หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่
โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)


คำนำ
        แม้โลกจะพัฒนาก้าวหน้าไปเพียงใด แต่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงทันสมัยเสมอ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ ไม่รู้ไม่ได้ ไม่รู้ชีวิตก็ไม่ปลอดภัย

       พระพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความรู้แจ้งเห็นจริง เพราะมีผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น พระองค์ทรงประกาศสัจธรรมความจริงของโลกและชีวิตให้ชาวโลกได้รับรู้ เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

      “คำสอนคุณครูไม่ใหญ่” ได้ยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ได้อย่างแจ่มชัด ทำให้เรามั่นใจในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม สว่างไสว เป็นผู้รักบุญกลัวบาป และรักการปฏิบัติธรรม มุ่งสู่พระนิพพานอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพราะจะพบที่พึ่งที่แท้จริงภายในได้

     กองวิชาการ ๐๑ ตระหนักถึงคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ ใหญ่จึงรวบรวมคำสอนบางส่วนของท่าน ที่กล่าวไว้ในวาระต่างๆ มารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามอ่าน “คำสอนคุณครูไม่ใหญ่” เพิ่มเติมได้ที่  https://dhamma01.blogspot.com


ด้วยความปรารถนาดี
กองวิชาการ ๐๑


สารบัญ


ความจริงที่ต้องรู้
๑๔ ๑. กฎที่ต้องรู้...ไม่รู้อันตราย
๑๖ ๒. กฎแห่งกรรม...สิ่งที่ทุกคนต้องศึกษา
๑๘ ๓. ปรโลก...มีจริง
๒๐ ๔. นรกสวรรค์มีจริง
๒๔ ๕. สวรรค์...ภพภูมิแห่งการเสวยผลบุญ
๒๖ ๖. นรก...ภพภูมิแห่งการเสวยผลบาป
๓๐ ๗. รู้ไหม การฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนัก บาปมาก
๓๒ ๘. สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๑)
๓๔ ๙. สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๒)
๓๖ ๑๐. ใช้สื่อผิด ใส่ร้ายบิดเบือนผู้อื่น...กรรมหนัก
๓๘ ๑๑. สัมมาอาชีพ...อาชีพที่ปลอดภัย

เข้าใจให้ถูกต้อง
๔๒ ๑๒. ต้องยอยกพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟู
๔๔ ๑๓. วัดอยู่เหนือความรวยความจน
๔๘ ๑๔. สิ่งที่วัดพระธรรมกายทำคือนำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจชาวโลก
๕๐ ๑๕. มหาธรรมกายเจดีย์
๕๒ ๑๖. จดหมายจากพระกัลยาณมิตร
๖๒ ๑๗. ท่านมาเพราะเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา
๖๔ ๑๘. ธรรมเทศนาในยุคโซเชียลมีเดีย

สร้างบุญให้คุ้มค่า
๗๐ ๑๙. เวลาสร้างบุญในโลกนี้มีจำกัด
๗๒ ๒๐. เข้าวัดสร้างบุญ
๗๔ ๒๑. ดวงบุญ...ต้นทางแห่งความสำเร็จ
๗๖ ๒๒. สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิต
๗๘ ๒๓. ทาน ศีล ภาวนา เกิดบุญต่างกันอย่างไร?
๘๒ ๒๔. บุญไม่ใช่สินค้า...อยากได้ต้องทำเอง (๑)
๘๔ ๒๕. บุญไม่ใช่สินค้า...อยากได้ต้องทำเอง (๒)
๘๘ ๒๖. บุญไม่ใช่สินค้า...อยากได้ต้องทำเอง (๓)
๙๐ ๒๗. เหตุแห่งความรวยความจน
๙๒ ๒๘. ใช้ทรัพย์ให้เป็น
๙๔ ๒๙. ทำไมต้องชวนทำบุญบ่อย ๆ
๙๖ ๓๐. เอาชนะความตระหนี่ให้ได้
๙๘ ๓๑. ความแตกต่างของผลแห่งทานที่ให้โดยเคารพและไม่เคารพ
๑๐๒ ๓๒. ต้องเคารพในทาน
๑๐๔ ๓๓. ทำไมต้องทำบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน
๑๐๖ ๓๔. อย่าหวังให้ใครอุทิศบุญไปให้
๑๐๘ ๓๕. “บุญ” ส่งถึงกันได้
๑๑๒ ๓๖. อานิสงส์การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
๑๑๖ ๓๗. ที่สุดแห่งสมบัติ ๓

ปฏิบัติธรรม ฝึกใจ
๑๒๐ ๓๘. คุณค่าแห่งวิชชาธรรมกาย
๑๒๒ ๓๙. ธรรมกายไม่ใช่ลัทธิใหม่
๑๒๘ ๔๐. งานของผู้รู้...ที่ดูเหมือนไม่ได้ทำอะไร
๑๓๒ ๔๑. คำภาวนา “สัมมาอะระหัง”
๑๓๔ ๔๒. อย่าประมาทว่ามีเวลาในโลกนีี้อีกยาวนาน
๑๓๖ ๔๓. ความรักการปฏิบัติธรรมคือแก่นวัฒนธรรมองค์กร
๑๔๐ ๔๔. การค้นพบที่ยิ่งใหญ่
๑๔๒ ๔๕. รักตัวเองต้องรักษาใจให้ใสทั้งวัน
๑๔๔ ๔๖. ความขัดแย้งแก้ได้ด้วยสมาธิ
๑๔๖ ๔๗. แก้แค้นด้วยการคลายความโกรธ
๑๔๘ ๔๘. การแผ่เมตตา คือความรักสากล
๑๕๐ ๔๙. ความสุขที่แตกต่าง
๑๕๒ ๕๐. ชีวิตที่สัมบูรณ์หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ โดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

ชื่อหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 167 หน้า

ขนาดไฟล์ 36 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 36 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 19
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล