หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ เห็นธรรม หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

hen-dham.jpg

คำนำ
           หากจะมีใครมาบอกว่า ธรรมะ ในทางปฏิบัตินั้น มีลักษณะเป็นดวงกลมๆ เหมีอนดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ เป็นดวงใส่ มีรัศมีสว่างไสวรุ่งเรือง ตั้งอยู่ในศูนย์กลางกายของเราเอง และเราสามารถจะเห็นธรรมดวงนี้ได้ทั้งในขณะที่หลับตาและลืมตา มองเห็นเหมีอนเราเห็นสิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวต่างกันแต่เพียงว่า เป็นการรู้-เห็น เฉพาะตัวของแต่ละคนผู้ปฏิบัติธรรมนอกจากนั้น คำสอนทั้งหมดที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ก็เป็นเพียงหลักการที่จะนำ ไปสู่การรู้-เห็นธรรมดวงนี้เท่านั้น และจากอำนาจความสว่างของธรรมดวงนั้น ยังสามารถส่องให้เห็นกายในกาย อีกหลายๆ กาย ซึ่งซ้อนกันอยู่ในกายมนุษย์ ที่ประกอบด้วยเลือดเนี้อนี้
           ท่านผู้อ่านจะเชื่อหรือไม่ ?
พระเผด็จ ทัตตชีโว รองเจัาอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ยืนยันว่าเราสามารถเห็นธรรมได้จริง และไม่ยากจนเกินไป หากเราเจริญสมาธิภาวนาอย่างถูกวิธี เมื่อเห็นแลัวย่อมจะได้รับความสุขอันประณีต อันเป็น บรมสุขจริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า
           นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
            สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
            พระเผด็จ ทัตตชีโว ได้ศึกษาการเจริญสมาธิภาวนา ตามแนว วิชชาธรรมกาย ซึ่งหลวงพ่อวัดปากนั้าภาษีเจริญ (พระมงคลเทพมุนี) ได้ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๑ (บวชได้ ๑๒ พรรษา) และได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ทั้งหลาย โดยท่านศึกษาจากคุณยาย อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอกผู้หนึ่งของหลวงพ่อวัดปากนํ้า แล้วได้นำมาเผยแผ่ถ่ายทอดให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่ วัดพระธรรมกาย เสมอมาตั้งแต่แรก จนกระทั่งบัดนี้
             จากผลการศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ท่านและศิษย์ร่วมสำนักศึกษาได้รับนั้น ทำให้สามารถยืนยันได้ว่า การรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นอัศจรรย์ในธรรมที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกนั้น เป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยสำหรับเราในยุคนี้ ท่านจึงได้นำส่วนหนึ่งของความรู้-ความเห็นที่ทมู่คณะได้รับในครั้งนั้น มาเรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อ เห็นธรรม และจัดพิมพ์ครั้งแรกในโอกาสพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี๒๕๑๙ และครั้งที่ ๒ พิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดพระธรรมกาย ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ วารสารกัลยาณมิตรได้นำ เห็นธรรม ไปลงอย่างต่อเนึ่องอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๓๐ และฝ่ายวิชาการวัดพระธรรมกาย ได้จัดพิมพ์เผยแพร่อีก จนกระทั่งบัดนี้
          อย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเจริญสมาธิภาวนา จากหนังสือเห็นธรรม นี้ นับว่าเป็นเพียงการเพิ่มพูน ความรู้จำ ให้ผู้อ่านเท่านั้น หากจะให้ รู้จริง และ รู้แจ้ง ย่อมต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป ซึ่งวัดพระธรรมกายได้ดำเนินการสอนสมาธิภาวนาตามแนววิชชาธรรมกายให้กับสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่แล้วทุกวันอาทิตย์เเละในโอกาสต่าง ๆ เสมอมา สาธุชนทั้งหลายจึงควรมาพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองแล้วตัวท่านนั้นแหละ ที่จะเป็นผู้ไขข้อข้องใจให้กับตัวเองได้ว่า ที่เรียกว่าเห็นธรรม นั้น คือ เห็นอะไร เห็นได้อย่างไร และเมื่อเห็นแล้วจะประสบความสุขความเบิกบานใจมากมายสักเพียงใด

สารบัญ
ธรรม ๑
ความมหัศจรรย์ของดวงธรรม ๓
เด็กน้อยหาไฟ ๕
เจ้าชายสิทธัตถะแสวงหาธรรม ๗
ดวงธรรม ๑๖
ที่ตื้งของดวงธรรม ๑๖
วิธีปฏิบัติใหัรู-เห็นธรรม ๑๗
ธรรมในธรรม : ทางสายกลาง ๒๐
ดวงศีล ๒๑
ดวงสมาธิ ๒๓
ดวงปัญญา ๒๕
ดวงวิมุตติ ๒๗
ดวงวิมุตติญาณหัสนะ ๒๙
ธาต-ธรรม ๓๑
กายมนุษย์หยาบ ๓๔
กายมนุษย์ละเอียด๓๕
กายทิพย์ ๓๘
กายทิพย์ละเอียด ๔๑
กายรูปพรหม ๔๔
กายรูปพรหมละเอียด ๔๘
กายอรูปพรหม ๕๐
กายอรูปพรหมละเอียด ๕๓
กายธรรม ๕๕
ธรรมกาย ๕๗
กายธรรมละเอียด ๖๐
ภาคผนวก
๑. พระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องเทวดา
ด้วยทรงเห็นแสงสว่างภายใน ๖๓
๒. อุปกิเลสของสมาธิ ๖๕
๓. เหตุของการไม่เห็นแสงสว่างและรูป ๖๗
๔. หลักการเจริญภาวนา สมถวิป้สสนากรรมฐาน ๖๙
๕. สมาธิ ๗๘
๖. คติธรรม พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ๘๒
๗. การฝึกสมาธิเบื้องด้น ๘๔
๘. คำ อธิษฐานประจำวัน ๘๗

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ เห็นธรรม
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 97 หน้า

ขนาดไฟล์ 5MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล