หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อุบาสิกา ฉบับราชนิกูล-พระเถรี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

Ubasika_rat_cha_ni_kool.jpg

อุบาสิกา ฉบับราชนิกูล-พระเถรี

 

คำนำ
       จากต้นฉบับเรื่อง ธรรมบทเกี่ยวกับอุบาสิกาที่จัดทำขึ้นปลายปี พ.ศ.๒๕๕๓ ต่อมาจัดทำเป็นเล่ม เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔
       บัดนี้ล่วงเลยเวลามาเกือบ ๖ ปี จึงคิดว่าจะทำการปรับปรุงเป็นรูปเล่มให้น่าอ่านยิ่งขึ้น เรียบเรียงความต่อเนื่องของเนื้อหา
แต่ละเรื่องให้มากขึ้น
         เนื่องจากมีจำนวนเรื่องและหน้ามาก จึงต้องแบ่งเป็น ๒ เล่มในเล่มนี้มี ๑๕ เรื่อง ใช้ชื่อว่า อุบาสิกาฉบับ ราชนิกูล-พระเถรี,
อีกเล่มใช้ชื่อว่า อุบาสิกา ฉบับ สามัญชน มี ๒๐ เรื่อง
        บางเรื่องได้รวบรวมไว้ในเล่มอื่น ๆ ก่อนหน้า เช่น เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี ปรากฏอยู่ในหนังสือ ดุสิตบุรี แต่ก็เอามา
รวบไว้ในเล่มนี้ด้วย
         เรื่องที่หยิบยกมาศึกษา เป็นแค่ตัวอย่าง พอให้เห็นแนวทางว่าอุบาสิกาที่แท้จริงในสมัยพุทธกาลมีลักษณะเป็นเช่นไร


สารบัญ
๑) เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี...............................................................................................7
(ต้นคิดอสทิสทาน แต่หลอกพระสวามีว่าไม่ได้
เสพเมถุนกับสุนัข ตกนรกอเวจี ๗ วัน ก่อนไปเกิดดุสิต)
๒) เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี....................................................................................................15
(ทำความสะอาดเสนาสนะรักษาโรคผิวหนัง)
๓) เรื่องพระนางสามาวดี พระนางวาสุลทัตตา........................................................................23
และพระนางมาคันทิยา
(แผ่เมตตาจิตกับผู้คิดร้าย, กรรมเก่าส่งผลถูกไฟคลอกตาย)
๔) เรื่องขุชชุตตรา...........................................................................................................77
(กรรมชั่วในอดีตส่งผลในปัจจุบัน,หยุดกรรมชั่วมุ่งกรรมดี)
๕) เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ................................................................................85
(ตัดอาลัยพระลูกชายจึงบรรลุธรรม)
๖) เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี.......................................................................................95
(พระศาสดาทรงเป็นพระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ให้)
๗) เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี...............................................................................................97
(บวชเพราะติดญาติ ไม่อยากไปฟังธรรม)
๘) เรื่องพระนางเขมา.........................................................................................................107
(พระสวามีแต่งเพลงหลอกไปวัด)
๙) เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี...............................................................................................113
(พระขีณาสพย่อมไม่ยินดีในกามสุข)
๑๐) เรื่องนางกิสาโคตมี.....................................................................................................121
(ธิดาตระกูลเก่าจับถ่านเป็นทอง, ลูกน้อยตายทุกข์)
๑๑) เรื่องนางปฏาจารา.......................................................................................................129
(ครอบครัวตายหมดเลยเป็นบ้า,บวชบรรลุอรหัต)
๑๒) เรื่องพระกุณฑลเกสีเถรี..............................................................................................141
(ฆ่าสามีโจรแล้วบวชเป็นปริพาชิกา, บวชบรรลุอรหัต)
๑๓) เรื่องพระธรรมทินนาเถรี................................................................................................153
(สามีบรรลุอนาคามิผล)
๑๔) เรื่องพระพหุปุตติกาเถรี..............................................................................................157
(มีลูกมากก็ใช่ว่าจะสบายในบั้นปลาย)
๑๕) เรื่องพระอุตตราเถรี........................................................................................................161
(อายุ ๑๒๐ ปี อดอาหาร ๓ วัน ฟังธรรมบทเดียว
บรรลุโสดาบัน)
ภาคผนวก, บทสรุปหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ อุบาสิกา ฉบับราชนิกูล-พระเถรี
ลำดับเรื่อง : เรียบเรียง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 176 หน้า

ขนาดไฟล์ 16MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 15
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล