หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๔ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๔   รวมโอวาทในวาระวันคล้ายวันเกิดพระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ พระธรรมเทศนา ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

 

หนังสือ แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๔ (แด่นักสร้างบารมี4)
 
รวมโอวาทในวาระวันคล้ายวันเกิดพระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ พระธรรมเทศนา ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

      ฝ่ายวิชาการ อาศรมบัณฑิต จึงได้รวบรวมและเรียบเรียงพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้แสดงธรรมไว้ในวาระโอกาสต่าง ๆ มาจัดทำเป็นหนังสือ "แด่...นักสร้างบารมี" เล่ม ๔ นื้ เพื่อให้ชาวพุทธที่รักการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่าน ได้ใช้เป็นคู่มือในการฝึกฝนอบรมตนเอง สร้างทีมงานป้องกันแก้ไขปัญหาและทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกได้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอย่างมียุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและยาวนานตลอดไปนั่นเอง

สารบัญ

นักสร้างบารมีต้องทำหน้าที่ให้ครบล้วนบริบูรณ์ ๓
       วิธีสำรวจคุณธรรมของตนเอง ๔
            ๑. ตรวจดูทาน ศีล ภาวนา ๕
            ๒. ตรวจดูบารมี ๑๐ ทัศ ๕
            ๓. อธิษฐานให้พรญาติโยม ๖
      คนดีต้องทำหน้าที่ของตนไห้ครบถ้วนบริบูรณ์ ๗
            ๑. วิธีวัดความเป็นคนดีคนชั่ว ๘
            ๒. หน้าที่คืออะไร ๙
                  ๑) หน้าที่ดิน ยิ่งกว้าง ยิ่งราคาดี ๙
                  ๒) หน้าที่คน ยิ่งรับผิดชอบ ยิ่งเป็นคนมีค่ามาก ๑๐
            ๓. ทำ หน้าที่หลักประจำทิศ ๖ ไห้สมบูรณ์ ๑๑
            ๔. ปัญหาชีวิตเกิดจากทิคทั้ง ๖ ไม่ได้ทำหน้าที่ไห้สมบูรณ์ ๑๖
      ชีวิตการสร้างบารมีอยู่รอดได้เพราะทิศ ๖ ทำ หน้าที่ของตนเองได้ดี ๒๐

งานสร้างบารมีสำเร็จได้ด้วยการทำงานเป็นทีม ๒๗
      อยู่ร่วมกันต้องเตือนกันได้ เพราะผิด - ถูก เป็นครูได้ ๒๘
      ถ้าไม่แก้ทิฐิมานะ จะสร้างบารมีไม่ตลอดรอดฝั่ง ๒๙
      สร้างบุญได้เต็มที่ ต้องสร้างบารมีเป็นทีม ๓๐
      ศีลและวินัย พื้นฐานของการสร้างบารมีเป็นทีม ๓๓
            ๑. ข้อแตกต่างของ "ศีล" กับ 'วินัย" ๓๔
            ๒. คัดกรองคนที่มีศีลและวินัยเข้ามาเป็นสมาชิกหมู่คณะ ๓๕
            ๓. ผลกระทบจากการไม่คัดกรองคนเข้าสู่หมู่คณะ ๓๗
      ทำงานเป็นทีม คือทั้งองค์กรทำงานเป็นหนึ่งทีมเดียวกัน ๓๘
            ๑. การทำงานเป็นทีมของพระสัมมาสัมทุทธเจ้า ๓๙
            ๒. การคัดคนเข้าหมู่คณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔๐
      กลยุทธ์ในการบริหารงาน ต้องกำหนดตำแหน่งเฉพาะให้ชัดเจน ๔๓

พุทธวิธีต่อสู้กับผู้ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนา ๔๓
      ไม่ตัดสินปัญหาด้วยวิธีการรุนแรง ๕๔
            กรณีที่ ๑ การแก้ปัญหาสงครามแย่งชิงพระบรมสารีวิกธาตุ ๕๔
            กรณีที่ ๒ การแก้ปัญหาถูกต่างศาสนาฆ่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ๕๖
            กรณีที่ ๓ การแก้ปัญหาการเมีองไทยในต้นรัชกาลที่ ๕ ๕๘
      ไม่สู้ ไม่หนี ทำความดีเรื่อยไป ๕๙
      อดทนต่อคำพูดประชดประชัน จนกระทั่งพลิกวิกฤตการณ์ได้สำเร็จ ๖๒
      พรพิเศษสำหรับนักสร้างบารมี ผู้คํ้าจุนพระพุทธศาสนาอย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพัน ๖๕

ทิศ ๖ ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๗๑
      ทิศ ๖ คืออะไร ๗๒
      องค์ประกอบของทิศ ๖ ๗๒
            ๑. ปุรัตถิมทิส แปลว่า ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา ๗๒
            ๒. ทักขิณทิส แปลว่า ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูบาอาจารย์ ๗๓
            ๓. ปัจฉิมทิส แปลว่า ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ ภรรยาหรีอสามี ๗๓
            ๔. อุดตรทิส แปลว่า ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย ๗๔
            ๕. เหฏฐิมทิส แปลว่า ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนร้บใช้ ลูกน้อง ๗๔
            ๖. อุปริมทิส แปลว่า ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณชีพราหมณ์ทั้งหลาย ๗๕
      ความสำคัญของทิศ ๖ ๗๕
      หน้าที่สำคัญของทิศ ๖ ๗๗
            ๑. เป็นแหล่งกำเนิดและเป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยใจคอ ๗๗
            ๒. เป็นแหล่งกำเนิดและเป็นแหล่งปลูกฝังความเก่งความดี ๗๘
            ๓. เป็นแหล่งกำเนิดและเป็นแหล่งปลูกฝังความสุขความเจริญ ๘๐
      แหล่งกำเนิดกับแหล่งปลูกฝังเป็นอย่างไร ๘๐
      ทิศ ๖ บทฝึกที่ทำให้เกิดความสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ๘๒
      หน้าที่ประจำของแต่ละทิศ ๘๕
ฟังเสียงอ่านหนังสือเสียงได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AlhqMHG52nAหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๔   รวมโอวาทในวาระวันคล้ายวันเกิดพระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)  ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ พระธรรมเทศนา ปลายปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

ชื่อหนังสือ แด่...นักสร้างบารมี เล่ม ๔
ลำดับเรื่อง : ฝ่ายวิชาการ อาศรมบัณฑิต   จำนวนหน้า 100 หน้า

ขนาดไฟล์ 5 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 6
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร