หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี (ธรรมศึกษาตรี) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

 

คู่มือเตรียมสอบ
นักธรรมชั้นตรี (ธรรมศึกษาตรี)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

คำนำ
       พระภิกษุและสามเณรทุกรูปเมื่อบวชเป็นพุทธบุตร คือบุตรที่เกิดในทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องศึกษาพระธรรมและพระวินัยที่เป็นคำสังและคำสอนของพระองค์ให้แตกฉาน เพี่อฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้เป็นพระภิกษุและสามเณรที่ดีสมบูรณ์พร้อมต้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเทศนา 
     คณาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้เล็งเห็นถึงความคำคัญอย่างยิ่งในการคืกษาพระธรรมคำสังสอนของพุทธบุตรที่เป็นพระนวกะ คือ พระบวชใหมในแตละปีที่ได้บวชเข้ามาจึงได้จัดทำหนังสิอ "คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี" เพี่อเป็นคู่มีอประกอบในการคืกษาความรูพี้นฐานทางพระพุทธศาสนรฺ ได้รวบรวมความรู้ของนักธรรมชั้นตรีทั้ง ๕ วิชาไวัโนเล่มเดียวกัน คือ วิชาพุทธประวัติ วิชาศาสนพิธี วิชาวินัย วิชาธรรมะ และวิชากระทู้ พร้อมทั้งแบบทดสอบของแต่ละบท
.   คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสิอคู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรีเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับพระภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ และผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาทุกท่าน เพราะว่าทุกท่านเป็นอายุของพระพุทธศาสนา

สารบัญ
วิชาพุทธประวัติ..............................................................๑
ปริเฉทที่ ๑ ชมพูทวีปเเละประชาชน.....................................๔
ปริเฉทที่ ๒ สักกชนบทและศากยวงศ์.................................๑๐
ปริเฉทที่ ต พระศาสดาประสูติ..........................................๑๗
ปริเฉทที่ ๔ เสด็จอฺอกบรรพชา.........................................๒๕
ปริเฉทที่ ๕ ตรัสรู้......................................................... ๒๙
ปุริเฉทที่ ๖ เสวยวิมุติสุข.................................................๓๘
ปริเฉทที่ ๗ ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา....................๔๗
ปริเฉทที่ ๘ เสด็จกรุงราชคฤห์........................................ ๕๕
ปริเฉทที่. ๙ ทรงบำเพ็ญทุทธกิจในแครันมคธ......................๖๔
ปริเฉทที่ ๑๐ เสด็จกรุงกบิลพัสดุ..................................... ๗๒
ปริเฉทที่ ๑๑ เสด็จแคว้นโกศล .......................................๗๕
ปริเฉทที่ ๑๒ ปรินิพพาน................................................๗๘
ปริเฉทที่ ๑๓ ความเป็นมาแห่งพระธรรมรินัย...................... ๙๙

วิชาศาสนพิธี............................................................ ๑๐๙
บทที่ ๑ กุศลพิธี.........................................................๑๑๓
บทที่ ๒ บุญพิธี........................................................ ๑๒๙
บทที่ ต ทานพิธี.........................................................๑๓๖
บทที่ ๔ ปกิณกพิธี.................................................... ๑๔๒

วิชาวินัย.................................................................. ๑๕๓
กัณฑ์ที่ ๑ อุปสัมปทา ................................................๑๕๔
กัณฑ์ที่ ๒ พระรินัย................................................... ๑๖๓
กัณฑ์ที่ ๓ สิกขาบท.................................................. ๑๗๒
กัณฑ์ที่ ๔ ปาราชิก๔..................................................๑๗๖
กัณฑ์ที่ ๕ สังฆาทิเสส ๑๓...........................................๑๙๐
กัณฑ์ที่ ๖ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐.................................. ๒๑๒
              จีวรวรรคที่๑  ............................................ ๒๑๓
             โกสิยวรรคที่ ๒ ............................................๒๒๖
             ปัตตวรรคที่๓ ............................................ ๒๓๔
กัณฑ์ที่ ๗ ปาจิตตีย์ ๙๒ ............................................ ๒๔๕
              มุสาวาทวรรคที่ ๑ ...................................... ๒๔๖                  
              ภูตคามวรรคที่๒ .........................................๒๕๔
             โอวาทวรรคที่ ๓.......................................... ๒๖๒
             โภชนวรรคที่ ๔ ............................................๒๖๖
             อเจลกวรรคที่ ๕ ..........................................๒๗๕
            สุราปานวรรคที่ ๖.......................................... ๒๘๓
            สัปปานวรรคที่ ๗ .......................................... ๒๙๐
            สหธรรมิกวรรคที่ ๘........................................ ๒๙๖
            รตนวรรคที่ ๙................................................๓๐๓
กัณฑ์ที่ ๘ ปาฏิเทสนียะ   ๔........................................ ๓๑๑
              เสขิยวัตร ๗๕............................................ ๓๑๕
กัณฑ์ที่ ๙ อธิกรณสมถะ ๗ ........................................ ๓๒๖
กัณฑ์ที่ ๑๐ มาตรา .................................................. ๓๓๓

วิชาธรรมวิภาค
ทุกะ คือหมวด ๒...................................................... ๓๓๘
ติกะ คือหมวด ๓ ......................................................๓๔๕
จตุกกะ คือหมวด ๔................................................... ๓๖๐
ป้ญจกะ คือหมวด ๕.................................................  ๓๗๙
ฉักกะ คือหมวด ๖ .................................................... ๓๙๔
สัตตกะ คือหมวด ๗................................................... ๔๐๓
อัฎฐกะ  คือหมวด ๘...................................................๔๑๐
นวกะ คือหมวด ๙......................................................๔๑๖  
ทสกะ คือหมวด ๑๐...................................................๔๑๙
ปกิณกะ คือหมวดเบ็ดเดล็ด..........................................๔๓๐
คิหิปฏิบัติ จตุกกะ คือหมวด ๔..................................... ๔๓๔
คืหิปฏิบัติ ปัญจกะ คือหมวด ๕.....................................๔๔๘
คิหิปฏิบัติ ฉักกะ คือหมวด ๖ .......................................๔๕๓

วิชาเรียงควฺามแก้กระทู้ธรรม ........................................๔๖๒
แบบฟอร์มการเขียนกระทู้........................................... ๔๗๑
ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม...................................๔๗๓
พุทธศาสนสุภาษิตชั้นตรี............................................ ๔๗๘
บรรณานุกรม ......................................................... ๔๘๔

คำค้น ธรรมะศึกษาตรี ธัมมะศึกษาตรี นักธรรมตรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี

ชื่อหนังสือ คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรี (ธรรมศึกษาตรี)
ลำดับเรื่อง : โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย   จำนวนหน้า 498 หน้า

ขนาดไฟล์ 28MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 28MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 53
บริการสั่งออนไลน์
 • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
  แจ้งเสีย


 • นมัสการครับพระจาร์ยกระผมอยากสอบนักธรรมตรีต้องเรียนช่องทางไหนครับพระอาจาร์ย

  ดีมากเลยครับ เพราะพระที่บวชใหม่ยังไม่มี คู่มือศึกษามีประโยชน์มากมาย ขอบคุณมากเลย มีชั้นโท,ชั้นเอกไม๊ครับ

  อยากใด้หนังสือ นวโกวาท และหนังสือนักธรรมชั่นตรี และโท ขาดหนังสือและอุปกรณ์​การเรียน 0825391856​พระบุญเรือง ชุติพรหมฺโม จ ชัยภูมิ​

  สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

   ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล