หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คู่มือ ธรรมทายาท หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

หนังสือ คู่มือธรรมทายาท

หนังสือ คู่มือธรรมทายาท


      การบวช ถือเป็นหลักสูตรอบรมศีลธรรมชั้นยอด เพราะผู้บวชต้อง "ปวช" (อ่านว่า ปะ-วะ-ชะ) คือ เว้นจากความประพฤติอย่างฆราวาส มาบำเพ็ญวัตรของพระภิกษุ มีการรักษาศีล ๒๒๗ เป็นต้น สำหรับผู้บวชโดยทั่วไปนับเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างเฉียบพลัน ต้องหักดิบเลิกความคุ้นเคยที่ไม่ดีมากมาย มีสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ "ฝึกฝนในชีวิตพระนานัปการ แต่หากผู้ใดมีศรัทธา มีฉันทะ ความเพียร และความอดทน ฝึกฝนผ่านหลักสูตรการบวชไปได้ ก็จัดเป็นคน "สุก" คือ พร้อมจะสร้างประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ และจัดเป็น "บัณฑิต" คือผู้ฉลาดในศีลธรรม สามารถทั่งแนะและนำใหัผู้อื่นทำความดีได้

สารบัญ
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ....................................................................... ๖
โอวาทพระภาวนาวิริยคุณ  ........................................................................ ๗
ความเป็นมาของโครงการอบรมธรรมทายาท  .............................................. ๑๒
ธรรมทายาทคือใคร  ............................................................................ ๑๔
วัตถุประสงค์การอบรมธรรมทายาท  ......................................................... ๑๕
ข้อปฏิบัติระหว่างการอบรม  ................................................................... ๑๖

วัฒนธรรมชาวพุทธ 
หมวดปัด กวาด เช็ดถู ......................................................................... ๑๘
หมวดการซัก ตาก .............................................................................. ๒๑
หมวดการทำความสะอาดภาชนะ ............................................................ ๒๒
หมวดการทำความสะอาดห้องนํ้า ............................................................ ๒๔
บวชอย่างไรจึงจะได้บุญมาก ................................................................. ๒๗
อานิสงส์ของการบวช  ......................................................................... ๓๐


บทฝึกคุณธรรมเบื้องต้น 
หมวดอริยาบถ  ................................................................................. ๓๕
หมวดอาหาร  ................................................................................... ๓๙
หมวดห้องนํ้า  ................................................................................... ๔๓
หมวดห้องปฏิบัติธรรม ........................................................................ ๔๔
หมวดที่พักอาศัย  .............................................................................. ๔๗
หมวดผ้าไตรจีวร ................................................................................ ๔๙
หมวดการนุ่งห่ม  ................................................................................ ๕๙
หมวดปกิณกะ  .................................................................................. ๖๓
พระวิบัย .......................................................................................... ๖๙


หมวดศรัทธา
ธรรมชาติโลกและชีวิต ........................................................................ ๙๑
ความรู้พื้นฐานชองชีวิต ....................................................................... ๙๕
กฎแห่งกรรม .................................................................................. ๑๐๑
สัมมาทิฐิเบื้องต้น ............................................................................. ๑๑๑
อริยมรรคมีองค์ ๘ ............................................................................ ๑๑๖
คุณค่าการบวช ................................................................................. ๑๑๙
พระคุณบิดามารดา ............................................................................ ๑๒๖
ปรโลกวิทยา  ................................................................................... ๑๒๔

ธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความศรัทธา
- จักร ๔ .........................................................................................  ๑๒๙
- อิทธิบาท ๔ ..................................................................................  ๑๓๑
- สัปปุริสธรรม .................................................................................  ๑๓๓

หมวดพัฒนานิสัย
พระวินัย ........................................................................................  ๑๒๕
ปาริสุทธิศีล ....................................................................................  ๑๒๘
คณกโมคคัลลานสูตร ........................................................................  ๑๓๒
กิจวัตร ๑๐ ......................................................................................  ๑๓๔
ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ..........................................................................  ๑๓๔
วินัย เคารพ อดทน ............................................................................  ๑๓๙
ฆารวาสธรรม ..................................................................................  ๑๔๓
ห้าห้องแห่งชีวิต ..............................................................................  ๑๔๕
วุฒิธรรม ๔ .....................................................................................  ๑๖๐
เสนาสนสูตร ...................................................................................  ๑๖๒


หมวดเป้าหมายชีวิต
การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมทุทธเจ้า ................................................  ๑๖๖
การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ................................................  ๑๖๙
ประวัติวัดพระธรรมกาย ......................................................................  ๑๗๒
ประวิติพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)  ..................................................  ๑๗๕
ประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  ............................  ๑๗๗
ประวัติพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ........................................   ๑๘๐
ทาน ศีล ภาวนา .................................................................................  ๑๘๓
หลักการตัดสินกรรมดี - กรรมชั่ว ............................................................  ๑๘๕


หมวดการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
โอวาทปาฏิโมกข์  .............................................................................  ๑๘๗
สิงคาลกสูตร  ..................................................................................  ๑๙๐
หลักการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ............................................................  ๑๙๗
หลักการเทศน์สอน ...........................................................................  ๑๙๙


หมวดสมาธิ
ความรู้พื้นฐานเรื่องสมาธิ .....................................................................  ๒๐๖
ความรู้เรื่องธรรมกาย ..........................................................................  ๒๑๐
การทำสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย  .....................................................  ๒๑๖
อานิสงส์การเจริญสมาธิภาวนา ..............................................................  ๒๑๖
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ............................................................................  ๒๒๘
แผนที่เส้นทางมาวัดพระธรรมกาย  .........................................................  ๒๒๘
อ้างอิง .............................................................................................  ๒๒๙

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ คู่มือธรรมทายาท

ชื่อหนังสือ คู่มือ ธรรมทายาท
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 231 หน้า

ขนาดไฟล์ 20 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 20 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล