หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เปิดโลกทัศน์ วัฒนธรรมชาวพุทธ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

 

หนังสือ เปิดโลกทัศน์ วัฒนธรรมชาวพุทธ

หนังสือ เปิดโลกทัศน์ วัฒนธรรมชาวพุทธ

 

คำนำ


        วัฒนธรรมของชาวพุทธ เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งแฝงวิธีการฝึกฝนคุณธรรมจากกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดเป็นอุปนิสัยตลอดถึงวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนมานานแสนนาน

        หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวัฒนธรรมชาวพุทธที่สำคัญๆ  เอาไว้ โดยจัดออกเป็น ๔ หมวด คือ วัฒนธรรมการใช้และดูแลรักษาปัจจัย ๔ วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ, มารยาทชาวพุทธ. และศาสนพิธี จึงสะดวกต่อการนำไปเป็นแบบแผนในการปฏิบัติตัวและใช้ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพราะเนื้อหาสาระของแต่ละหมวดจะมีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เมื่อใครลงมือปฏิบัติตามแล้ว คุณธรรมพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นทันที คือ

        ๑. ความรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเองและส่วนรวม มีความสม่ำเสมอในการทำความดี
        ๒. ความกระตือรือร้นในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรม
        ๓. ความอดทนและอดกลั้น
        ๔. ความมีนํ้าใจต่อหมู่คณะและรู้จักสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกจากใจ

        คุณธรรมดังกล่าวนี้ตรงกับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ คือ ฆราวาสธรรม ๔ อันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่จะเจริญไปเป็นคุณธรรมเบื้องสูงอีกมากมาย

        เป้าหมายที่สำคัญในการฝึกปฏิบัติตามวัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ฝึกเพื่อละจากความชั่ว แล้วตั้งอยู่ในคุณธรรมความดี ยังจิตของตนให้ผ่องใสเสมอ...

 

สารบัญ

บทนำ ที่มาของวัฒนธรรมชาวพุทธ..............................................๑

บทที่ ๑ วัฒนธรรมการใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน.........................๕
        การใช้อาคารสถานที่...............................................๕
        การใช้น้ำ   ................................................................๑๒
        การใช้ไฟฟ้า                                                         ๑๕
        การใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม                                        ๑๗

บทที่ ๒ วัฒนธรรมการดูแลรักษาปัจจัย ๔                            ๑๙
        การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้                                   ๒๑
        การปัดกวาดเช็ดถู                                                  ๒๓
        การซัก-ตาก                                                          ๓๐
        การล้างห้องนํ้า                                                      ๓๒
        การล้างจาน                                                          ๓๘
        การดูแลศาสนสมบัติและศาสนสถาน                          ๔๐

บทที่ ๓ วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ                            ๔๓
        การป้องกันดูแลตนเองเบื้องต้น                                 ๔๓
        การบำบัดรักษาเบื้องต้น                                          ๕๒

บทที่ ๔ มารยาทชาวพุทธ                                              ๕๗
        มารยาทการยืน เดิน นั่ง นอน                                  ๕๘
        มารยาทการกราบและการไหว้                                 ๖๘
        การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์                                  ๗๕
        ระเบียบฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ                      ๗๖
        มารยาทการรับประทานอาหารตามหลักเสขิยวัตร          ๗๘
        ศิลปะการอยู่ร่วมกัน                                               ๘๖
        ประโยชน์ของมารยาท                                            ๘๘

บทที่ ๕ ศาสนพิธี                                                          ๘๙
        ศาสนพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา                            ๘๙
        การประเคนของ                                                     ๙๓
        การกรวดนํ้า                                                          ๙๕
        โต๊ะหมู่บูชา                                                           ๙๗
        ระเบียบปฏิบัติการมอบเทียนชนวนผู้ใหญ่                     ๑๐๐
        พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา                     ๑๐๑
        ระเบียบปฏิบัติการไปร่วมงานศพ                                 ๑๐๔
        การไปงานเผาศพ                                                    ๑๐๖ 

 

 

 
วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ เปิดโลกทัศน์ วัฒนธรรมชาวพุทธ

ชื่อหนังสือ เปิดโลกทัศน์ วัฒนธรรมชาวพุทธ
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 117 หน้า

ขนาดไฟล์ 7 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 7 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล