หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เเด่เจ้าดอกไม้ในรั้วมหาวิทยาลัย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

คำนำ
             มูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีหนังสือที่ใช้เป็นคู่มือแนะนำการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่เยาวชน เพราะตระหนักว่า อนาคตของเยาวชน คือ อนาคตของประเทศชาติ แต่เนื่องจากในท้องตลาดยังขาดแคลนหนังสือลักษณะนี้อยู่มากจึงได้ติดต่อไปยังชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม เพื่อขอจัดพิมพ์หนังสิอ "แด่เจ้าดอกไม้...ในรั้วมหาวิทยาลัย"สำหร้บเผยแพร่ให้แก่เยาวชนและผู้ปกครองอย่างกว้างขวางออกไปจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นจากชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก ได้มอบหมายให้ "น้อง ปีแปด" รวบรวมและเรียบเรียงประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยของหลายบุคคล มาเขียนตีพิมพ์ลงใน "จุลสารบุญรักษา" ของมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ - เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ด้วยความที่เรื่องราวต่างๆ ที่ลงตีพิมพ์ในครั้งนั้น ได้บอกเล่าฉากชีวิตของใครต่อใครหลายคนอย่างเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระและข้อคิด จึงทำให้มีเสิยงสะท้อนจากผู้อ่านกลับมาว่า "อ่านแล้วเตือนสติเขาอย่างมาก
ทำให้รู้ว่า จะวางแผนชีวิตต่อไปข้างหน้าอย่างไรดี และอยากให้มีการรวมเล่ม"มูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้อ่านที่ประทับใจในทุกบทความดังกล่าว และเห็นว่าทุกข้อเขียน หากนำมาให้เยาวชนได้อ่านตั้งแต่ก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัย ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเยาวชนจะได้รับแนวทางที่ถูกต้องในการวางแผนการศึกษาตลอดจนการดูแลอนาคตของตัวเองให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งในรั้วมหาวิทยาลัย
            สุดท้ายนี้ มูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม ขอขอบพระคุณชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม ที่กรุณาอนุเคราะห์ต้นฉบับในการจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือรวมเล่มครั้งนี้ และขออวยพรให้ผู้อ่านทุกท่าน จงประสบความสำเร็จในชีวิตและสิ่งที่ดีงามทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไป ตราบเข้าสู่พระนิพพาน เทอญ

 

สารบัญ

คำนำ......................................................................................................................................................๓

รู้จัก...กันก่อน....................................................................................................................................... ๙

ช่วงที่ ๑ เรื่องเล่า...ของพี่ชายคนหนึ่ง ............................................................................................๑๓

เรื่องที่ ๑ ไม่ได้ที่หนึ่งไม่ได้แล้ว ..........................................................................................................๑๕

เรื่องที่ ๒ อดทนหรือทนอด................................................................................................................ ๒๓

เรื่องที่ ๓ ทุกวิกฤตคือโอกาส............................................................................................................. ๓๑

ช่วงที่ ๒ จากรั้วบ้านสู่รั้วมหาวิทยาลัย............................................................................................. ๓๗

เรื่องที่ ๑ ฉันอยากให้แม่อุ่นใจ............................................................................................................. ๓๙

เรื่องที่ ๒ อยู่อย่างไรให้เป็นสุขในรั้วมหาวิทยาลัย............................................................................. ๔๕

ช่วงที่ ๓ เรื่องตองคิด... ชีวิตมหาวิทยาลัย....................................................................................... ๔๙

เรื่องที่ ๑ ดื่มเหล้ารับน้อง ทํา ลายสมองของชาติ ............................................................................๕๑

เรื่องที่ ๒ รู้จักคบเพื่อนดี มีชัยไปกว่าครื่ง.......................................................................................... ๕๙

เรื่องที่ ๓ นึกถึงแม่บ้างนะครับ............................................................................................................. ๖๕

เรื่องที่ ๔ ความรักในวันวาเลนไทน์...................................................................................................... ๖๙

เรื่องที่ ๕ อยู่คนเดียวดี หรือว่าแต่งงานดี .........................................................................................๗๗

เรื่องที่ ๖ ชีวิตด้องสู้ของสุนัขข้างถนน............................................................................................... ๘๕

ช่วงที่ ๔ หลุมพลางสําหรับปัญญาชน............................................................................................... ๙๑

เรื่องที่ ๑ ครูบาอาจารย์ที่ศิษย์ต้องการ.............................................................................................. ๙๓

เรื่องที่ ๒ เหตุที่ทําให้ความรู้สูญหายไปจากโลก................................................................................ ๙๙

เรื่องที่ ๓ หลุมพรางสําหรับนักศึกษา.................................................................................................. ๑๐๕

เรื่องที่ ๔ นินทากาเล.............................................................................................................................. ๑๑๗

เรื่องที่ ๕ อย่าหมั่นไสัหรืออิจฉาใคร..................................................................................................... ๑๒๓

ช่วงที่ ๕ ฝึกตนให้เป็นบัณฑิต............................................................................................................... ๑๒๙

เรื่องที่ ๑ อ่านอย่างไร จึงเรียกว่า "อ่านหนังสือเป็น".......................................................................... ๑๓๑

เรื่องที่ ๒ นักวิทยาศาสตร์กับศาสนาพุทธ.......................................................................................... ๑๓๗

เรื่องที่ ๓ "ยาไส้" กับ "ยาใจ"................................................................................................................. ๑๔๓

เรื่องที่ ๔ พระพุทธศาสนากับใบปริญญา.............................................................................................. ๑๔๙

เรื่องที่ ๕ กิจวัตรบ่อเกิดนิสัยคน............................................................................................................ ๑๕๗

เรื่องที่ ๖ รู้จักรักษาอารมณ์....................................................................................................................... ๑๖๓

ช่วงที่ ๖ บัณฑิตย่อมฝึกจิตให้ผ่องใส ......................................................................................................๑๖๙

เรื่องที่ ๑ คลายเครียดอย่างถูกวิธี..........................................................................................................๑๗๑

เรื่องที่ ๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ..................................................................................................๑๗๗

เรื่องที่ ๓ แนะนำวิธีฝ็กสมาธิเบื้องต้น.......................................................................................................๑๘๗

เรื่องที่ ๔ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ........................................................................................................๑๙๕

เรื่องที่ ๕ ค้นหาความจริงของชีวิต...........................................................................................................๒๐๑
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ เเด่เจ้าดอกไม้ในรั้วมหาวิทยาลัย
ลำดับเรื่อง : ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลก   จำนวนหน้า 206 หน้า

ขนาดไฟล์ 9MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล