หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๓ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๓ พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)

แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๓ ( แด่นักสร้างบารมีเล่ม 3)

      ฝ่ายวิชาการ อาศรมบัณฑิต จึงได้กราบขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว) รวบรวมและเรียบเรียงโอวาท จัดพิมพ์เป็นหนังสือเพื่อใช้เป็นบทฝึกผู้นำด้านศีลธรรมเป็นต้นแบบอันดีงามแก่ชาวโลก โดยใช้ชื่อหนังสือชุดนี้ว่า "แด่...นักสร้างบารมี"

     สำหรับ "แด่...นักสร้างบารมี" เล่ม ๓ นี้ได้รวบรวมโอวาทที่ท่านมอบให้แก่พระภิกษุสามเณร เป็นประจำทุก ๆ เช้า ของปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จำนวน ๑๙ เรื่อง ไว้ในเล่มเดียวกัน

สารบัญ
      ๑. สะอาดภายนอก - สงบภายใน ๓
      ๒. พิจารณาก่อนฉันภัตตาหาร ๗
      ๓. เกียรติของพระภิกษุ ๑๑
      ๔. ลำบากเพราะมักง่าย ๑๕
      ๕. ปฏิสันถาร ๒๑
      ๖. การเทศน์สอน ๒๕
      ๗. ตัดไฟเสียแต่ต้นลม ๓๑
      ๘. หยุดคิดสักนิด พิจารณาตนเองสักหน่อย ๓๓
      ๙. ความรับผิดชอบ ๓๗
      ๑๐. สิ่งแวดล้อมทีดี ๔๑
      ๑๑. กองทัพเดินด้วยท้อง ๔๙
      ๑๒. บูชาข้าวพระ ๕๗
      ๑๓. การประคองรักษาศร้ทธาญาติโยม ๖๑
      ๑๔. รู้ประมาณในความสะดวกสบาย ๖๗
      ๑๕. ไข้ต้นฤดูหรือไข้หัวลม ๗๓
      ๑๖. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข ๗๙
      ๑๗. วันปาฏิโมกข์ ๘๗
      ๑๘. การแปรงฟันที่ถูกวิธี ๙๕
      ๑๙. ความสามารถด้านการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ๙๙
ประวัติพระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว) ๑๐๔
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๑๐๔

https://www.youtube.com/watch?v=CHDQwUN-HgM&list=PLhdvQvmnYukXQQZwn63emBXrmqmy6o3g4
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๓ พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ชื่อหนังสือ แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๓
ลำดับเรื่อง : ฝ่ายวิชาการ อาศรมบัณฑิต   จำนวนหน้า 101 หน้า

ขนาดไฟล์ 4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 4 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร