หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมะจาก Siripunno Fanp@ge หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ

          หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวม บทความที่เคยเขียนลงใน Siripunno Fanpage ต่อเนื่องมาหลายเดือนและหลายวาระ เห็นว่าเป็นธรรมะและเป็นเรื่องเล่าง่ายๆ อ่านสบายๆ พอมีความรู้ติดตัวไปบ้าง
         เป็นการตอบบางประเด็นที่อยากรู้แบบตรงๆ โดยอาศัยการค้นคว้าอ้างอิงที่ถูกต้องและเป็นการถ่ายทอดในลักษณะร่วมสมัยที่นักอ่านยุคนี้ชอบกัน คืออ่านเรื่องสั้นๆ บางเรื่องอาจมีหลายตอน เพื่อให้ง่ายแก่การติดตามอ่าน และทำความเข้าใจ จึงทำสรุปเป็นตารางให้ทำความเข้าใจเป็นช่วงๆ
          หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ มุมมอง ความเชื่อมโยงในเนื้อหา และสาระจากเรื่องเล่าทั้งหมดในเล่มนี้

สารบัญ

คำนำ...............................................................................................................................3
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา บทนำ.....................................................................................................7
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๑ (๑.๑ สีวิราชชาดก)................................................................................11
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๒ (๑.๒ วัฏฏกชาดก)................................................................................17
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๓ (๒.๑ มัจฉชาดก,
๒.๒ สุปปารกชาดก)...........................................................................................................21
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๔ (๓.๑ มัณฑัพยชาดก)............................................................................26
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๕ (๔.๑ เตมียชาดก).................................................................................30
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๖ (๕.๑ สุวรรณสามชาดก)..........................................................................35
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๗ (๕.๒ จันทกุมารชาดก)..........................................................................39
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๘ (๕.๓ ชัยทิสชาดก)...............................................................................41
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๙ (๖.๑ มหาโมรชาดก)..............................................................................48
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๑๐ (๗.๑ สัมพุลาชาดก)............................................................................52
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๑๑ (๘.๑ คาถาธรรมบท
เรื่องพระมหากัปปินเถระ)......................................................................................................58
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๑๒ (๑. อรรถกถาสูตรที่ ๓.
ประวัติพระโกณฑธานเถระ)..................................................................................................62
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๑๓ (๔.อรรถกถาอังคุลิมาลสูตร,
๕.อรรถกถาสูตรที่ ๙ ประวัติพระมหากัปปินเถระ).......................................................................66
ธรรมะวันนี้ สัจกิริยา ๑๔ (๖. อรรถกถาสักกปัญหสูตร,
๗. อรรถกถาเวลามสูตร).....................................................................................................70
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน บทนำ
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ๑ (มโหสถชาดก)...............................................................................79
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ๒ (ปทกุสลมาณวชาดก).....................................................................82
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ๓ (สัจจังกิรชาดก)..............................................................................85
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ๔ (จันทกุมารชาดก)...........................................................................87
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ๕ (มหาเวสสันตรชาดก)......................................................................91
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ๖ (มหาสุตโสมชาดก).........................................................................93
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ๗ (คุตติลชาดก)...............................................................................95
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ๘ (อุปาหนชาดก)..............................................................................98
ธรรมะวันนี้ พลังมวลชน ๙ (โสมนัสสชาดก)...........................................................................100
ธรรมะวันนี้ บทส่งท้าย สัจจกิริยา และพลังมวลชน..................................................................102
ภาคผนวก
แนะนำหนังสือของสมาคมฯ
e-book Free Download
รายนามเจ้าภาพหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ธรรมะจาก Siripunno Fanp@ge
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 113 หน้า

ขนาดไฟล์ 12MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 12MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล