หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ การจองเวร หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
              ผลงานหนังสือชุด ธรรมะจาก Siripunno Fanp@ge เล่มนี้ใช้ชื่อตอนว่า “การจองเวร”เป็นเรื่องราวการผูกเวรกันข้ามชาติ ที่มีปรากฏอยู่ในชาดก, คาถาธรรมบท ในตอนท้ายเป็นเรื่องราวการจองเวรข้ามชาติในอดีต ระหว่างพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์ ที่มีปรากฏในชาดกโดยเฉพาะ จำนวน ๑๐ ตอนการเขียนธรรมะสั้นๆ เป็นตอนๆ สามารถตัดทอนเรื่องราวที่จะนำเสนอเท่าที่จำเป็น อีกทั้งสามารถนำเนื้อหาชาดก, คาถาธรรมบทและอรรถกถาพระสูตร มาอ้างอิงตามสมควรหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ มุมมอง ความเชื่อมโยงในเนื้อหา และสาระจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นทั้งหมดในเล่มนี้

สารบัญ
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๑ (บทนำ)---๗
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๒---๑๑
(๑.๑ เสรีววาณิชชาดก)
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๓---๑๗
(๑.๒ ฉัททันตชาดก)
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๔---๒๓
(๒.๑ ผันทนชาดก)
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๕---๒๙
(๓.๑ อุรคชาดก)
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๖---๓๔
(๓.๒ นกุลชาดก)
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๗---๓๙
(๓.๓ กัจฉปชาดก)
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๘---๔๔
(๔.๑ อุลูกชาดก)
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๙---๕๐
(๕. คาถาธรรมบทเรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี)
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๑๐---๖๓
(๖. คาถาธรรมบทเรื่องกุมาริกากินไข่ไก่)
ธรรมะวันนี้ เรื่องการจองเวร ตอนที่ ๑๑---๖๗
(บทวิเคราะห์ สาเหตุของการจองเวร)
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๑ บทนำ---๗๓
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๒---๘๒
(รูปแบบวิธีจองเวรของอดีตชาติของพระเทวทัต)
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๓--๙๓
(๖.๑ จุลลนันทิยชาดก ว่าด้วยผลของกรรมดีและกรรมชั่ว)
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๔---๑๐๐
(๖.๒ มหากปิชาดก ว่าด้วย ผลบาปของผู้ทำร้ายผู้มีคุณ)
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๕---๑๑๑
(๖.๓ สีลวนาคชาดก ว่าด้วย คนอกตัญญูหาช่องเนรคุณอยู่ทุขณะ)
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๖---๑๑๙
(๖.๔ เจติยราชชาดก ว่าด้วย เชฏฐาปจายนธรรม)
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๗---๑๓๖
(๖.๕ ขันติวาทิชาดก ว่าด้วย โทษที่ทำร้ายพระสมณะ)
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๘---๑๔๓
(๖.๖ จุลลธรรมปาลชาดก ว่าด้วยความรักของแม่ที่มีต่อลูก)
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๙---๑๕๑
(๖.๗ ธรรมเทวปุตตชาดก ว่าด้วย เรื่องธรรมชนะอธรรม)
ธรรมะวันนี้ เรื่องพระเทวทัต ตอนที่ ๑๐---๑๕๗
(บทวิเคราะห์)
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ การจองเวร
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 169 หน้า

ขนาดไฟล์ 55MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 55MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล