หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คลังธรรมเล่ม๓ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คลังธรรม เล่ม ๓


คำนำ

              สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีภารกิจที่สำคัญส่วนหนึ่งคือส่งเสริมการเผยแผ่พระศาสนา โดยมุ่งหวังให้ประซาซนมีความรู้ความเข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระศาสนา พร้อมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณธรรม เป็นคนดีของสังคมซึ่งส่งผลดีต่อการสิบทอดพระศาสนาและดำรงความสงบสุขของสังคมได้
      โครงการจัดพิมพ์หนังสิอชุด "คลังธรรม" นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสิอชุดนี้พระธรรมกิตติวงศ์ {ทองดี สุรเตโซ) ป.ธ.๙, ราซบัณฑิต และคณะได้จัดทำขึ้นและเคยจัดพิมพ์เผยแพร่มาแล้วคราวหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ผู้สนใจใฝ่เรียนรู้พระธรรมดำสอนของสมเด็จพระลัมมาลัมพุทธเจ้า ด้วยว่าหนังสิอชุดนี้ได้คัดกรองเฟ้นหาพระพุทธพจน์สำคัญที่ปรากฎในพระไตรป็ฎกมาจัดเป็นหมวดหมู่เพี่อความสะดวกแก่การคืกษาค้นคว้าและอ้างอิง โดยประกอบด้วยพระบาลีที่เป็นพุทธพจน์ แหล่งที่มา อรรถกถา/ดำแปล และดำอธิบายย่อยในบางหัวข้อดังนั้นจึงได้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้ เพี่อถวายพระสงฆ์และมอบให้แก่สำนักเรียน/สถาบันการสืกษาต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป อันเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมดำสอนทางพระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
         สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอนัอมถวายการจัดพิมพ์หนังสีอชุด "คลังธรรม" เป็นพุทธบูชา เพื่อให้เป็นประทีปธรรมแก่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้สิกษาเรียนรู้ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสีอชุดนี้จะนำ มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับไปเป็นธรรมบรรณาการอันเป็นอริยสมบัติส่วนตน ตามสมควร
    ขอกราบขอบพระคุณ พระธรรมกิดติวงสั และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยดำเนินการจัดพิมพ์หนังสิอชุด "คลังธรรม" นี้ให้สำเรีจเรียบร้อยและเปียมด้วยธรรมอันบริบูรณ์ทุกประการหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ คลังธรรมเล่ม๓
ลำดับเรื่อง : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.9   จำนวนหน้า 610 หน้า

ขนาดไฟล์ 25MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 25MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล