หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ทันโลก ทันธรรม 2 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ทันโลก ทันธรรม 2 พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D.

ทันโลก ทันธรรม 2

คำนำ
      แม้พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่มากว่า 2500 ปี แต่ปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนา ก็ยังขาดแคลนพระภิกษุสงฆ์ ผู้ที่จะทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษาธรรมะและถ่ายทอดความรู้สู่ชาวโลก

      สาเหตุหนึ่ง อาจเนึ่องมาจากความนิยมในการบวชตกตํ่าลงจนถึงกับมีความเข้าใจกันผิด ๆ ว่าคนที่ใม่มีทางก้าวหน้าในทางโลก แล้วจึงจะมาบวชในพระพุทธศาสนา

      แต่ในท่ามกลางค่านิยมที่แปรเปลี่ยนไป กลับมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่ง เลือกที่จะอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา แม้จะมีอนาคตที่ก้าวหน้าในทางโลก

       พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D. คือแบบอย่างที่งดงามของผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม ท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ที่มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างกระจ่างชัดสามารถน้อมนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นหลักในการดำเนินงาน และดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้อง เท่าทันโลกแห่งวัตถุนิยมซึ่งเป็นยุคสมัยที่ธรรมะมีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง

       ชมรมแทงตลอดในธรรม จึงกราบขออนุญาตนำพระธรรมเทศนาของท่าน ในรายการ "ทันโลก ทันธรรม" ออกอากาศทางช่อง DMC จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ สืบเนื่องต่อจากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางให้เหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายได้ใช้วันเวลาในชีวิตอย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ สมกับที่ได้เกิดมาในยุคที่โลกก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี และโลกยังคงมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครอง

 

ชมรมแทงตลอดในธรรม
พฤศจิกายน 2553

 

 

สารบัญ


อัจฉริยะสร้างได้..................................................................... 9
การเอาขนะความวิตกกังวล...................................................... 19
หลักการทำบุญ..................................................................... 27
ฉลาดอย่างยิว....................................................................... 39
โลกแบน.............................................................................. 48
โลกร้อน............................................................................... 60
วินัย คือ พื้นฐานความสำเร็จ....................................................... 68
ความสมานฉันท์...................................................................... 76
ความยุติธรรมกับความสามัคคีทุ่มเทในการทำงาน............................ 84
การสื่อสารไร้สายในสมัยพุทธกาล................................................ 91
ประวัติผู้เขียน......................................................................... 104หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ทันโลก ทันธรรม 2 พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D.

ชื่อหนังสือ ทันโลก ทันธรรม 2
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 107 หน้า

ขนาดไฟล์ 17 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 17 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 5
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล