หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นโท (ธรรมศึกษาโท) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นโท

คู่มือเตรียมสอบ
นักธรรมชั้นโท (ธรรมศึกษาโท)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

คำนำ
           พระภิกษุและสามเณรทุกรูปเมื่อบวชเป็นพุทธบุตร คือบุตรที่เกิดในทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องศึกษาพระธรรมและพระวินัยที่เป็นคำสังและคำสอนของพระองค์ให้แตกฉานเพี่อฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้เป็นพระภิกษุและสามเณรที่ดีสมบูรณ์พร้อมต้วยปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเทศนา 
          คณาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้เล็งเห็นถึงความคำคัญอย่างยิ่งในการคืกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธบุตรจึงได้จัดทำหนังสือคู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นโท ได้รวบรวมเนื้อหาของเเต่ละวิชาไว้โดยย่อ กระชับ ตัวอักษรอ่านง่าย อ่านจบในระยะเวลาอันสั้น เมื่ออ่านจบเเต่ละบทจะมีข้อสอบไว้ทดสอบความรู้
          คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสิอคู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นโทเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับพระภิกษุสามเณร เเละผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาทุกท่าน เพราะว่าท่านคืออายุของพระพุทธศาสนา

สารบัญ
วิชาอนุพุทธประวัติ ................................................................ ๑๒
อนุพุทธประวัติ บทที่๑ องค์ที่ ๑-๑๐.............................................๑๕
 ๑ พระอัญญาโกณฑัญญเถระ...................................................๑๕
 ๒ พระวัปปเถระ.......................................................................๑๙
 ๓ พระภัททิยเถระ...................................................................๒๐
 ๔ พระมหานามเถระ................................................................๒๐
 ๕ พระอัสสชิเถระ....................................................................๒๑
 ๖ พระยสเถระ..........................................................................๒๒
 ๗ พระวิมลเถระ.......................................................................๒๕
 ๘ พระสุพาหุเถระ.....................................................................๒๖
 ๙ พระปุณณชิเถระ...................................................................๒๖
 ๑๐ พระควัมปติเถระ..................................................................๒๗

อนุพุทธประวัติ บทที่๒ องค์ที่ ๑๑-๒๐............................................๓๖
๑๑ พระนาลกเถระ......................................................................๓๖
๑๒ พระอุรุเวลกัสสปะเถระ.........................................................๓๗
๑๓ พระนทีกัสสปเถระ..............................................................๔๐
๑๔ พระคยากัสสปเถระ...............................................................๔๑
๑๕ พระสารีบุตร......................................................................๔๒
๑๖ พระมหาโมคคัลลานเถระ.....................................................๔๕
๑๗ พระมหากัสสปเถระ............................................................๔๘
๑๘ พระมหากัจจายนเถระ.........................................................๕๑
๑๙ พระราธเถระ.......................................................................๕๓
๒๐ พระปุณณมันตานีบุตรเถระ...................................................๕๕

อนุพุทธประวัติ บทที่๓ องค์ที่ ๒๑-๓๐............................................๖๖
๒๑ พระกาฬุทายีเถระ.................................................................๖๖
๒๒ พระนันทเถระ......................................................................๖๘
๒๓ พระราหุลเถระ.....................................................................๗๐
๒๔ พระอุบาลีเถระ.....................................................................๗๒
๒๕ พระภัททิยะ.......................................................................๗๔
๒๖ พระอนุรุทธเถระ...................................................................๗๕
๒๗ พระอานนทเถระ.................................................................๗๘
๒๘ พระภัคคุเถระ.......................................................................๘๑
๒๙ พระกิมพิลเถระ....................................................................๘๒
๓๐ พระรัฐบาลเถระ....................................................................๘๒

อนุพุทธประวัติ บทที่๔ องค์ที่ ๓๑-๔๖.............................................๘๙
๓๑ พระอชิตเถระ.........................................................................๙๑
๓๒ พระติสสเมตเตยยเถระ...........................................................๙๒
๓๓ พระปุณณกเถระ...................................................................๙๒
๓๔ พระเมตตคูเถระ....................................................................๙๓
๓๕ พระโธตกเถระ......................................................................๙๔
๓๖ พระอุปสีวเถระ......................................................................๙๕
๓๗ พระนันทเถระ......................................................................๙๖
๓๘ พระเหมกเถระ.....................................................................๙๗
๓๙ พระโตเทยยเถระ................................................................๙๗
๔๐ พระกัปปเถระ.......................................................................๙๘
๔๑ พระชตุกัณณีเถระ..................................................................๙๙
๔๒ พระภัททาวุธเถระ.................................................................๙๙
๔๓ พระอุทยเถระ.......................................................................๙๙
๔๔ พระโปสาลเถระ.....................................................................๑๐๐
๔๕ พระโมฆราชเถระ..................................................................๑๐๑
๔๖ พระปิงคิยเถระ.....................................................................๑๐๒

อนุพุทธประวัติ บทที่๕ องค์ที่ ๔๗-๕๐..........................................๘๙
๔๗ พระโสณโกฬิวิสเถระ..........................................................๑๐๗
๔๘ พระโสณกุฎิกัณณเถระ.......................................................๑๐๙
๔๙ พระมหาปัณถกเถระ............................................................๑๑๑
๕๐ พระจูฬปันถกเถระ...............................................................๑๑๓

อนุพุทธประวัติ บทที่๕ องค์ที่ ๕๑-๖๐........................................๑๑๘
๕๑ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ................................................๑๑๘
๕๒ พระลกุณฏกภัททิยเถระ....................................................๑๒๐
๕๓ พระสุภูติเถระ....................................................................๑๒๒
๕๔ พระกังขาเรวตเถระ...........................................................๑๒๓
๕๕ พระวักกลิเถระ..................................................................๑๒๕
๕๖ พระโกณฑธานเถระ.............................................................๑๒๗
๕๗ พระวังคีสเถระ...................................................................๑๒๙
๕๘ พระปิลินทวัจฉเถระ.............................................................๑๓๐
๕๙ พระกุมารกัสสปเถระ...........................................................๑๓๒
๖๐ พระมหาโกฏฐิตเถระ............................................................๑๓๔

อนุพุทธประวัติ บทที่๕ องค์ที่ ๖๑-๗๐...........................................๑๓๙
๖๑. พระโสภิตเถระ..................................................................... ๑๓๙
๖๒. พระนันทกเถระ................................................................... ๑๔๐
๖๓. พระมหากัปปีนเถระ............................................................ ๑๔๒
๖๔. พระสาคตเถระ.................................................................... ๑๔๓
๖๔. พระจุนทเถระ.......................................................................๑๔๕
๖๖. พระอุปเสนเถระ ...................................................................๑๔๖
๖๗. พระฃทิรวนยเรวตเถระ........................................................ ๑๔๘
๖๘. พระสีวลีเถระ .................................................................... ๑๔๙
๖๙. พระพาหิยทารจีริยเถระ ......................................................๑๕๑
๗๐. พระพากุลเถระ.................................................................. ๑๕๓

อนุพุทธประวัติ บทที่๕ องค์ที่ ๗๑-๘๐..........................................๑๕๘
๗๑. พระทัพพมัลสบุตฺรเถระ..................................................... .๑๕๘
๗๒. พระอุทายีเถระ................................................................... ๑๖๐
๗๓. พระอุปวาณเถระ................................................................ ๑๖๒
๗๔. พระเมฆิยเถระ ....................................................................๑๖๓
๗๔. พระนาคิยเถระ................................................................... ๑๖๔
๗๖. พระยโสชเถระ .................................................................. ๑๖๕
๗๗. พระสภิยเถระ..................................................................... ๑๖๗
๗๘.พระเสลเถระ .....................................................................๑๖๘
๗๙. พระมหาปรันตปเถระ........................................................... ๑๗๐
๘๐. พระองคุลิมาลเถระ...............................................................๑๗๒

วิชาศาสนพิธี ...................................................................  ๑๗๘
บทที่ ๑ กุศลพิธี ................................................................ ๑๘๒
บทที่ ๒ บุญพิธี ................................................................  ๑๙๘
บทที่ ต ทานพิธี ................................................................  ๒๑๗
บทที่ ๔ ปกิณกพิธี ........................................................... ๒๔๐

วิชาวินัยมุข ..................................................................... ๑๕๔
กัณฑ์ที่ ๑๑ กายบริหาร...................................................... ๒๖๓
กัณฑ์ที่ ๑๒ บริขาร บริโภค................................................. ๒๗๓
กัณฑ์ที ๑๓ นิสัย................................................................. ๓๐๑
กัณฑ์ที่ ๑๔ วัตร....................................................................๓๑๓
กัณฑ์ที่ ๑๔ คารวะ ..............................................................๓๓๘
กัณฑ์ที่ ๑๖ จำพรรษา ....................................................... ๓๔๕
กัณฑ์ที่ ๑๗ อุโบสถและปวารณา ............................................๓๕๕
กัณฑ์ที่ ๑๘ อุปปถกิริยา.................................................... ๓๘๓
กัณฑ์ที่ ๑๙ กาลิก ๔.......................................................... ๓๙๔
กัณฑ์ที่ ๒๐ ภัณฑะต่างเจ้าของ .............................................๔๐๘
กัณฑ์ที่ ๒๑ วินัยกรรม........................................................ ๔๑๙
กัณฑ์ที่ ๒๒ ปกิณณกะ .......................................................๔๓๓
  

วิชาธรรมวิภาค......................................................................๔๔๒
ทุกะ คือหมวด ๒  .................................................................๔๔๓
ติกะ คึอหมวด ๓................................................................. ๔๖๘
จตุกกะ คือหมวด ๔. ............................................................๕๑๐
ปํญจกะ คือหมวด ๕............................................................ ๕๔๓
ฉักกะ คือหมวด ๖................................................................ ๕๖๒
สัตตกะ คือหมวด ๗ ...........................................................๕๗๔
อัฏฐกะ คือหมวด ๘ ............................................................๕๘๓
นวกะ คือหมวด ๙ ...............................................................๕๙๓
ทสกะ คือหมวด ๑๐........................................................... ๖๑๐
เอกาทสกะ คือหมวด ๑๑...................................................... ๖๓๖
ทวาทสกะ คือหมวด ๑๒ .....................................................๖๔๐
เตรสกะ คือหมวด ๑๓.......................................................... ๖๔๘
ปํณณรสกะ คือหมวด๑๕...................................................... ๖๔๖


วิชาเรียงควฺามแก้กระทู้ธรรม................................................๖๖๑ 
เรียงควฺามแก้กระทู้ธรรม.....................................................๖๖๒                   
แบบฟอร์มการเขียนกระทู้................................................. ๖๖๙
ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม........................................... ๖๗๑
พุทธศาสนสุภาษิตชั้นโท.................................................... ๖๗๔
บรรณานุกรม .....................................................................๗๐๒

คำค้น ธรรมะศึกษาโท ธัมมะศึกษาโท นักธรรมโทหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นโท (ธรรมศึกษาโท)
ลำดับเรื่อง : โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย   จำนวนหน้า 706 หน้า

ขนาดไฟล์ 30.5MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 30.5MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 35
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • ขอบคุณครับสาธุๆ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล