หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ใจใสสบายๆสไตล์น้าจี้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
          หนังสือ น้าจี้ เล่มนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้ใกล้ซิคไค้รวบรวมและเรียบเรียงจากการสนทนาพูคคุยโดยฅรง และจากการบันทึกเหตุการณ์เมื่อ
ติดตามน้าจี้ เมื่อคราวไปทำหน้าที่วิทยากรคามกลุ่มต่างๆ ซึ่งจะทำให้รู้จักกับน้าจี้ อีกมุมมองหนึ่ง ผู้เรียบเรียงไม่ได้เน้นธรรมะลึกซี้งไว้ในเล่มนี้
เรื่องราวและประสบการณ์ของน้าจี้ในเส้นทางธรรม มีอยู่ในแผ่นซีดี ที่ผู้เชิญน้าจี้ไปบรรยายหลายแห่ง มักจะบันทึกเสียงเก็บไว้ และเล่าต่อๆ กันมา
มีอยู่หลายเรื่อง หลายตอน เป็นเรื่องที่น่าสนใจและชวนติดตามน้าจี้ มีประสบการณ์ทางโลกที่แม้จะถูกคนรอบข้างเอารัดเอาเปรียบก็ยังให้ ให้ และ
ให้อภัยได้เสมอ ไม่ยึดติดกับสมบัติภายนอก แต่จะเน้นสะสมทรัพย์ละเอียดคือบุญ และอริยทรัพย์ภายในคือเข้าถึงองค์พระธรรมกายมากกว่า
จากการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้หากปฏิบัติถูกวิธี จะรู้สีกเบาสบายๆ เข้าถึงองค์พระแล้วมีความสุขภายในหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้าง คงทำให้เกิคแรงบันดาลใจใครหลายๆ คนให้อยากปฏิบัติธรรม 
           ผู้เรียบเรียงหวังเพียงว่าอยากมีส่วนในบุญ และปรารถนาอยากให้น้าจี้ได้บุญกับทุกคนที่ปฏิบัติธรรมด้วย หากมีสิ่งใคที่ยังขาดตบกพร่องอยู่
ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า และพร้อมที่จะน้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ค้วยความยินดี กราบอนุโมทนาบุญ และ
ขอบพระคุณทุกท่าน

สารบัญ
ประวัติกัลยาณมิตร สุจิตรา เศรษฐภักดี (น้าจี้) ........................................................................๗
คำไว้อาลัย
แค่น้าจี้ ยอคน้กสร้างบารมี............................................................................................................. ๒๘
โยมน้าจี้... ความประทับใจที่ไม่เคยลืม......................................................................................... ๓๒
ใส ซื่อ บริสุทธิ์.................................................................................................................................๓๔
"ชีวิตที่มีคุณค่า" .............................................................................................................................๓๘
น้าจี้... ผู้มีความบันเทิงในธรรมเป็นนิจ ...........................................................................................๔๒
แค่น้าจี้ นักสร้างบารมี ผู้มีชัยชนะอันงดงาม.................................................................................. ๔๔
โยมน้าจี้ ขุนพลแก้วแห่งกองทัพธรรม............................................................................................ ๔๘
น้าจี้ สุดยอคผู้รักบุญ รักธรรมะ...................................................................................................... ๕๒
ทุกวินาทีที่มี มอบแค่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและวิชชาธรรมกาย ...............................................๕๔
น้าจี้ ไม่ว่างเว้นในการสร้างบารมี .....................................................................................................๕๖
คบคนให้มองคนในด้านดีด้านเดียว ..................................................................................................๕๖
จุดเปลี่ยนของชีวิต........................................................................................................................... ๕๘
"ให้รู้ได้ รู้เสีย" (จากน้าจี้)................................................................................................................. ๖๔
รักมั๊ง คิดถึงมั่ง แต่ไม่รั้งไว้ ไปเถิด.................................................................................................... ๖๖
ด้วยรักและผูกกันกับน้าจี้.................................................................................................................. ๖๗
ประท้บใจที่ดอย................................................................................................................................... ๗๐
ระลึกถึงน้าจี้ ........................................................................................................................................๗๒
น้าจี้ เพชรนํ้าหนึ่ง วิชชาธรรรมกาย................................................................................................. ๗๖
รักการประพฤติพรหมจรรย์ดีที่สุคแล้ว............................................................................................. ๗๘
Najee, your name's never gone from our hearts... ๗๙
อยู่ในใจ ..................................................................................................................................................๘๐
แม้ป่วยยังปล่อยมุข............................................................................................................................... ๘๒
น้าจี้ผู้มีใจงดงามและรอยยิ้มแสนหวาน ..............................................................................................๘๕
จากใส... ถึงน้าจี้ ...................................................................................................................................๘๖
น้าจิต ....................................................................................................................................................๘๘
"รู้หรือเปล่า น้าจี้เสียแล้ว" ...................................................................................................................๘๙
A Happy Memoir ................................................................................................................๙๐
คนตาบอดจูงคนตาดี............................................................................................................................๙๑
รักน้าจี้ครับ ...........................................................................................................................................๙๓
My Memories of Na Gee .........................................................................................๙๔


 

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ใจใสสบายๆสไตล์น้าจี้
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 116 หน้า

ขนาดไฟล์ 20MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 20MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล