให้ตนเอง ๑๒๔
๔. การดูแลวัดให้มีคุณสมบัติของสถานที่ที่เหมาะแก่การบรรลุธรรม ๑๒๗
      ๔.๑ สถานที่เป็นที่สบาย ๑๒๗
      ๔.๒ ปัจจัย ๔ เป็นที่สบาย ๑๒๘
      ๔.๓ บุคคลเป็นที่สบาย ๑๒๙
      ๔.๔ ธรรมะเป็นที่สบาย ๑๓๓

พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้ ต้องทุ่มชีวิตให้ถูกธรรม ๑๓๙
๑. องค์ประกอบที่ดีในการสร้างบารมีให้ตลอดรอดฝัง ๑๔๐
๒. กัลยาณมิตรที่เป็นต้นแบบให้เราได้เป็นอย่างไร ๑๔๑
๓. นิสัยพื้นฐานแห่งการบรรลุธรรมเป็นอย่างไร ๑๔๒
๔. การดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาทในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างไร ๑๔๓
๕. สรุป : การทุ่มชีวิตให้ถูกธรรม ๑๕๐

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๑๕๕

บรรณานุกรม ๑๖๕

 

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ ชีวิตนี้มีไว้ทุ่มเดิมพัน เรื่อง การสร้างทีมงานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา พระธรรมเทศนา  พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว) เรียบเรียง โดย ส.ผ่องสวัสดิ์

ชื่อหนังสือ ชีวิตนี้มีไว้ทุ่มเดิมพัน
ลำดับเรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)   จำนวนหน้า 0 หน้า

ขนาดไฟล์ 8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร