หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นเอก (ธรรมศึกษาเอก) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นเอก

คู่มือเตรียมสอบ
นักธรรมชั้นเอก (ธรรมศึกษาเอก)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

            ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราไม่ควรนับถือพระพุทธศาสนาแค่เพียงในทะเบียนบ้าน หรือเป็นชาวพุทธที่สืบต่อกันมาตามประเพณีเพราะแท้ที่จรืงแล้ว คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่ทำให้ผู้ปฏิบัติตามหมดทุกข์พบกับ่ความสุขที่แท้จริงของชีวิต ศาสตร์ต่างๆ ในโลกนั้นมีมากมาย พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญยิ่งสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนาและทุกภาษา
            คณาจารย์โรงเรืยนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาพระธฺรรมคำสอนของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทย จึงได้เรืยบเรียงหนังสือ "คู่มือเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นเอก" เล่มนื๊ขึ้น เพึ๋อเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนหรือนักเรืยนผู้เข้าสอบธรรมศึกษา ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจศึกษาทุกท่านโดยนำวิชาพุทธานุพุทธประวิติ วิชากรรมบถ วิชาธรรมวิจารณ์ และวิชาเรืยงความแก้กระทู้ธรรม มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน พร้อมทั้งปัญหาและเฉลยของแต่ละบท เพื่อเป็นแนวทางในการตอบปํญหาแก่นักเรืยน
            คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรืยนธรรมศึกษาตามสมควร จึงขออวยพรให้ทุกท่านสอบได้ทุกชั้นปี

สารบัญ
วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
ปริเฉทท ๑ ว่าด้วยชมพูทวีป ..............................................................................................๑๑
ปริเฉทที่.๒ ว่าด้วยการเสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้.................................................................. ๓๑
ปริเฉทที่ ๓ ว่าด้วยการเสวยวิมุตติสุขฺ ...................................................................................๔๕
ปริเฉทที่ ๔ ว่าด้วยการประทานเอหิภิกขุอปสัมปทา .................................................................๕๗
ปริเฉทที่ ๔ ว่าด้วยการประกาศพระศาสนา ..........................................................................๖๕
ปริเฉทที่ ๖ ว่าด้วยพระอัครสาวกออกบวช........................................................................... ๗๕
ปริเฉทที่ ๗ ว่าด้วยพระมหากัสสปะ
             และพระมหากัจจายนะออกบวช ............................................................................๘๕
ปริเฉทที่ ๘ ร่าด้วยการโปรดมาณ่พ ๑๖ คน...........................................................................๙๓
ปริเฉทที่ ๙ ว่าด้วยการอนุญาตญัตติจตุตถกรรมวาจา.............................................................๑๑๐
ปริเฉทที่ ๑๐ ว่าด้วยการเสด็จเมืองกบิลพัสดุ..................................................................... ๑๑๘
ปริเฉทที่ ๑๑ ว่าด้วยศากยวงศออกบวช์ ............................................................................๑๒๗
ปริเฉทที ๑๒ ว่าด้วยพระโสณโกฬิวิสะและพระรัฐบาลออกบวช............................................... ๑๔๑
ปริเฉทที่ ๑๓ ว่าด้วยการเสด็จโปรตพระพุทธบิดา พระพุทธมารดา
              และการเสด็จดับขันธปรินิพพาน. .......................................................................๑๔๘

วิชา กรรมบถ
บทที่ ๑ กรรมบถ......................................................................................................... ๑๙๗
บทที่ ๒ อกุศลกรรมบถทางกาย ๓ ...................................................................................๒๐๖
ปาณาติบาต..................................................................................................................๒๐๖
อทินฺนาทาน.................................................................................................................๒๐๙
กาเมุสุ มิจฉาจาร.............................................................................................................๒๑๒
บทที่ ๓ อกุศลกรรมบถทางวาจฺา ๔......................................................................................๒๒๐
มุสาวาท.......................................................................................................................๒๒๐
ปีสุณวาจา.....................................................................................................................๒๒๒
ผรุสวาจา.......................................................................................................................๒๒๕
สัมผัปปลาปะ....................................................................................................................๒๒๘
บทที่ ๔ อกุศลกรรมบถทางใจ ๓...........................................................................................๒๓๗
อภิชฌา...........................................................................................................................๒๓๗
พยาบาท...........................................................................................................................๒๔๑
มิจฉาทิฏฐ.........................................................................................................................๒๔๖
บทที่ ๕ กุศลกรรมบถ ๑๐......................................................................................................๒๕๖

วิชาธรรมวิจารณ์
บทที่๑ นิพพิทา....................................................................................................................๒๗๙
    ปฎิปทาเเห่งนิพพิทา..........................................................................................................๒๘๓
บทที่๒ วิราคะ......................................................................................................................๒๙๖
         วิมุตติ.......................................................................................................................๓๐๐
         วิสุทธิ........................................................................................................................๓๐๓
         สันติ.........................................................................................................................๓๑๐
         นิพพาน.....................................................................................................................๓๑๒
บทที่๓ สมถกัมมัฎฐาน............................................................................................................๓๒๗
อารมณ์ของสมถกัมมัฐาน๔๐ประการ........................................................................................๓๒๘
จริต๖อย่าง..........................................................................................................................๓๓๓
กายคตาสติ.........................................................................................................................๓๓๘
เมตตาพรหมวิหาร.................................................................................................................๓๔๐
พุทธานุสสติ.........................................................................................................................๓๔๔
กสิณ...................................................................................................................................๓๔๙
จตุธาตุววัตถาน........................................................................................................................๓๕๑
บทที่๔ วิปัสสนากัมมัฎฐาน.....................................................................................................๓๖๐

วิชาเรียงความเเก้กระทู้ธรรม
เรียงความเเก้กระทู้ธรรม..........................................................................................................๓๗๓
เเบบฟอร์มการเขียนกระทู้.......................................................................................................๓๘๐
ตัวอย่างเรียงความเเก้กระทู้.....................................................................................................๓๘๒
พุทธศาสนสุภาษิตธรรมศึกษาชั้นเอก.........................................................................................๓๘๘
บรรณานุกรม.......................................................................................................................๓๙๖

คำค้น ธรรมะศึกษาเอก ธัมมะศึกษาเอก นักธรรมเอกหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf นักธรรมเอก ธรรมะศึกษาเอก

ชื่อหนังสือ คู่มือเตรียมสอบนักธรรมชั้นเอก (ธรรมศึกษาเอก)
ลำดับเรื่อง : โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย   จำนวนหน้า 400 หน้า

ขนาดไฟล์ 32MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 32MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 23
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล