หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

บูชาครู บูชาธรรม

                   วันอาทิตยที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๙ ที่จะถีงนี้ ตรงกับวันมาฆ-
บูชามหาสมาคม เป็นวันที่มีความหมายและมีความสำคัญยิ่งสำหรับพวก
เราเหล่ากัลยาณมิตร เพราะตรงกับวันคล้ายวันครบรอบ ๒๖ ปีของการ
สร้างวัดพระธรรมกาย
                    เหล่าศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อวัดปากนํ้าภาษีเจริญ ทายาททาง
ธรรมกลุ่มหนึ่ง นำ โดยพระสุธรรมยานเถร (หลวงพ่อธัมมชโย) มีปณิธาน
นุ่งมั่นในการสร้างวัดให้เป็นศูนย์รวมแห่งการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ศูนย์
รวมในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่ประชาชนของชาติ ซึ่งมีความเจริญ
ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนส่งผลให้มีการขยายพื้นที่เพื่อสร้าง ศูนย์กลาง
ธรรมกายแห่งโลก ขึ้น โดยกำหนดบริเวณที่สำคัญ เช่่น สถานที่สร้าง
ธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ยิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ของมวล
มนุษยชาติ และที่สำคัญคือ วิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคล-
เทพมุนี (สด จนฺทสโร)
                   เพราะพวกเราทุกคนต่างระลึกนีกถึงพระคุณของท่าน หากท่าน
ไม่สละชีวิตจนค้นพบวิชชาธรรมกายแล้วละก็ พวกเราคงจะต้องเวียน
วนอยู่ในวัฎฎสงสารแบบไร้จุดหมาย แต่ค้วยความเมตตากรุณาอย่างสูงส่ง
ท่านได้สืบทอดแนะนำการปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกายมายังคุณยาย.
อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และสืบต่อมายังพระสุธรรมยานเถร (หลวง
พ่อธัมมชโย) ผู้เป็นประธานในการสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกนี้
                  บัดนี้...พวกเราทุกคนจะได้มีส่วนในการตอบแทนพระคุณอันยิ่ง
ใหญ่ของท่าน ด้วยการสร้างวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคล-
เทพมุนี (สด จนฺทสโร) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อพวกเราและชาวโลก
ทั้งหลายจะได้มาร่วมกันสักการบูชาให้เกิดความเป็นคิริมงคลแก่ชีวิต
                     และตระหนักในโอวาทของพระสุธรรมยานเถร(หลวงพ่อยัมมชโย)
ที่ว่า 'เป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี' พวกเราทุกคนจึงร่วมใจกัน
ทุ่มเทสร้างวิหาร ด้วยความตั้งใจจริงอันแน่วแน่ มุ่งมั่น และไม่หวั่นเกรง
ต่อปัญหาและอุปสรรคใด ๆ ทังสิ้น เพื่อแสดงออกถึงดวงใจอันบริสุทธิ์
บนพื้นฐานแห่งความกตัญญูกตเวทิตาให้เป็นที่ประจักษแก่สายตาของ
มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
                   ขออานุภาพแท่งความตั้งใจที่พวกเราทุกคนจะได้ตอบแทนพระคุณ
ของท่าน ในการสร้างวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี
(สด จนุทสโร) นี้ และขออำนาจรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าทุกพระ-
องค์ในอายตนนิพพาน จงปกปักคุ้มครองรักษาให้พวกเราทุกคนประสพ
ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระ
พุทธศาสนา ให้รู้แจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ
ภาษีเจริญค้นพบได้โดยง่าย ตราบกระทั่งไปถึงที่สุดแท่งธรรม เทอญ.

สารบัญ

บูชาครู บูชาธรรม ๓
พระมงคลเทพมุนี {สด ธนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ๗
อานุภาพพระของขวัญวัดปากนํ้า๑๙
- อาราธนาพระพุทธเจ้ามาสร้าง๒๒
- เปล่งรัศมีรักษาโรค๒๓
- ปาฏิหาริย์ลอยได้๒๔
- พุดช่วยชีวิต.๒๕
- พุดให้ลาภ๒๖
- รถทับ รถชนไม่ตาย ๒๘
- ถูกระเบิดที่เกาหลี รอดตายคนเดียว ๒๙
- ตกต้นมะพร้าวแปดวา...เฉย ๒๙
- บูชาเพี่อความก้าวหน้าในชีวิต. ๓๐
- มีแล้วไม่หมั่นบูชา...หาย ๓๒
- สู้ไม่ได้...ตายเถอะ ๓๓
เกร็ดประวัติชีวิตพระมงคลเทพมุนี ๓๗
พระคุณอันยิงใหญ่และการตอบแทนคุณ ๔๗

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 58 หน้า

ขนาดไฟล์ 10MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล